سمیه بنی اسد آزاد

سمیه بنی اسد آزاد

سمیه بنی اسد آزاد    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان خارجه 1214432 3 31 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/20 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
دستورنگارش 1 1214403 4 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/28 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
نامه نگاری 1214542 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/04 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
خواندن درک مفاهیم 1 1214385 4 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/26 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
نگارش 1214013 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/02 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
فن بیان 1214054 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/06 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
زبان خارجه 1214432 3 22 هفته های فرد پنج شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/23 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
زبان خارجه 1214432 3 12 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هفته های زوج چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/23 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
زبان خارجه 1214432 3 20 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هفته های فرد سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/23 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
فنون مطالعه 1214009 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/26 (09:45 - 11:30) ترم دوم 1399
نمایش 10 نتیجه
از 1