پرویز حسین طلائی

پرویز حسین طلائی

پرویز حسین طلائی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محمدحسین افشار بررسی فرهنگ و اداب و رسوم بلوچ های ساکن جنوب استان کرمان کارشناسی ارشد --------
محمدحسین افشار بررسی فرهنگ و اداب و رسوم بلوچ های ساکن جنوب استان کرمان کارشناسی ارشد 1399/12/13
محمدحسین افشار بررسی فرهنگ و اداب و رسوم بلوچ های ساکن جنوب استان کرمان کارشناسی ارشد 1400/06/24
محمدحسین افشار بررسی فرهنگ و اداب و رسوم بلوچ های ساکن جنوب استان کرمان کارشناسی ارشد 1399/12/13
محمدحسین افشار بررسی فرهنگ و اداب و رسوم بلوچ های ساکن جنوب استان کرمان کارشناسی ارشد 1399/12/13
فاطمه قوام غنایم جنگی و کارکردهای اقتصادی آن در شاهنشاهی ساسانی کارشناسی ارشد --------
مهناز ایلاقی حسینی مطالعه تطبیقی نقش و نگار ه ها و نوشته های مسکوکات دوره های سلوکی و اشکانی کارشناسی ارشد --------
مهناز ایلاقی حسینی مطالعه تطبیقی نقش و نگار ه ها و نوشته های مسکوکات دوره های سلوکی و اشکانی کارشناسی ارشد --------
مهناز ایلاقی حسینی مطالعه تطبیقی نقش و نگار ه ها و نوشته های مسکوکات دوره های سلوکی و اشکانی کارشناسی ارشد --------
شمسی جعفری مقدم بررسی تبادلات و مناسبات ارضی ایران و روم در دوره اشکانیان (با تاکید بر معاهدات صلح) کارشناسی ارشد 1399/11/14
شمسی جعفری مقدم بررسی تبادلات و مناسبات ارضی ایران و روم در دوره اشکانیان (با تاکید بر معاهدات صلح) کارشناسی ارشد --------
شمسی جعفری مقدم بررسی تبادلات و مناسبات ارضی ایران و روم در دوره اشکانیان (با تاکید بر معاهدات صلح) کارشناسی ارشد --------
شمسی جعفری مقدم بررسی تبادلات و مناسبات ارضی ایران و روم در دوره اشکانیان (با تاکید بر معاهدات صلح) کارشناسی ارشد 1399/11/14
شمسی جعفری مقدم بررسی تبادلات و مناسبات ارضی ایران و روم در دوره اشکانیان (با تاکید بر معاهدات صلح) کارشناسی ارشد --------
شمسی جعفری مقدم بررسی تبادلات و مناسبات ارضی ایران و روم در دوره اشکانیان (با تاکید بر معاهدات صلح) کارشناسی ارشد 1399/11/14
شمسی جعفری مقدم بررسی تبادلات و مناسبات ارضی ایران و روم در دوره اشکانیان (با تاکید بر معاهدات صلح) کارشناسی ارشد 1399/11/14
شمسی جعفری مقدم بررسی تبادلات و مناسبات ارضی ایران و روم در دوره اشکانیان (با تاکید بر معاهدات صلح) کارشناسی ارشد 1399/11/14
فاطمه رستمی بررسی روابط ایران و اعراب در دوره هخامنشیان کارشناسی ارشد --------
فاطمه رستمی بررسی روابط ایران و اعراب در دوره هخامنشیان کارشناسی ارشد --------
فاطمه رستمی بررسی روابط ایران و اعراب در دوره هخامنشیان کارشناسی ارشد --------
فاطمه رستمی بررسی روابط ایران و اعراب در دوره هخامنشیان کارشناسی ارشد --------
فاطمه رستمی بررسی روابط ایران و اعراب در دوره هخامنشیان کارشناسی ارشد --------
مهلا صادق زاده گوکی بررسی روابط فرهنگی ایران و هند در دوره ی پهلوی دوم کارشناسی ارشد --------
محدثه ملک زاده فرسنگی بررسی سیاست کوچاندن اقوام در ایران باستان کارشناسی ارشد --------
محدثه ملک زاده فرسنگی بررسی سیاست کوچاندن اقوام در ایران باستان کارشناسی ارشد --------
محدثه ملک زاده فرسنگی بررسی سیاست کوچاندن اقوام در ایران باستان کارشناسی ارشد --------
محدثه ملک زاده فرسنگی بررسی سیاست کوچاندن اقوام در ایران باستان کارشناسی ارشد --------
محدثه ملک زاده فرسنگی بررسی سیاست کوچاندن اقوام در ایران باستان کارشناسی ارشد --------
محمدرضا امیری پور جغرافیای تاریخی و تاریخ سیاسی کرمان در دوره ایران باستان( از آغاز پادشاهی ماد تا پایان دوره ساسانی) کارشناسی ارشد 1398/06/20
کورش امین بررسی و تحلیل بازآفرینی مشخصه ها و مفاهیم کیانی در اواخر دوره ساسانیان کارشناسی ارشد 1399/06/24
فاطمه بلوچ ابدوغی فتح ابادی نقش و جایگاه گرجستان در روابط ایران وروم در دوره ی ساسانی کارشناسی ارشد 1398/06/20
فاطمه حسینی بررسی تبادلات و مناسبات ارضی ایران و روم در دوره ساسانی ( با تاکید بر معاهدات صلح) کارشناسی ارشد 1397/10/24
زینب سادات طلاپور بررسی تطبیقی جایگاه نهاد شاه در دوران هخامنشی و ساسانی با تکیه بر کتیبه ها و نقش برجسته ها کارشناسی ارشد --------
معین مختاری آب پنگوئی بررسی جنبش ها و مقاومت های ایرانیان از خلافت عمر تا پایان عهد اموی ( 13-132 ه. ق) کارشناسی ارشد 1394/11/07
محدثه ملک زاده فرسنگی بررسی سیاست کوچاندن اقوام در ایران باستان کارشناسی ارشد --------
محدثه ملک زاده فرسنگی بررسی سیاست کوچاندن اقوام در ایران باستان کارشناسی ارشد --------
محمدحسین افشار بررسی فرهنگ و اداب و رسوم بلوچ های ساکن جنوب استان کرمان کارشناسی ارشد --------
محمدحسین افشار بررسی فرهنگ و اداب و رسوم بلوچ های ساکن جنوب استان کرمان کارشناسی ارشد 1399/12/13
محمدحسین افشار بررسی فرهنگ و اداب و رسوم بلوچ های ساکن جنوب استان کرمان کارشناسی ارشد 1399/12/13
محمدحسین افشار بررسی فرهنگ و اداب و رسوم بلوچ های ساکن جنوب استان کرمان کارشناسی ارشد --------
اکبر امیری ننیز بررسی ایالت کرمان در متون جغرافیایی و سفرنامه های سیاحان مسلمان (از آغاز عباسیان تا پایان قاجاریه) کارشناسی ارشد 1400/06/24
شهناز اشورماهانی بررسی ساختار و عملکرد نظمیه کرمان در دوره قاجاریه کارشناسی ارشد --------
علیرضا غضنفری بررسی اوضاع سیاسی و اقتصادی شهر کرمان از ورود اسلام تا پایان حکومت ال الیاس کارشناسی ارشد 1397/09/17
سیده لیلا هاشمیان بررسی تحولات ایلات خمسه زنجان در دوران پهلوی اول و اوایل پهلوی دوم (1320-1325 هـ.ش) کارشناسی ارشد --------
هاجر هنرور آیین تاج گذاری و مهمانی ها و سرگرمی های شاهانه در عصر هخامنشی و ساسانی کارشناسی ارشد 1399/12/13
شمسی جعفری مقدم بررسی تبادلات و مناسبات ارضی ایران و روم در دوره اشکانیان (با تاکید بر معاهدات صلح) کارشناسی ارشد --------
شمسی جعفری مقدم بررسی تبادلات و مناسبات ارضی ایران و روم در دوره اشکانیان (با تاکید بر معاهدات صلح) کارشناسی ارشد --------
شمسی جعفری مقدم بررسی تبادلات و مناسبات ارضی ایران و روم در دوره اشکانیان (با تاکید بر معاهدات صلح) کارشناسی ارشد 1399/11/14
شمسی جعفری مقدم بررسی تبادلات و مناسبات ارضی ایران و روم در دوره اشکانیان (با تاکید بر معاهدات صلح) کارشناسی ارشد 1399/11/14
شمسی جعفری مقدم بررسی تبادلات و مناسبات ارضی ایران و روم در دوره اشکانیان (با تاکید بر معاهدات صلح) کارشناسی ارشد --------
فاطمه کاظمی زاده بررسی مناسبات پارسیان هند با ایرانیان در دوره پهلوی اول(1320- 1300) کارشناسی ارشد --------
اسما معصومی نژاد روابط دیپلماتیک ونقش سفیران در ایران باستان ( از آغاز تا عصر اشکانیان ) کارشناسی ارشد 1398/11/16
فاطمه محمدی پناه تاریخ وتحولات قنات درکرمان، ماهان، بردسیر( از سده های نخستین اسلامی تا پایان قاجاریه) کارشناسی ارشد --------
فاطمه محمدی پناه تاریخ وتحولات قنات درکرمان، ماهان، بردسیر( از سده های نخستین اسلامی تا پایان قاجاریه) کارشناسی ارشد --------
زهرا محمدی سلیمانی بررسی جایگاه زنان در اندیشه¬ی روشنفکران عصر قاجار(نمونه موردی: میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقا¬خان کرمانی، میرزا ملکمخان، میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی) کارشناسی ارشد 1397/04/05
اعظم ملامحمدی تاثیر سیاست های پهلوی اول بر مدارس کرمان کارشناسی ارشد 1400/06/24
مهناز ناوکی بررسی تطبیقی سنّت نوشتار ی و سنّت شفاهی در ایران باستان کارشناسی ارشد 1398/11/16
فاطمه رستمی بررسی روابط ایران و اعراب در دوره هخامنشیان کارشناسی ارشد --------
فاطمه رستمی بررسی روابط ایران و اعراب در دوره هخامنشیان کارشناسی ارشد --------
فاطمه رستمی بررسی روابط ایران و اعراب در دوره هخامنشیان کارشناسی ارشد --------
محمدصادق صابرمنش بررسی سیاست های پهلوی اول در شهر کرمان براساس روزنامه بیداری کارشناسی ارشد 1399/06/23
مهین سلاجقه نقش اعراب در مناسبات اقتصادی ایران و روم از زمان خسروانوشیروان تا سقوط امپراتوری ساسانیان کارشناسی ارشد 1400/03/19
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
باستان شناسی و بررسی متون کتیبه ها 4088044 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
تاریخ یونان ورم 1232215 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/27 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
تاریخ ایران از ایلام تا پایان هخامنشی 1232234 4 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/25 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
نقد وبررسی تاریخ ایران باستان در متون تاریخی ایرانی وغیرانی(یونانی،رومی ...وچینی)واسلامی 4088019 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/25 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
شناسائی ومطالعه اسناد وکتیبه ها 4088022 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
باستان شناسی ایران و دستاوردهای آن 4088025 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/01 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
کلیات تاریخ ایران پیش از اسلام 4088023 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/01 (09:45 - 11:30) ترم دوم 1399
کلیات تاریخ ایران قبل از اسلام 4088015 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/05 (09:45 - 11:30) ترم دوم 1399
تاریخ بیزانس 1232002 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/02 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
تاریخ سلسله های شرقی ایران (پیشدادیان کیانیان) 1232004 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/07 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1399
باستان شناسی و بررسی متون کتیبه ها 4088044 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/27 (17:45 - 19:30) ترم اول 1399
تاریخ ایران از ایلام تا پایان هخامنشی 1232234 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/11/05 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
نقد وبررسی تاریخ ایران باستان در متون تاریخی ایرانی وغیرانی(یونانی،رومی ...وچینی)واسلامی 4088019 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/22 (17:45 - 19:30) ترم اول 1399
شناسائی ومطالعه اسناد وکتیبه ها 4088022 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/17 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
شناخت روشهای تحقیق در تاریخ (سمینار) 4088001 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/30 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
باستان شناسی ایران و دستاوردهای آن 4088025 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/20 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
کلیات تاریخ ایران پیش از اسلام 4088023 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/25 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
کلیات تاریخ ایران قبل از اسلام 4088015 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/20 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
تاریخ بیزانس 1232002 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/20 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
تاریخ سلسله های شرقی ایران (پیشدادیان کیانیان) 1232004 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/21 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2