اورانوس تاج الدینی

اورانوس تاج الدینی

اورانوس تاج الدینی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محیا عبداللهی فرد بررسی رفتار اطلاع¬یابی اینترنتی کاربران و تولیدات علمی پژوهشگران در حوزه بیماری مولتیپل اسکلروزیس با رویکرد اینفودمیولوژیک کارشناسی ارشد 1399/12/13
محیا عبداللهی فرد بررسی رفتار اطلاع¬یابی اینترنتی کاربران و تولیدات علمی پژوهشگران در حوزه بیماری مولتیپل اسکلروزیس با رویکرد اینفودمیولوژیک کارشناسی ارشد 1399/12/13
محیا عبداللهی فرد بررسی رفتار اطلاع¬یابی اینترنتی کاربران و تولیدات علمی پژوهشگران در حوزه بیماری مولتیپل اسکلروزیس با رویکرد اینفودمیولوژیک کارشناسی ارشد 1399/12/13
محیا عبداللهی فرد بررسی رفتار اطلاع¬یابی اینترنتی کاربران و تولیدات علمی پژوهشگران در حوزه بیماری مولتیپل اسکلروزیس با رویکرد اینفودمیولوژیک کارشناسی ارشد 1399/12/13
محیا عبداللهی فرد بررسی رفتار اطلاع¬یابی اینترنتی کاربران و تولیدات علمی پژوهشگران در حوزه بیماری مولتیپل اسکلروزیس با رویکرد اینفودمیولوژیک کارشناسی ارشد 1399/12/13
علی فرخی حسین آباد بررسی اثربخشی بازی‌واریسازی در حوزه سواد اطلاعاتی اعتیاد کارشناسی ارشد --------
علی فرخی حسین آباد بررسی اثربخشی بازی‌واریسازی در حوزه سواد اطلاعاتی اعتیاد کارشناسی ارشد --------
علی فرخی حسین آباد بررسی اثربخشی بازی‌واریسازی در حوزه سواد اطلاعاتی اعتیاد کارشناسی ارشد --------
علی فرخی حسین آباد بررسی اثربخشی بازی‌واریسازی در حوزه سواد اطلاعاتی اعتیاد کارشناسی ارشد 1400/11/13
علی فرخی حسین آباد بررسی اثربخشی بازی‌واریسازی در حوزه سواد اطلاعاتی اعتیاد کارشناسی ارشد --------
آرزو مومنی بررسی اثر‌بخشی استفاده از سیستم گفتار هوشمند در بازیابی صحیح اطلاعاتِ ادبیات رواییِ کودکان دبستانی کارشناسی ارشد --------
آرزو مومنی بررسی اثر‌بخشی استفاده از سیستم گفتار هوشمند در بازیابی صحیح اطلاعاتِ ادبیات رواییِ کودکان دبستانی کارشناسی ارشد --------
آرزو مومنی بررسی اثر‌بخشی استفاده از سیستم گفتار هوشمند در بازیابی صحیح اطلاعاتِ ادبیات رواییِ کودکان دبستانی کارشناسی ارشد --------
آرزو مومنی بررسی اثر‌بخشی استفاده از سیستم گفتار هوشمند در بازیابی صحیح اطلاعاتِ ادبیات رواییِ کودکان دبستانی کارشناسی ارشد --------
آرزو مومنی بررسی اثر‌بخشی استفاده از سیستم گفتار هوشمند در بازیابی صحیح اطلاعاتِ ادبیات رواییِ کودکان دبستانی کارشناسی ارشد 1400/10/29
فائزه گل آقائی شناسایی و تحلیل خاستگاه‌های تاریخی حوزه‌ جغرافیا با رویکرد علم‌سنجی کارشناسی ارشد --------
فائزه گل آقائی شناسایی و تحلیل خاستگاه‌های تاریخی حوزه‌ جغرافیا با رویکرد علم‌سنجی کارشناسی ارشد --------
فائزه گل آقائی شناسایی و تحلیل خاستگاه‌های تاریخی حوزه‌ جغرافیا با رویکرد علم‌سنجی کارشناسی ارشد --------
فائزه گل آقائی شناسایی و تحلیل خاستگاه‌های تاریخی حوزه‌ جغرافیا با رویکرد علم‌سنجی کارشناسی ارشد --------
فائزه گل آقائی شناسایی و تحلیل خاستگاه‌های تاریخی حوزه‌ جغرافیا با رویکرد علم‌سنجی کارشناسی ارشد --------
محبوبه امیرتیموری چگونگی وفادار سازی کاربران کتابخانه های عمومی کرمان کارشناسی ارشد 1395/11/17
مرضیه بنی اسدی اصول زیست مقالات پژوهشگران ایرانی علم اطلاعات نمایه شده در وبلاگ علوم تا سال 2015 کارشناسی ارشد 1395/12/09
علی تندیسه بناء بررسی رابطه بین عناصر فرهنگ اطلاعات و خلق دانش در پژوهشگران برتر ایران کارشناسی ارشد 1396/08/30
حمید خواجه بررسی رابطه بین کیفیت پژوهش، تجربه پژوهشگران و محیط علمی آن‌ها در دانشگاه شهید باهنر‌کرمان کارشناسی ارشد 1397/09/24
راضیه سعادت نسب چگونگی به کارگیری شبکه های اجتماعی برای اشتراک دانش در کتابخانه های عموی کرمان کارشناسی ارشد 1394/11/05
نرگس شیرازی تحلیل ساختار شبکه هم تالیفی بروندادهای علمی پژوهش گران حوزه زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد 1396/12/12
طاهره طغرلی اثر بخشی اطلاع‌درمانی در کاهش بی موبایل هراسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد 1399/05/26
زهرا کمالی پورراوری بررسی میزان به کارگیری نظریه برجسته سازی درکتابخانه ها و مراکزاطلاع رسانی دانشگاهی تهران کارشناسی ارشد 1398/06/20
فائزه گل آقائی شناسایی و تحلیل خاستگاه‌های تاریخی حوزه‌ جغرافیا با رویکرد علم‌سنجی کارشناسی ارشد --------
فائزه گل آقائی شناسایی و تحلیل خاستگاه‌های تاریخی حوزه‌ جغرافیا با رویکرد علم‌سنجی کارشناسی ارشد --------
فائزه گل آقائی شناسایی و تحلیل خاستگاه‌های تاریخی حوزه‌ جغرافیا با رویکرد علم‌سنجی کارشناسی ارشد --------
محمد هاشمی نژادگروهی ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان کارشناسی ارشد 1396/12/06
محیا عبداللهی فرد بررسی رفتار اطلاع¬یابی اینترنتی کاربران و تولیدات علمی پژوهشگران در حوزه بیماری مولتیپل اسکلروزیس با رویکرد اینفودمیولوژیک کارشناسی ارشد 1399/12/13
محیا عبداللهی فرد بررسی رفتار اطلاع¬یابی اینترنتی کاربران و تولیدات علمی پژوهشگران در حوزه بیماری مولتیپل اسکلروزیس با رویکرد اینفودمیولوژیک کارشناسی ارشد --------
محیا عبداللهی فرد بررسی رفتار اطلاع¬یابی اینترنتی کاربران و تولیدات علمی پژوهشگران در حوزه بیماری مولتیپل اسکلروزیس با رویکرد اینفودمیولوژیک کارشناسی ارشد 1399/12/13
محیا عبداللهی فرد بررسی رفتار اطلاع¬یابی اینترنتی کاربران و تولیدات علمی پژوهشگران در حوزه بیماری مولتیپل اسکلروزیس با رویکرد اینفودمیولوژیک کارشناسی ارشد --------
علی فرخی حسین آباد بررسی اثربخشی بازی‌واریسازی در حوزه سواد اطلاعاتی اعتیاد کارشناسی ارشد --------
علی فرخی حسین آباد بررسی اثربخشی بازی‌واریسازی در حوزه سواد اطلاعاتی اعتیاد کارشناسی ارشد --------
علی فرخی حسین آباد بررسی اثربخشی بازی‌واریسازی در حوزه سواد اطلاعاتی اعتیاد کارشناسی ارشد --------
علی فرخی حسین آباد بررسی اثربخشی بازی‌واریسازی در حوزه سواد اطلاعاتی اعتیاد کارشناسی ارشد --------
معصومه حیدری پور بررسی تاثیر کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگی مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه شهری شهرستان بم کارشناسی ارشد 1398/06/20
فاطمه ایلخانی فرح آبادی تحلیل ساختار هم رخدادی واژگان مقالات منتشر¬شده درزمینة نظامی گنجوی کارشناسی ارشد 1399/10/03
راضیه جهانشاهی جواران مقایسه معیارهای ارزشیابی پژوهش ها در کشورهای آمریکا، انگلستان ،ایتالیا،کانادا، استرالیا ،فنلاند ، هنگ کنگ ،دانمارک و ایران کارشناسی ارشد 1396/12/15
آرزو مومنی بررسی اثر‌بخشی استفاده از سیستم گفتار هوشمند در بازیابی صحیح اطلاعاتِ ادبیات رواییِ کودکان دبستانی کارشناسی ارشد --------
آرزو مومنی بررسی اثر‌بخشی استفاده از سیستم گفتار هوشمند در بازیابی صحیح اطلاعاتِ ادبیات رواییِ کودکان دبستانی کارشناسی ارشد --------
آرزو مومنی بررسی اثر‌بخشی استفاده از سیستم گفتار هوشمند در بازیابی صحیح اطلاعاتِ ادبیات رواییِ کودکان دبستانی کارشناسی ارشد --------
آرزو مومنی بررسی اثر‌بخشی استفاده از سیستم گفتار هوشمند در بازیابی صحیح اطلاعاتِ ادبیات رواییِ کودکان دبستانی کارشناسی ارشد --------
نصیبه رحیمی نژاد گروه امکان سنجی پیاده سازی نظام فایو - اس در کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید با هنر کرمان کارشناسی ارشد 1394/11/06
هدی رمضانی فر انطباق نقشه علمی دانشگاه شهید با هنر کرمان با نقشه جهانی علم با هدف شناسایی حوزه های بین رشته ای کارشناسی ارشد 1395/10/11
مریم طالبی زاده بررسی رابطه بین معماری اطلاعات و عملکرد شغلی کارمندان کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1396/12/14
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول خدمات مرجع 1220139 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/26 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
اصول طراحی نرم افزارهای کتابخانه ای 1220067 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1400/10/30 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
خدمات اطلاعات اجتماعی 1220075 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/27 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
روش ها وفنون نمایه سازی وچکیده نویسی 1220063 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/28 (13:45 - 15:30) ترم اول 1400
کارآموزی 1 1220001 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:45 - 13:30) نامشخص ترم اول 1400
آشنایی با مدیریت دانش 1220033 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/25 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
اصول طراحی نرم افزارهای کتابخانه ای 1220067 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1400/04/02 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
جامعه شناسی اوقات فراغت ومطالعه 1220070 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/26 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
صنعت چاپ ونشر 1220062 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/03 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1399
طراحی کتابخانه دیجیتال 1220135 2 01 هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/30 (09:45 - 11:30) ترم دوم 1399
مبانی ارتباط شناسی 1220061 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/29 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
کارآموزی 2 1220002 2 03 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم دوم 1399
مدیریت کتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی 1220138 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/06 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1399
مدیریت نشریات ادواری 1220023 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/06 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
آیین نگارش علمی 1220035 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/05 (09:45 - 11:30) ترم دوم 1399
اصول خدمات مرجع 1220139 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/18 (15:45 - 17:30) ترم اول 1399
جریان اطلاعات در سازمان ها 1220132 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/20 (17:45 - 19:30) ترم اول 1399
روش ها وفنون نمایه سازی وچکیده نویسی 1220063 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) 1399/10/22 (17:45 - 19:30) ترم اول 1399
مبانی اخلاق حرفه ای 1220133 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/17 (13:45 - 15:30) ترم اول 1399
آشنایی با مطبوعات ورسانه ها 1220026 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/21 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3