نسرین فلاح

نسرین فلاح

نسرین فلاح    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محمدجواد بهرام نژاد بررسی فیلم¬های اقتباسی داریوش مهرجویی و مقایسه آن با اصل منابع ادبی کارشناسی ارشد --------
فاطمه جلال ابادی مقایسه و تحلیل بازتاب مهاجرت و تبعات آن در دو رمان بادبادک¬باز و تماماً مخصوص کارشناسی ارشد --------
ثریا جبالبارزی تحلیل روانشناسی شخصیتها در رمان پایداری با تکیه بر نظریه ی هوش چندگانه کارشناسی ارشد --------
محمدعلی خراسانی زاده تحلیل نظریة شناختی اجتماعی بندورا در دفتر اول مثنوی کارشناسی ارشد --------
زهرا ملازاده کشکوئی بررسی تطبیقی هوش زنانه در رمان‌های فریبا وفی و الیف شافاک کارشناسی ارشد --------
فائزه پردلی فتح اباد بررسی تطبیقی مفهوم عشق در اندیشة مولوی و آثار داستانی الیف شافاک بر اساس فراگرد ارتباطی ویلبر شرام کارشناسی ارشد --------
نسیم رازانی بررسی تطبیقی مفهوم هویّت در پنجاتنتره و مرزبان‌نامه کارشناسی ارشد --------
نسیم رازانی بررسی تطبیقی مفهوم هویّت در پنجاتنتره و مرزبان‌نامه کارشناسی ارشد --------
نسیم رازانی بررسی تطبیقی مفهوم هویّت در پنجاتنتره و مرزبان‌نامه کارشناسی ارشد --------
عاطفه خواجه راوری تحلیل روانشناسی سبک های دلبستگی در داستان های بلقیس سلیمانی کارشناسی ارشد 1399/10/03
فائزه سلیمی زرندی تحلیل راوی در سه رمان دفاع‌مقدّس(پرنده و ‌تانک، نان سرخ) کارشناسی ارشد 1399/06/30
طوبی امیری جایگاه زنان در سفرنامه‌‌های خارجی دوران ناصرالدین شاه کارشناسی ارشد 1400/06/17
مریم انفاوی مقایسه تطبیقی و تحلیلی سه متن با مضمون پدر و پسرکشی در ادبیات ایران و جهان. کارشناسی ارشد 1400/11/19
مهدی بمی نژادکمال ابادی نقد و بررسی نگارشی و ویرایشی پایان‌نامه های کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال 95 کارشناسی ارشد 1399/07/23
ندا حسنی دهقانی ماهیت شادی در قابوسنامه و پیامدهای آن در تربیت اجتماعی کارشناسی ارشد 1399/12/03
فاطمه ایلخانی فرح ابادی تحلیل ساختار هم رخدادی واژگان مقالات منتشر¬شده درزمینة نظامی گنجوی کارشناسی ارشد 1399/10/03
الهه منظری توکلی بررسی تطبیقی تصویرآفرینی در اشعار شاملو وآدونیس کارشناسی ارشد 1400/06/24
آرزو مومنی بررسی اثر‌بخشی استفاده از سیستم گفتار هوشمند در بازیابی صحیح اطلاعاتِ ادبیات رواییِ کودکان دبستانی کارشناسی ارشد 1400/10/29
محبوبه راحی زاده قاسم آبادی بررسی آرمان شهردرشعراحمدشاملو کارشناسی ارشد 1399/06/22
نسیم رازانی بررسی تطبیقی مفهوم هویّت در پنجاتنتره و مرزبان‌نامه کارشناسی ارشد 1399/08/28
نسیم رازانی بررسی تطبیقی مفهوم هویّت در پنجاتنتره و مرزبان‌نامه کارشناسی ارشد --------
عباس رضایی تحلیل آموزه‌های دینی در شعر علی معلّم و یوسف‌علی میر شکّاک با رویکرد پایداری کارشناسی ارشد 1400/11/18
امیر شریفی «بررسی تطبیقی منطق الطیر عطار و بهشت گمشده میلتون» کارشناسی ارشد 1397/11/15
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مطالعات تطبیقی اسطوره شناسی 4054097 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
فارسی عمومی 1218426 3 06 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هفته های فرد سه شنبه (09:30 - 11:30) 1401/03/30 (07:30 - 08:30) ترم دوم 1400
فارسی عمومی 1218426 3 13 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1401/03/30 (07:30 - 08:30) ترم دوم 1400
مکتب های ادبی 1218031 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/13 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1400
متون نثر2 متون ادبی-داستانی با تاکید برکلیله ودمنه 1218012 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/16 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1400
کارآفرینی 1412426 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هفته های فرد سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/21 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
فارسی عمومی 1218426 3 20 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/21 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
کارگاه داستان نویسی 1218038 1 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/04 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
تعاملات وروابط ادبی ایران وجهان 4054043 2 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1400/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
جریان شناسی نثر معاصر ایران 1218051 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/23 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
متون نظم( 1 )پیشگامان نظم فارسی 1218003 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/27 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
ادبیات داستانی 1218058 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/06 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
فارسی عمومی 1218426 3 21 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/24 (08:30 - 09:30) ترم دوم 1399
تاریخچه ادبیات تطبیقی 4054037 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/26 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
مکتب های ادبی 1218031 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/06 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
متون نظم 3 قسمت اول :شاعران حوزه ادبی خراسان 1218017 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/30 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
کارآفرینی 1412426 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (19:30 - 21:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/11/01 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
کارگاه داستان نویسی 1218038 1 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) 1399/10/23 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
تعاملات وروابط ادبی ایران وجهان 4054043 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/23 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
جریان شناسی نثر معاصر ایران 1218051 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/24 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2