سارا اسدپور

سارا اسدپور

سارا اسدپور    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فاطمه فرح بخش پلورالیسم در آرای ملاصدرا و دلالت¬های آن در تربیت دینی کارشناسی ارشد --------
ندا حسنی دهقانی ماهیت شادی در قابوسنامه و پیامدهای آن در تربیت اجتماعی کارشناسی ارشد 1399/12/03
ندا حسنی دهقانی ماهیت شادی در قابوسنامه و پیامدهای آن در تربیت اجتماعی کارشناسی ارشد --------
ندا حسنی دهقانی ماهیت شادی در قابوسنامه و پیامدهای آن در تربیت اجتماعی کارشناسی ارشد 1399/12/03
ندا حسنی دهقانی ماهیت شادی در قابوسنامه و پیامدهای آن در تربیت اجتماعی کارشناسی ارشد 1399/12/03
ندا حسنی دهقانی ماهیت شادی در قابوسنامه و پیامدهای آن در تربیت اجتماعی کارشناسی ارشد --------
ندا حسنی دهقانی ماهیت شادی در قابوسنامه و پیامدهای آن در تربیت اجتماعی کارشناسی ارشد 1399/12/03
فاطمه نامجوباغینی بررسی مفهوم مرگ در مجموعه داستانهای ادبیات کودک ترجمه¬شده در ایران و ارزیابی همسویی آن با تکیه بر آموزه¬های قرآن کارشناسی ارشد 1400/06/18
فاطمه نامجوباغینی بررسی مفهوم مرگ در مجموعه داستانهای ادبیات کودک ترجمه¬شده در ایران و ارزیابی همسویی آن با تکیه بر آموزه¬های قرآن کارشناسی ارشد --------
فاطمه نامجوباغینی بررسی مفهوم مرگ در مجموعه داستانهای ادبیات کودک ترجمه¬شده در ایران و ارزیابی همسویی آن با تکیه بر آموزه¬های قرآن کارشناسی ارشد --------
فاطمه نامجوباغینی بررسی مفهوم مرگ در مجموعه داستانهای ادبیات کودک ترجمه¬شده در ایران و ارزیابی همسویی آن با تکیه بر آموزه¬های قرآن کارشناسی ارشد --------
فاطمه نامجوباغینی بررسی مفهوم مرگ در مجموعه داستانهای ادبیات کودک ترجمه¬شده در ایران و ارزیابی همسویی آن با تکیه بر آموزه¬های قرآن کارشناسی ارشد --------
فاطمه نامجوباغینی بررسی مفهوم مرگ در مجموعه داستانهای ادبیات کودک ترجمه¬شده در ایران و ارزیابی همسویی آن با تکیه بر آموزه¬های قرآن کارشناسی ارشد --------
فائزه نصرت آبادی تحلیل مفهوم رنج و مضامین آن درقرآن کریم و پیامدهای آن درتربیت کارشناسی ارشد 1398/06/16
فائزه نصرت آبادی تحلیل مفهوم رنج و مضامین آن درقرآن کریم و پیامدهای آن درتربیت کارشناسی ارشد 1398/06/16
فائزه نصرت آبادی تحلیل مفهوم رنج و مضامین آن درقرآن کریم و پیامدهای آن درتربیت کارشناسی ارشد 1398/06/16
فائزه نصرت آبادی تحلیل مفهوم رنج و مضامین آن درقرآن کریم و پیامدهای آن درتربیت کارشناسی ارشد 1398/06/16
فائزه نصرت آبادی تحلیل مفهوم رنج و مضامین آن درقرآن کریم و پیامدهای آن درتربیت کارشناسی ارشد 1398/06/16
فائزه نصرت آبادی تحلیل مفهوم رنج و مضامین آن درقرآن کریم و پیامدهای آن درتربیت کارشناسی ارشد 1398/06/16
فائزه نصرت آبادی تحلیل مفهوم رنج و مضامین آن درقرآن کریم و پیامدهای آن درتربیت کارشناسی ارشد 1398/06/16
فائزه نصرت آبادی تحلیل مفهوم رنج و مضامین آن درقرآن کریم و پیامدهای آن درتربیت کارشناسی ارشد 1398/06/16
حنیف پنجه بررسی دلالت های تربیتی نظریه عقلانیت و معنویت مصطفی ملکیان کارشناسی ارشد --------
فاطمه پوردرگاهی رنگی باز شناسی رویکرد های تربیت دینی حاکم بر کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی وتحلیل آن براساس فلسفه کودکی کارشناسی ارشد 1399/12/13
فاطمه پوردرگاهی رنگی باز شناسی رویکرد های تربیت دینی حاکم بر کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی وتحلیل آن براساس فلسفه کودکی کارشناسی ارشد 1399/12/13
فاطمه پوردرگاهی رنگی باز شناسی رویکرد های تربیت دینی حاکم بر کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی وتحلیل آن براساس فلسفه کودکی کارشناسی ارشد --------
فاطمه پوردرگاهی رنگی باز شناسی رویکرد های تربیت دینی حاکم بر کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی وتحلیل آن براساس فلسفه کودکی کارشناسی ارشد 1399/12/13
فاطمه پوردرگاهی رنگی باز شناسی رویکرد های تربیت دینی حاکم بر کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی وتحلیل آن براساس فلسفه کودکی کارشناسی ارشد 1399/12/13
فاطمه پوردرگاهی رنگی باز شناسی رویکرد های تربیت دینی حاکم بر کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی وتحلیل آن براساس فلسفه کودکی کارشناسی ارشد --------
فاطمه پوردرگاهی رنگی باز شناسی رویکرد های تربیت دینی حاکم بر کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی وتحلیل آن براساس فلسفه کودکی کارشناسی ارشد --------
فاطمه پوردرگاهی رنگی باز شناسی رویکرد های تربیت دینی حاکم بر کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی وتحلیل آن براساس فلسفه کودکی کارشناسی ارشد --------
طالب افراه مبانی انسان‌شناختی نظریه خویشتن گفت‌وگویی هرمانز و پیامدهای آن در تعلیم وتربیت دکتری --------
ندا حسنی دهقانی ماهیت شادی در قابوسنامه و پیامدهای آن در تربیت اجتماعی کارشناسی ارشد --------
ندا حسنی دهقانی ماهیت شادی در قابوسنامه و پیامدهای آن در تربیت اجتماعی کارشناسی ارشد 1399/12/03
ندا حسنی دهقانی ماهیت شادی در قابوسنامه و پیامدهای آن در تربیت اجتماعی کارشناسی ارشد 1399/12/03
ندا حسنی دهقانی ماهیت شادی در قابوسنامه و پیامدهای آن در تربیت اجتماعی کارشناسی ارشد --------
محمدصادق محسنی تاج ابادی تببین مدارای معرفت شناختی و استنتاج دلالت های آن در تربیت با تاکید بر اندیشه و عمل امام موسی صدر کارشناسی ارشد --------
جابر مظفرپورسیاهکوهی فلسفه آموزش ادبیات در دوره دوم کودکی(هفت تا14سالگی) کارشناسی ارشد 1397/11/17
فاطمه نامجوباغینی بررسی مفهوم مرگ در مجموعه داستانهای ادبیات کودک ترجمه¬شده در ایران و ارزیابی همسویی آن با تکیه بر آموزه¬های قرآن کارشناسی ارشد --------
فاطمه نامجوباغینی بررسی مفهوم مرگ در مجموعه داستانهای ادبیات کودک ترجمه¬شده در ایران و ارزیابی همسویی آن با تکیه بر آموزه¬های قرآن کارشناسی ارشد --------
فاطمه نامجوباغینی بررسی مفهوم مرگ در مجموعه داستانهای ادبیات کودک ترجمه¬شده در ایران و ارزیابی همسویی آن با تکیه بر آموزه¬های قرآن کارشناسی ارشد --------
فاطمه نامجوباغینی بررسی مفهوم مرگ در مجموعه داستانهای ادبیات کودک ترجمه¬شده در ایران و ارزیابی همسویی آن با تکیه بر آموزه¬های قرآن کارشناسی ارشد --------
فائزه نصرت آبادی تحلیل مفهوم رنج و مضامین آن درقرآن کریم و پیامدهای آن درتربیت کارشناسی ارشد 1398/06/16
فائزه نصرت آبادی تحلیل مفهوم رنج و مضامین آن درقرآن کریم و پیامدهای آن درتربیت کارشناسی ارشد 1398/06/16
فائزه نصرت آبادی تحلیل مفهوم رنج و مضامین آن درقرآن کریم و پیامدهای آن درتربیت کارشناسی ارشد 1398/06/16
فائزه نصرت آبادی تحلیل مفهوم رنج و مضامین آن درقرآن کریم و پیامدهای آن درتربیت کارشناسی ارشد 1398/06/16
فائزه نصرت آبادی تحلیل مفهوم رنج و مضامین آن درقرآن کریم و پیامدهای آن درتربیت کارشناسی ارشد 1398/06/16
فائزه نصرت آبادی تحلیل مفهوم رنج و مضامین آن درقرآن کریم و پیامدهای آن درتربیت کارشناسی ارشد 1398/06/16
سعیده پدرام جایگاه پرسشگری در رویکرد عقلانی به تربیت دینی و بررسی نسبت نوع پرسشهای دینی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرکرمان با محتوای کتب درسی آن دوره. کارشناسی ارشد --------
فاطمه پوردرگاهی رنگی باز شناسی رویکرد های تربیت دینی حاکم بر کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی وتحلیل آن براساس فلسفه کودکی کارشناسی ارشد 1399/12/13
فاطمه پوردرگاهی رنگی باز شناسی رویکرد های تربیت دینی حاکم بر کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی وتحلیل آن براساس فلسفه کودکی کارشناسی ارشد --------
فاطمه پوردرگاهی رنگی باز شناسی رویکرد های تربیت دینی حاکم بر کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی وتحلیل آن براساس فلسفه کودکی کارشناسی ارشد --------
فاطمه پوردرگاهی رنگی باز شناسی رویکرد های تربیت دینی حاکم بر کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی وتحلیل آن براساس فلسفه کودکی کارشناسی ارشد --------
فاطمه پوردرگاهی رنگی باز شناسی رویکرد های تربیت دینی حاکم بر کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی وتحلیل آن براساس فلسفه کودکی کارشناسی ارشد 1399/12/13
فاطمه پوردرگاهی رنگی باز شناسی رویکرد های تربیت دینی حاکم بر کتب هدیه های آسمان دوره ابتدایی وتحلیل آن براساس فلسفه کودکی کارشناسی ارشد --------
علی شهبا تحلیل و نقد محتوای کتب تاریخ متوسطه دوره دوم دبیرستان بر اساس رویکرد دیدگاه اسلام در آموزش تاریخ کارشناسی ارشد 1397/06/27
محمدحسین سیستانی زاده چیستی و چگونگی ایفای نقش اجتماعی نومعلمان دانش آموخته دانشگاه فرهنگیان در استان کرمان و نسبت آن با برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و مبانی تربیت اجتماعی 4048075 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/20 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام و ایران 4048066 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تربیت اخلاقی 1212058 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/26 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
مبانی فلسفی آموزش و پرورش ایران 9048005 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مکتب های فلسفی ونظریه های تربیتی 1212028 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/11/02 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
مکتب های فلسفی ونظریه های تربیتی 1212028 2 02 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/11/02 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی 4048068 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
خانواده در اسلام 1212035 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/27 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
خانواده در اسلام 1212035 2 02 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/27 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
روان شناسی وآموزش کودکان با نیازهای ویژه 1212044 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/05 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
سیر تحول تعلیم وتربیت در ایران قبل وبعد از اسلام 1212037 2 03 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/29 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
سیر تحول تعلیم وتربیت در ایران قبل وبعد از اسلام 1212037 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/29 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
تربیت اخلاقی 1212058 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/18 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
تربیت اخلاقی 1212058 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/18 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
مبانی و اصول برنامه ریزی درسی 1212068 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/11/05 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
مکتب های فلسفی ونظریه های تربیتی 1212028 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/27 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
روان شناسی وآموزش کودکان با نیازهای ویژه 1212044 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/21 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
روان شناسی وآموزش کودکان با نیازهای ویژه 1212044 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/21 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
سیر تحول تعلیم وتربیت در ایران قبل وبعد از اسلام 1212037 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/30 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
سیر تحول تعلیم وتربیت در ایران قبل وبعد از اسلام 1212037 2 03 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/30 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2