زهرا خزاعی راوری

زهرا خزاعی راوری

زهرا خزاعی راوری    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادبیات قرن بیستم آمریکا 4050047 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/03 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
داستان کوتاه و رمان در ادبیات انگلیسی 1214063 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/11/03 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
ادبیات انگلیسی 1 1214011 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/27 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
رومان 1 1214422 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/04 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 1232232 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1400/11/02 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
اصول وروش تحقیق 1214023 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/29 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
ادبیات جهان 1214031 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/25 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
ادبیات قرن هجدهم 4050043 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/05 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1399
آشنایی با شعر انگلیسی 1214065 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/31 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
ادبیات انگلیسی 2 1214015 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/07 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
رومان 2 1214423 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/27 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
بیان شفاهی داستان 1214002 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/31 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 1232232 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/03 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 1232240 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/03 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
خواندن متون مطبوعاتی 1214390 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/03 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
ادبیات قرن بیستم آمریکا 4050047 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/25 (09:45 - 11:30) ترم اول 1399
داستان کوتاه و رمان در ادبیات انگلیسی 1214063 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/25 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
شعر معاصر انگلیسی 4050049 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/18 (17:45 - 19:30) ترم اول 1399
شناخت ادبیات 4050041 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/23 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
ادبیات انگلیسی 1 1214011 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/18 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2