سیما فردوسی

سیما فردوسی

سیما فردوسی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
پردیس قاسمی تحلیل خطا در ماشین های ترجمه گفتار به متن کارشناسی ارشد --------
پردیس قاسمی تحلیل خطا در ماشین های ترجمه گفتار به متن کارشناسی ارشد --------
پردیس قاسمی تحلیل خطا در ماشین های ترجمه گفتار به متن کارشناسی ارشد 1400/06/15
پردیس قاسمی تحلیل خطا در ماشین های ترجمه گفتار به متن کارشناسی ارشد --------
پردیس قاسمی تحلیل خطا در ماشین های ترجمه گفتار به متن کارشناسی ارشد --------
پردیس قاسمی تحلیل خطا در ماشین های ترجمه گفتار به متن کارشناسی ارشد --------
معصومه احمدی زاده ترجمه اصوات (شبه جمله) در دوبله از انگلیسی به فارسی کارشناسی ارشد 1392/06/19
الهام عسکری بدویی اصول گرایس در دوبله از انگلیسی به فارسی کارشناسی ارشد 1393/04/11
شکوفه قربانی هنوج شناسایی رویکردهای زبان آموزان ایرانی نسبت به اختلاف در تعاملات همسالان و بررسی تاثیر این اختلافات بر تمایل و دیدگاه آنها نسبت به برقراری ارتباط کارشناسی ارشد --------
مریم حسینی ارجاس بررسی قابلیت اشتغال در بازار ترجمه ی ایران کارشناسی ارشد 1400/06/23
مریم نوروززاده راوری فرآیندهای بکار رفته در ترجمه جوک ها در کتاب ملانصرالدین از فارسی به انگلیسی کارشناسی ارشد 1392/06/24
پردیس قاسمی تحلیل خطا در ماشین های ترجمه گفتار به متن کارشناسی ارشد --------
پردیس قاسمی تحلیل خطا در ماشین های ترجمه گفتار به متن کارشناسی ارشد --------
پردیس قاسمی تحلیل خطا در ماشین های ترجمه گفتار به متن کارشناسی ارشد --------
پردیس قاسمی تحلیل خطا در ماشین های ترجمه گفتار به متن کارشناسی ارشد --------
فاطمه رضازاده حامد عوامل استفاده یا عدم استفاده از ابزارهای ترجمه به کمک رایانه کارشناسی ارشد 1400/06/22
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترجمه دیداری - شنیداری 1214073 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/11/02 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
ترجمه شفاهی همزمان (دوسویه) 1214085 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/30 (17:45 - 19:30) ترم اول 1400
ترجمه و فناوری 1214060 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/29 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
روش تحقیق در مطالعات ترجمه 4050077 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
زبان خارجه 1214432 3 16 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هفته های زوج سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/20 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
زبان خارجه 1214432 3 11 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های فرد دو شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/20 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
شناخت عناصر فرهنگی در دوزبان 4050109 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
ترجمه شفاهی پیاپی 1214078 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/01 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
فرهنگ وجامعه شناسی در ترجمه 4050103 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/05 (09:45 - 11:30) ترم دوم 1399
ترجمه نوار وفیلم 2 1214038 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/30 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
ترجمه شفاهی 1214037 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/26 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
ترجمه دیداری - شنیداری 1214073 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/20 (17:45 - 19:30) ترم اول 1399
ترجمه و فناوری 1214060 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/23 (17:45 - 19:30) ترم اول 1399
روشهای پیشرفته تحقیق وترجمه 4050116 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
ترجمه نواروفیلم 1214484 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/18 (15:45 - 17:30) ترم اول 1399
شناخت عناصر فرهنگی در دوزبان 4050109 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/22 (09:45 - 11:30) ترم اول 1399
فرهنگ وجامعه شناسی در ترجمه 4050103 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/19 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
ترجمه نوار وفیلم 2 1214038 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/21 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
ترجمه نوار وفیلم 2 1214038 2 02 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/21 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
ترجمه شفاهی 1214037 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/30 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2