سعیده گروسی

سعیده گروسی

سعیده گروسی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فاطمه افضلی گروه بررسی رابطه احساس طرد اجتماعی و تمایل به اعتیاد در بین زنان جوان ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
الهه قربانی بررسی رابطه عوامل اجتماعی و مشارکت ورزشی در بین دختران دانشجو دانشگاه شهید باهنر کارشناسی ارشد 1399/10/30
الهه قربانی بررسی رابطه عوامل اجتماعی و مشارکت ورزشی در بین دختران دانشجو دانشگاه شهید باهنر کارشناسی ارشد 1399/10/30
الهه قربانی بررسی رابطه عوامل اجتماعی و مشارکت ورزشی در بین دختران دانشجو دانشگاه شهید باهنر کارشناسی ارشد --------
الهه قربانی بررسی رابطه عوامل اجتماعی و مشارکت ورزشی در بین دختران دانشجو دانشگاه شهید باهنر کارشناسی ارشد 1399/10/30
الهه قربانی بررسی رابطه عوامل اجتماعی و مشارکت ورزشی در بین دختران دانشجو دانشگاه شهید باهنر کارشناسی ارشد --------
الهه قربانی بررسی رابطه عوامل اجتماعی و مشارکت ورزشی در بین دختران دانشجو دانشگاه شهید باهنر کارشناسی ارشد 1399/10/30
الهه قربانی بررسی رابطه عوامل اجتماعی و مشارکت ورزشی در بین دختران دانشجو دانشگاه شهید باهنر کارشناسی ارشد 1399/10/30
الهه قربانی بررسی رابطه عوامل اجتماعی و مشارکت ورزشی در بین دختران دانشجو دانشگاه شهید باهنر کارشناسی ارشد --------
فخرالسادات هاشمی نسب مطالعه جامعه شناختی پدیده مادری جایگزین، زمینه های ایجاد و پیامدهای آن (مورد مطالعه : مادران جایگزین شهر کرمان) دکتری --------
راضیه حسینی زاده نوقی نژاد بررسی رابطه مسئولیت پذیری با رعایت پروتکلهای بهداشتی در پاندمی کرونا (مورد مطالعه ساکنان18 سال به بالای منطقه نوق رفسنجان کارشناسی ارشد --------
محسن کیانی واکاوی کیفی ازدواج سفید(هم¬خانگی) به عنوان سبک زندگی در میان جوانان شهر تهران و کرج دکتری --------
مرضیه محمدی نژاد بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهزیستی ذهنی( مطالعه ی موردی: شهر خاتم) کارشناسی ارشد --------
راضیه پرزیوند بررسی رابطه باورهای فرهنگی مربوط به سلامت با رفتارهای پیشگیری از سرطان‌های شایع زنان (مورد مطالعه : زنان متأهل 20 تا 50 سال ساکن شهر کرمان) کارشناسی ارشد --------
لیلا رنجبرهمقاوندی بررسی رابطه میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهر چترود با کیفیت زندگی مربوط به سلامت کارشناسی ارشد 1400/06/20
لیلا رنجبرهمقاوندی بررسی رابطه میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهر چترود با کیفیت زندگی مربوط به سلامت کارشناسی ارشد --------
لیلا رنجبرهمقاوندی بررسی رابطه میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهر چترود با کیفیت زندگی مربوط به سلامت کارشناسی ارشد --------
لیلا رنجبرهمقاوندی بررسی رابطه میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهر چترود با کیفیت زندگی مربوط به سلامت کارشناسی ارشد --------
لیلا رنجبرهمقاوندی بررسی رابطه میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهر چترود با کیفیت زندگی مربوط به سلامت کارشناسی ارشد --------
فهیمه شریعتی فر بررسی رابطه بین رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی زنان 20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
فهیمه شریعتی فر بررسی رابطه بین رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی زنان 20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
فهیمه شریعتی فر بررسی رابطه بین رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی زنان 20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد 1400/06/20
فهیمه شریعتی فر بررسی رابطه بین رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی زنان 20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
فهیمه شریعتی فر بررسی رابطه بین رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی زنان 20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
فهیمه شریعتی فر بررسی رابطه بین رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی زنان 20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
فهیمه شریعتی فر بررسی رابطه بین رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی زنان 20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
فهیمه شریعتی فر بررسی رابطه بین رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی زنان 20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
محدثه اکبرپورفرسنگی بررسی رابطه سرمایه های اجتماعی و فرهنگی با سبک زندگی سلامت محور در بین زنان 20 تا 45 سا له ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
محدثه اکبرپورفرسنگی بررسی رابطه سرمایه های اجتماعی و فرهنگی با سبک زندگی سلامت محور در بین زنان 20 تا 45 سا له ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
محدثه اکبرپورفرسنگی بررسی رابطه سرمایه های اجتماعی و فرهنگی با سبک زندگی سلامت محور در بین زنان 20 تا 45 سا له ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد 1400/06/24
محدثه اکبرپورفرسنگی بررسی رابطه سرمایه های اجتماعی و فرهنگی با سبک زندگی سلامت محور در بین زنان 20 تا 45 سا له ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
محدثه اکبرپورفرسنگی بررسی رابطه سرمایه های اجتماعی و فرهنگی با سبک زندگی سلامت محور در بین زنان 20 تا 45 سا له ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
راضیه پرتو بررسی رابطه برخی عوامل اجتماعی با گرایش به خرافات دربین زنان 20 تا 40 سال ساکن شهر جیرفت کارشناسی ارشد 1400/03/29
راضیه پرتو بررسی رابطه برخی عوامل اجتماعی با گرایش به خرافات دربین زنان 20 تا 40 سال ساکن شهر جیرفت کارشناسی ارشد 1400/03/29
راضیه پرتو بررسی رابطه برخی عوامل اجتماعی با گرایش به خرافات دربین زنان 20 تا 40 سال ساکن شهر جیرفت کارشناسی ارشد 1400/03/29
راضیه پرتو بررسی رابطه برخی عوامل اجتماعی با گرایش به خرافات دربین زنان 20 تا 40 سال ساکن شهر جیرفت کارشناسی ارشد --------
مرضیه قاسمی نژاد راینی بررسی روابطه ویژگی های محله با میزان چاقی در بین زنان20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
مرضیه قاسمی نژاد راینی بررسی روابطه ویژگی های محله با میزان چاقی در بین زنان20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
مرضیه قاسمی نژاد راینی بررسی روابطه ویژگی های محله با میزان چاقی در بین زنان20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
مرضیه قاسمی نژاد راینی بررسی روابطه ویژگی های محله با میزان چاقی در بین زنان20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد 1400/06/20
مرضیه قاسمی نژاد راینی بررسی روابطه ویژگی های محله با میزان چاقی در بین زنان20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
مرضیه قاسمی نژاد راینی بررسی روابطه ویژگی های محله با میزان چاقی در بین زنان20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
مرضیه قاسمی نژاد راینی بررسی روابطه ویژگی های محله با میزان چاقی در بین زنان20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
مرضیه قاسمی نژاد راینی بررسی روابطه ویژگی های محله با میزان چاقی در بین زنان20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
حکیمه احمدپور مقایسه میزان آگاهی زنان ومردان ازحقوق شهروندی وعوامل اجتماعی مرتبط با آن کارشناسی ارشد 1391/11/17
فاطمه یاری نسب بررسی عوامل موثر برتفاوت دیدگاه دو نسل از زنان ساکن یاسوج درمورد ارزش ازدواج کارشناسی ارشد 1394/06/19
مریم اصمی اصطهباناتی مقایسه نوع سبک زندگی و عوامل موثر برآن دربین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1393/03/19
ایرج افضلی ننیز بررسی دگرگونی ساختار خانواده در جوامع روستایی کارشناسی ارشد --------
محدثه اکبرپورفرسنگی بررسی رابطه سرمایه های اجتماعی و فرهنگی با سبک زندگی سلامت محور در بین زنان 20 تا 45 سا له ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
محدثه اکبرپورفرسنگی بررسی رابطه سرمایه های اجتماعی و فرهنگی با سبک زندگی سلامت محور در بین زنان 20 تا 45 سا له ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
محدثه اکبرپورفرسنگی بررسی رابطه سرمایه های اجتماعی و فرهنگی با سبک زندگی سلامت محور در بین زنان 20 تا 45 سا له ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
مرضیه اکبری جور بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان مصرف لوازم آرایش در بین زنان20-35 سال شهر کرمان کارشناسی ارشد 1396/12/15
زهرا امانی زارین جامعه شناسی ادبیات داستانی دفاع مقدس ( با تکیه بر چند اثر شاخص) کارشناسی ارشد 1394/06/17
اسما امیری حیدری بررسی رابطه یک زندگی زنان با هویت بازاندیشانه کارشناسی ارشد --------
فاطمه انجم شعاع رابطه باورهای فرهنگی با عدالت سازمانی وبهزیستی کارکنان کارشناسی ارشد --------
فاطمه انجم شعاع بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در بین زنان سالمند ساکن شهر کرمان. کارشناسی ارشد 1399/10/30
ندا بارزبان بررسی عوامل اجتماعی موثر برترجیحات باروری دربین زنان متاهل (49-15سال) شهر سیرجان کارشناسی ارشد 1395/11/04
راضیه پرتو بررسی رابطه برخی عوامل اجتماعی با گرایش به خرافات دربین زنان 20 تا 40 سال ساکن شهر جیرفت کارشناسی ارشد --------
راضیه پرتو بررسی رابطه برخی عوامل اجتماعی با گرایش به خرافات دربین زنان 20 تا 40 سال ساکن شهر جیرفت کارشناسی ارشد --------
زینب پرتو بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر فرسودگی شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرکرمان کارشناسی ارشد 1398/11/15
حمیده تابعی سبک زندگی مطلوب خانواده مسلمان و مطالعه تطبیقی رفتارهای خانوادگی خانواده های معاصر با آن کارشناسی ارشد 1392/06/24
الهام ترک ابادی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر فراوانی انواع تقلب در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1398/06/17
لیلا جعفری بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و شادکامی دربین زنان و مردان شاغل در اموزش و پرورش ( مطالعه موردی شهر تهران ) کارشناسی ارشد 1392/04/22
اختر جلوند شناخت تحول نگرش وکلیشه های جنسیتی والدین دربرخورد با فرزندان کارشناسی ارشد 1391/11/19
مریم جمشیدی عوامل موثر بر شکاف نسلی در ایلام کارشناسی ارشد --------
عفیفه حیدری فرد بررسی تصویر از بدن دربین زنان شاغل و خانه دار شهر کرمان کارشناسی ارشد 1394/06/19
فاطمه حسینی پراندر بررسی عوامل اجتماعی وفرهنگی موثر بربرابری جنسیتی دربین زنان و مردان متاهل شهر بندرعباس کارشناسی ارشد 1395/06/29
محمدصادق حسینی محمدابادی بررسی رابطه ادراک از محله با مشارکت اجتماعی در بین سالمندان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/16
زهرا خداپرست بررسی رابطه شبکه روابط اجتماعی با کیفت زندگی پس از زایمان دربین زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی کارشناسی ارشد --------
زهرا خواجویی نژاد بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت اجتماعی بیماران همودیالیزی درکرمان کارشناسی ارشد 1395/12/14
بتول خواجوئی زاده راوری بررسی عوامل موثر بر نگرشهای محرک توسعه کارشناسی ارشد --------
هادی دانشی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رفتار وندالیستی در بین دانش آموزان مدارس متوسطه دوم شهر عنبرآباد کارشناسی ارشد 1397/03/19
سعیده درویشی بررسی تاثیر«جنسیت»،« سن »و«گرایش ها نسبت به قوانین رانندگی »، برروی تخلفات ترافیکی ( مطالعه موردی شهرکرمان) کارشناسی ارشد 1394/06/18
زهرا ذوقی گنجعلیخانی بررسی رابطه عوامل اجتماعی و مدیریت بدن دربین زنان میانسال ( مطالعه موردی شهرکرمان) کارشناسی ارشد 1395/06/24
لیلا رحیم پور بررسی رابطه اعتماد بیمار به پزشک بارضایت بیمارازفراینددرمان دربین بیماران شهرکرمان کارشناسی ارشد 1392/08/18
نورنسا رسولی عوامل موثر بر مشارکت زنان شاغل در تصمیم گیرهای اقتصادی و اجتماعی در خانواده روستایی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان ایرانشهر کارشناسی ارشد --------
اعظم رضایی نوری تعارض کار خانواده و عوامل موثر برآن در کارکنان سازمانهای دولتی در شهر زابل کارشناسی ارشد --------
اسما رمضانی بررسی عوامل موثربرمیزان مشارکت زنان درفعالیتهای ورزشی کارشناسی ارشد --------
مهسا زاهدی نژاد بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر مدیریت بدن کارشناسی ارشد --------
سمیه سبز علی پور بررسی رابطه اوقات فراغت خانواده و ویژگی های ساختاری کارکردی خانواده با رضایت از زندگی خانوادگی درمیان خانواده های شهر کرمان کارشناسی ارشد 1392/06/30
عادل سجودی تاسنده بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثربرآن درشهررشت کارشناسی ارشد --------
رقیه سیدنژاد بررسی رابطه عوامل اجتماعی موثر بر ازدواج و رضایت از زندگی زناشویی دربین دانشجویان متاهل دانشگاه شهید باهنر کارشناسی ارشد 1392/09/23
شیوا سعیدی عوامل اجتماعی موثربر احساس امنیت سالمندان مطالعه موردی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1392/09/23
شهره سعیدی گراغانی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی دربین ساکنان محلات شهر کرمان کارشناسی ارشد 1394/11/04
مهدیه سلیمانی پای طاق بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی درمیان معلمان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1395/06/28
حسین شجاعی بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی برموفقیت تعاونی های مسکن کارشناسی ارشد 1390/11/14
مژده شیخ سیه بنوئیه بررسی تعارضات زناشویی در بین زوجهای شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
فاطمه شگرف نخعی بررسی رابطه ی طرد اجتماعی با وندالیسم دربین دانش آموزان دبیرستان های شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
نرجس صادقی بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر تولید کنندگان پسته استان کرمان کارشناسی ارشد --------
فاطمه ضیاءالدینی دشت خاکی مقایسه امیدواری اجتماعی در میان زنان و مردان جوان روستای دشتخاک و عوامل موثر بر آن کارشناسی ارشد 1398/04/17
معصومه طاهری پوراصفهانی بررسی عوامل اجتماعی موثر برتوانمندی زنان (64-15ساله ) درشهر کرمان کارشناسی ارشد 1395/11/04
عاطفه عبدالحسینی قریه علی اشتغال زنان و نحوه ی مدیریت منابع اقتصادی در خانواده: مطالعه ی موردی زنان معلم شهر کرمان کارشناسی ارشد 1400/11/06
فاطمه عرب نژادخانوکی بررسی عومل موثر برمیزان خشونت با تاکید برضرب و جرح و قتل عمد در میان جوانان شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
زهرا عسکری جمسی بررسی نوع ومیزان خشونت خانگی علیه زنان باردارشهرکرمان و عوامل موثر برآن کارشناسی ارشد 1394/06/19
فرزانه فرزان پور بررسی رابطه بین ویژگی های گروه و تعارض های درون، مورد مطالعه: گروه های آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1398/06/17
مرضیه قاسمی نژاد راینی بررسی روابطه ویژگی های محله با میزان چاقی در بین زنان20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
مرضیه قاسمی نژاد راینی بررسی روابطه ویژگی های محله با میزان چاقی در بین زنان20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
مرضیه قاسمی نژاد راینی بررسی روابطه ویژگی های محله با میزان چاقی در بین زنان20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
مرضیه قاسمی نژاد راینی بررسی روابطه ویژگی های محله با میزان چاقی در بین زنان20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
مرضیه قاسمی نژاد راینی بررسی روابطه ویژگی های محله با میزان چاقی در بین زنان20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
مرضیه قاسمی نژاد راینی بررسی روابطه ویژگی های محله با میزان چاقی در بین زنان20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
نعیمه گنج بخش بررسی عوامل مؤثر بر فرایند جامعه پذیری دانشگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1398/06/17
مریم محمدی بررسی ارتباط بین جنسیت و قدرت با مدیریت احساسات در محل کار( مطالعه ی موردی کارمندان سازمانهای شهرکرمان) کارشناسی ارشد 1391/11/14
مریم محمدرضایی جایگاه فقر در جرم انگاری ها در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد پیوسته 1392/12/13
الهه محمدی نجف ابادی بررسی رابطه اعتماد همسران کارشناسی ارشد --------
سمانه مختاری بررسی جامعه شناختی الگوهای غذایی خانواده درشهر کرمان ( مورد مطالعه : مقایسه زنان شاغل و خانه دار) کارشناسی ارشد 1392/11/06
طیبه نیک ورز بررسی میزان سلامت اجتماعی ( سطح فردی وبین فردی) دربین دختران دانشجوی دانشگاه شهید باهنر کارشناسی ارشد --------
مریم نگارستانی عوامل مرتبط با اعتیاد اینترنتی و میزان آن ( با تاکید براستفاده از شبکه های مجازی واتس آپ لاین و000) درمیان جوانان 30-15ساله شهر کرمان کارشناسی ارشد 1394/06/17
عصمت نورزایی بررسی عوامل اجتماعی وفرهنگی موثربر ترجیحات باروری زوجین ساکن شهرستان زهک کارشناسی ارشد 1398/11/16
سیدهدایت اله هاشم زاده بررسی عوامل موثر برشکل گیری ساختار قدرت در خانواده های شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
الهام واحدی مقایسه تفاوت سبک زندگی مادران و دختران دبیرستان درشهر جیرفت و عوامل موثر برآن کارشناسی ارشد 1393/06/16
علی علمدارزاده باغینی بررسی کیفی چالش های مدیریت راه آهن در ایران دوره زمانی بعد از انقلاب کارشناسی ارشد --------
رایحه بهفر بررسی حافظه جمعی دبیران زن آموزش و پرورش شهرستان بندر عباس کارشناسی ارشد 1393/03/19
فرشاد دهقانی بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر شادکامی (مطالعه موردی شهرستان قصرقند) کارشناسی ارشد --------
رویا دیوان بیگی کرمانی بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم دربین زنان زندانی شهرکرمان کارشناسی ارشد 1393/01/27
فاطمه افتخاری کنزرکی بررسی عوامل موثر بر طرد اجتماعی (مطالعه زنان بالای 18 سال تحت پوشش کمیته امدادشهر کرمان) کارشناسی ارشد 1398/06/16
افسانه اسفندیاری مهنی بررسی عوامل سازمانی موثر بر تعارض نقش شغلی و خانوادگی زنان شاغل (زنان پرستار شهرستان جیرفت) کارشناسی ارشد 1399/12/13
خاطره قریه ملکی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واحساس امنیت اجتماعی(مورد مطالعه: شهروندان 20 سال به بالای شهر کرمان کارشناسی ارشد 1396/12/15
الهام غلام دانایی بررسی تاثیراستفاده از اینترنت برارزش های خانواده درمیان دانشجویان دانشگاه ئتربیت معلم سبزوار کارشناسی ارشد 1393/06/19
الهه قربانی بررسی رابطه عوامل اجتماعی و مشارکت ورزشی در بین دختران دانشجو دانشگاه شهید باهنر کارشناسی ارشد 1399/10/30
الهه قربانی بررسی رابطه عوامل اجتماعی و مشارکت ورزشی در بین دختران دانشجو دانشگاه شهید باهنر کارشناسی ارشد --------
الهه قربانی بررسی رابطه عوامل اجتماعی و مشارکت ورزشی در بین دختران دانشجو دانشگاه شهید باهنر کارشناسی ارشد --------
الهه قربانی بررسی رابطه عوامل اجتماعی و مشارکت ورزشی در بین دختران دانشجو دانشگاه شهید باهنر کارشناسی ارشد 1399/10/30
الهه قربانی بررسی رابطه عوامل اجتماعی و مشارکت ورزشی در بین دختران دانشجو دانشگاه شهید باهنر کارشناسی ارشد 1399/10/30
الهه قربانی بررسی رابطه عوامل اجتماعی و مشارکت ورزشی در بین دختران دانشجو دانشگاه شهید باهنر کارشناسی ارشد --------
بتول گلپایگانی مقایسه سبک زندگی سلامت محور مادران و دختران دبیرستان شهرستان سیرجان و عوامل موثر بر آن: ( مطالعه موردی شهرستان سیرجان) کارشناسی ارشد 1400/06/21
پریسا کاکائی بررسی رابطه میزان حمایت اجتماعی و تعارض نقش ، مورد مطالعه زنان شاغل درادارات دولتی شهر کرمانشاه کارشناسی ارشد 1395/06/29
عباس کرمی رباطی بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی برافت تحصیلی دانشجویان ایثارگر کارشناسی ارشد --------
فاطمه خسروی اشتغال و توانمند سازی زنان مهاجر افغانستانی مطالعه موردی مرکز دوست داران کودک مشتاق کارشناسی ارشد 1396/12/12
مهرانگیز محمدخانی کاوش کیفی فرایندهای آزار سایبری در میان زنان جوان ایرانی دکتری --------
شریفه موسوی فرایند توانمند سازی کودکان از طریق ترکیب عرصه های گوناگون دانش (کاربردرویکرد پروژه ای در پیش دبستانی و مهد کودک مهرآیین، شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1397/11/01
لیلا رنجبرهمقاوندی بررسی رابطه میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهر چترود با کیفیت زندگی مربوط به سلامت کارشناسی ارشد --------
لیلا رنجبرهمقاوندی بررسی رابطه میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهر چترود با کیفیت زندگی مربوط به سلامت کارشناسی ارشد --------
لیلا رنجبرهمقاوندی بررسی رابطه میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهر چترود با کیفیت زندگی مربوط به سلامت کارشناسی ارشد --------
لیلا رنجبرهمقاوندی بررسی رابطه میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهر چترود با کیفیت زندگی مربوط به سلامت کارشناسی ارشد --------
فهیمه رئیسی نژاد درک تجربه زیسته زنان جیرفتی ازاستفاده ازطب مکمل (سنتی)دردوران کرونا کارشناسی ارشد --------
بهنام رضائی زاده روکرد کندوکاو کیفی فرایند برساخت هویت اجتماعی جوانان افغان در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/12/06
راحله سالاری ررسی عوامل موثر برنگرش نسبت به خشونت ( مورد مطالعه : پسران جوان 29-18 سال شهر عنبر آباد) کارشناسی ارشد 1395/12/14
مطهره صالحی شهربابکی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به طلاق در بین متأهلین شهر کرمان کارشناسی ارشد 1396/12/05
شهره سراوانی بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی دریافتی از شبکه اجتماعی و کیفیت زندگی دربین اعضای زنان مبتلا به بیماری سرطان کارشناسی ارشد 1393/06/08
محبوبه ستاره سهیلی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر برگرایش به جراحی زیبایی دربین زنان شهرکرمان کارشناسی ارشد 1396/12/15
زهرا شاهدادی بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر طالق عاطفی بین زوجین )جامعه آماری مورد مطالعه معلمان شهرستان سیرجان ( کارشناسی ارشد 1400/06/21
فهیمه شریعتی فر بررسی رابطه بین رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی زنان 20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
فهیمه شریعتی فر بررسی رابطه بین رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی زنان 20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
فهیمه شریعتی فر بررسی رابطه بین رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی زنان 20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
فهیمه شریعتی فر بررسی رابطه بین رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی زنان 20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
فهیمه شریعتی فر بررسی رابطه بین رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی زنان 20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
فهیمه شریعتی فر بررسی رابطه بین رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی زنان 20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
زهرا شریفی داورانی بررسی جامعه شناختی تاثیر ایده آل طلبی مادران برتعهد اجتماعی دانش آموزان مدارس دخترانه استعدادهای درخشان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1392/11/06
فاطمه شیری کهنویی بررسی رابطه بین ساختار خانواده و ترجیحات باروری در زنان متأهل (18-49 سال) شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
زهرا وفادوست بررسی رابط? استفاده از شبکه¬های اجتماعی با رضایت زناشویی معلمان زن شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/18
فاطمه زمانی دارانی میزان حضور زنان در فضای شهری و عوامل موثر بر آن(مطالعه موردی: شهرستان فریدن) کارشناسی ارشد 1396/12/15
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تلفیق نظریه های جامعه شناسی (جامعه شناسی نظری) 9052006 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/16 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1400
مردم شناسی خانواده و خویشاوندی 4052053 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
جامعه شناسی سازمانها 1216261 3 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/13 (09:45 - 11:30) ترم دوم 1400
جامعه شناسی جنسیت 4052808 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1401/03/31 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1400
جامعه شناسی زنان 9052007 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
نقد نظریه های معاصر جامعه شناسی 9052002 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
کارتحقیقی 1216233 4 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1400
نظریه های روانشناسی اجتماعی 4052012 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/11/04 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
بینش های جامعه شناسی 1 4052009 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) 1400/10/25 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
تلفیق نظریه های جامعه شناسی (جامعه شناسی نظری) 9052006 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/29 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
مردم شناسی خانواده و خویشاوندی 4052053 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/06 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1399
کارتحقیقی 1216233 4 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1399
جامعه شناسی سازمانها 1216261 3 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/26 (09:45 - 11:30) ترم دوم 1399
جامعه شناسی جنسیت 4052808 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/29 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
نقد نظریه های معاصر جامعه شناسی 9052002 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/11/06 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
کارتحقیقی 1216233 4 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
بینش های جامعه شناسی 1 4052009 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) 1399/11/01 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
جنبشهای اجتماعی زنان ونقدوبررسی فمینیسم 4052019 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/11/04 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
مردم شناسی خانواده و خویشاوندی 4052053 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/25 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
کارتحقیقی 1216233 4 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2