محسن پور خسروانی

محسن پور خسروانی

محسن پور خسروانی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مبین بهرامپور ارزیابی و تحلیل فضامندی شهر کرمان با تاکید بر بعد فیزیکی –کالبدی کارشناسی ارشد 1399/12/13
مبین بهرامپور ارزیابی و تحلیل فضامندی شهر کرمان با تاکید بر بعد فیزیکی –کالبدی کارشناسی ارشد --------
ابوالفضل دونده ارزیابی و تحلیل توزیع فضایی بیماری کووید 19 در شهرستان قاین کارشناسی ارشد --------
فاطمه جمشیدی گوهری واکاوی پتانسیل¬ها و محدودیت¬های منابع آب زیرزمینی دشت سیرجان کارشناسی ارشد --------
فاطمه جمشیدی گوهری واکاوی پتانسیل¬ها و محدودیت¬های منابع آب زیرزمینی دشت سیرجان کارشناسی ارشد --------
فاطمه جمشیدی گوهری واکاوی پتانسیل¬ها و محدودیت¬های منابع آب زیرزمینی دشت سیرجان کارشناسی ارشد --------
محمدجواد اسماعیلی صدر ارزیابی راهکار¬های افزایش واکنش¬های رفتاری در برابر زلزله با استفاده از تکنیک واقعیت مجازی کارشناسی ارشد --------
محمدجواد اسماعیلی صدر ارزیابی راهکار¬های افزایش واکنش¬های رفتاری در برابر زلزله با استفاده از تکنیک واقعیت مجازی کارشناسی ارشد --------
بهناز شیخ شریعتی کرمانی تأثیر عوامل بسترساز محیطی بر شکل¬گیری و نابودی تمدن شهداد کارشناسی ارشد 1399/10/30
بهناز شیخ شریعتی کرمانی تأثیر عوامل بسترساز محیطی بر شکل¬گیری و نابودی تمدن شهداد کارشناسی ارشد 1399/10/30
مریم عباسی فیض آبادی ارزیابی روند تغییرات کویرزایی و ارتباط آن با کانون های جمعیتی در حوضه سیرجان کارشناسی ارشد --------
مریم عباسی فیض آبادی ارزیابی روند تغییرات کویرزایی و ارتباط آن با کانون های جمعیتی در حوضه سیرجان کارشناسی ارشد --------
مینا عزیزی ارزیابی روش¬های پایش مکانی انرژی تابشی خورشید جهت احداث نیروگاه خورشیدی (مطالعه موردی: حوضه سیرجان) کارشناسی ارشد --------
مینا عزیزی ارزیابی روش¬های پایش مکانی انرژی تابشی خورشید جهت احداث نیروگاه خورشیدی (مطالعه موردی: حوضه سیرجان) کارشناسی ارشد --------
مینا عزیزی ارزیابی روش¬های پایش مکانی انرژی تابشی خورشید جهت احداث نیروگاه خورشیدی (مطالعه موردی: حوضه سیرجان) کارشناسی ارشد --------
مینا عزیزی ارزیابی روش¬های پایش مکانی انرژی تابشی خورشید جهت احداث نیروگاه خورشیدی (مطالعه موردی: حوضه سیرجان) کارشناسی ارشد 1399/12/12
مینا عزیزی ارزیابی روش¬های پایش مکانی انرژی تابشی خورشید جهت احداث نیروگاه خورشیدی (مطالعه موردی: حوضه سیرجان) کارشناسی ارشد --------
سیده زهرا امیرجهانشاهی سیستانی بررسی و تحلیل اسیب پذیری لرزه ای تونل های خطوط ریلی ( مطالعه موردی استان هرمزگان کارشناسی ارشد 1398/06/12
سارا بشتام ارزیابی عوامل مؤثر در ایجاد پدیده خزش شهری سیرجان با استفاده از داده¬های سنجش از دور کارشناسی ارشد 1399/12/11
علیرضا تیمورپور برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری با تاکید بر اکوتوریسم پایدار (مطالعه موردی: منطقه گردشگری لاله زار) کارشناسی ارشد 1395/12/14
فاطمه دودکانلوی میلان ارائه مدلی برای بهینه یابی تخصیص کاربری اراضی سبز شهری جهت ذخیره آب مجازی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری( مطالعه موردی: شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1399/06/31
آیدا رمضانی پایش روند پدیده فرونشست دشت خانمیرزا با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری کارشناسی ارشد 1400/06/23
بهناز شیخ شریعتی کرمانی تأثیر عوامل بسترساز محیطی بر شکل¬گیری و نابودی تمدن شهداد کارشناسی ارشد 1399/10/30
بهناز شیخ شریعتی کرمانی تأثیر عوامل بسترساز محیطی بر شکل¬گیری و نابودی تمدن شهداد کارشناسی ارشد 1399/10/30
بهناز شیخ شریعتی کرمانی تأثیر عوامل بسترساز محیطی بر شکل¬گیری و نابودی تمدن شهداد کارشناسی ارشد 1399/10/30
بهزاد شیخعلی پور بررسی توزیع بهینه خدمات شهری به منظور رسیدن به عدالت فضایی با استفاده از GIS : مطالعه موردی : مناطق 2و 4 شهر کرمان کارشناسی ارشد 1395/04/01
مریم عباسی فیض آبادی ارزیابی روند تغییرات کویرزایی و ارتباط آن با کانون های جمعیتی در حوضه سیرجان کارشناسی ارشد --------
مریم عباسی فیض آبادی ارزیابی روند تغییرات کویرزایی و ارتباط آن با کانون های جمعیتی در حوضه سیرجان کارشناسی ارشد 1400/06/23
مریم عباسی فیض آبادی ارزیابی روند تغییرات کویرزایی و ارتباط آن با کانون های جمعیتی در حوضه سیرجان کارشناسی ارشد --------
مینا عزیزی ارزیابی روش¬های پایش مکانی انرژی تابشی خورشید جهت احداث نیروگاه خورشیدی (مطالعه موردی: حوضه سیرجان) کارشناسی ارشد --------
مینا عزیزی ارزیابی روش¬های پایش مکانی انرژی تابشی خورشید جهت احداث نیروگاه خورشیدی (مطالعه موردی: حوضه سیرجان) کارشناسی ارشد --------
مینا عزیزی ارزیابی روش¬های پایش مکانی انرژی تابشی خورشید جهت احداث نیروگاه خورشیدی (مطالعه موردی: حوضه سیرجان) کارشناسی ارشد 1399/12/12
مینا عزیزی ارزیابی روش¬های پایش مکانی انرژی تابشی خورشید جهت احداث نیروگاه خورشیدی (مطالعه موردی: حوضه سیرجان) کارشناسی ارشد --------
مینا عزیزی ارزیابی روش¬های پایش مکانی انرژی تابشی خورشید جهت احداث نیروگاه خورشیدی (مطالعه موردی: حوضه سیرجان) کارشناسی ارشد --------
مینا عزیزی ارزیابی روش¬های پایش مکانی انرژی تابشی خورشید جهت احداث نیروگاه خورشیدی (مطالعه موردی: حوضه سیرجان) کارشناسی ارشد 1399/12/12
امیرتکین محبی کرمانی پایش مکانی خشکسالی دشت خاتون آباد با استفاده از سنجش دور کارشناسی ارشد 1398/06/12
کیمیا محمدی تحلیل پراکنده¬رویی شهر رفسنجان با استفاده از داده¬های سنجش از دور کارشناسی ارشد 1399/12/11
فاطمه مددی زاده مدیریت تغییرات کاربری اراضی نوار ساحلی کیش با استفاده از RS و GIS کارشناسی ارشد 1398/11/16
ریحانه ملکیه بررسی روش درونیابی برای تکمیل داده های ناقص مربوط به پارامترهای محیطی با استفاده از توابع پایه شعاعی نوسانی کارشناسی ارشد 1399/03/25
بهاره ناظری تهرودی ارزیابی نقش پارامترهای محیطی در توزیع فضایی بیماری لیشمانیوز در شهرستان ارزوییه کارشناسی ارشد 1398/06/30
ارزو اشرف عسکری آینده نگاری ابعاد امنیتی مرزهای آبی گستره جنوب شرق ایران (مطالع? موردی: چابهار) کارشناسی ارشد 1399/12/12
مبین بهرامپور ارزیابی و تحلیل فضامندی شهر کرمان با تاکید بر بعد فیزیکی –کالبدی کارشناسی ارشد 1399/12/13
مبین بهرامپور ارزیابی و تحلیل فضامندی شهر کرمان با تاکید بر بعد فیزیکی –کالبدی کارشناسی ارشد --------
مبین بهرامپور ارزیابی و تحلیل فضامندی شهر کرمان با تاکید بر بعد فیزیکی –کالبدی کارشناسی ارشد 1399/12/13
ساناز بازگیر ارزیابی و پایش رانش فعال زمین با استفاده از روش تداخل سنجی راداری (مطالعه موردی روستای مشایخ شهرستان ممسنی) کارشناسی ارشد 1399/12/13
فایزه بزمه برنامه ریزی و ساماندهی پارکینگ در بافت مرکزی شهر کرمان با رویکرد توسعه پایدار کارشناسی ارشد 1397/10/02
صبا دولت شا برنامه ریزی فضایی بافت فرسوده شهر خرم آباد با تاکید بر بازار با رویکرد مشارکتی کارشناسی ارشد 1397/11/07
فاطمه جمشیدی گوهری واکاوی پتانسیل ها و محدودیت های منابع آب زیرزمینی دشت سیرجان کارشناسی ارشد 1400/06/23
فاطمه جمشیدی گوهری واکاوی پتانسیل¬ها و محدودیت¬های منابع آب زیرزمینی دشت سیرجان کارشناسی ارشد --------
فاطمه جمشیدی گوهری واکاوی پتانسیل¬ها و محدودیت¬های منابع آب زیرزمینی دشت سیرجان کارشناسی ارشد --------
فاطمه جمشیدی گوهری واکاوی پتانسیل¬ها و محدودیت¬های منابع آب زیرزمینی دشت سیرجان کارشناسی ارشد --------
زهرا خدامان برنامه ریزی راهبردی و ظرفیت سنجی شهری به منظور توسعه متوازن با استفاده از مدل¬های چندشاخصه(مطالعه موردی: شهریاسوج) کارشناسی ارشد 1396/10/11
مهران کردی نیا پایش و ارزیابی مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی شهر دیر از منظر مخاطرات محیطی با کمک تصاویر ماهواره‌ای کارشناسی ارشد 1397/11/17
خاطره نخعی مدیح برنامه¬ریزی راهبردی ساماندهی میادین شهری با تاکید بر ارتقا کیفیت محیط (نمونه موردی: منطقه دو شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1396/10/26
محمدامین نصری بررسی تغییرات گسترش شهر زرند با استفاده ازداده های سنجش از دور کارشناسی ارشد 1400/06/23
فاطمه پورآباده ارزیابی تاب‌آوری شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر سیرجان) کارشناسی ارشد 1399/06/31
فریبا پورزارعی جلال ابادی ارزیابی و پهنه بندی خطر سیلاب در حوضه آبخیز زرند با استفاده از تکنیک های سنجش از راه دور (RS) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد 1400/09/15
عذرا رودگرنژاد آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی نوار ساحلی حدفاصل کرانه ساحلی رودخانه های چالوس و سردآبرود با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد 1398/11/16
زهرا شاهی بازتوسعه اراضی قهوه ای شهر کرمان. کارشناسی ارشد 1397/10/17
علی شمس الدینی لری ارزیابی واحدهای ژئومورفیک و نقش فرم¬های بیابانی در مسائل دفاعی و امنیت مناطق مرزی (مطالعة موردی: مرز کوهک تا میرجاوه) کارشناسی ارشد 1398/11/15
مهدیه سلیمانی ساردو ارزیابی وضعیت لرزه خیزی و آسیب پذیری کالبدی و جمعیتی شهر رفسنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد 1395/12/15
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمایش اقتصادی سرزمین (تجربه های جهانی) 4089053 2 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/11/02 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
جغرافیای گردشگری 1230068 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/25 (17:45 - 19:30) ترم اول 1400
مخاطرات ژئومورفولوژیک 4089027 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نظریه های برنامه ریزی فضایی 4089051 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/11/04 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
تکنیک ها وتحلیل های آمار فضایی 4089017 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
برنامه ریزی و مدیریت راهبردی مخاطرات طبیعی 4089025 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/31 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
جغرافیای طبیعی شهر (ژئومورفولوژی و اقلیم) 1230085 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/07 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1399
ژئومورفولوژی ایران (1) 1230078 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/03 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مخاطرات محیطی 4089023 2 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/26 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
مخاطرات محیطی 1230064 2 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/29 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
کاربرد جغرافیای طبیعی دربرنامه ریزی شهری 1230037 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/07 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1399
جغرافیای خاک ها 1230261 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/26 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
پیش بینی و هشدار مخاطرات طبیعی 4089029 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/27 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
فلسفه علم جغرافیا 1230048 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1399/11/01 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
مخاطرات ژئومورفولوژیک 4089027 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/20 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
نظریه های برنامه ریزی فضایی 4089051 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
فلسفه جغرافیا 1230001 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1399/11/01 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
تکنیک ها وتحلیل های آمار فضایی 4089017 2 01 هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 17:30) 1399/11/01 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
برنامه ریزی و مدیریت راهبردی مخاطرات طبیعی 4089025 2 01 هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1399/04/27 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
جغرافیای زیستی 1230074 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/21 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2