محمد مطلبی

محمد مطلبی

محمد مطلبی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مهتاب افاضاتی واژه‌سازی در گویش سیرجانی کارشناسی ارشد --------
محدثه جوکارکریم ابادی بررسی دستوری فعل در کتاب هفتم دینکرد، از آغاز تا فصل 4 کارشناسی ارشد --------
محدثه جوکارکریم ابادی بررسی دستوری فعل در کتاب هفتم دینکرد، از آغاز تا فصل 4 کارشناسی ارشد --------
محدثه جوکارکریم ابادی بررسی دستوری فعل در کتاب هفتم دینکرد، از آغاز تا فصل 4 کارشناسی ارشد --------
مرضیه مختاری فر طبقه بندی و تحلیل بن مایه های پایداری در بخش پهلوانی شاهنامه کردی( بخش پهلوانی از قیام کاوه تا کشته شدن رستم و پادشاهی بهمن) کارشناسی ارشد --------
فروزان رضوی بررسی دستوری فعل در کتاب هفتم دینکرد از فصل پنج تا فصل یازده کارشناسی ارشد --------
مه رو آقاعباسی بررسی متن پازند ارداویراف نامه و مقایسه محتوایی و واژگانی آن با متن پهلوی ارداویراف نامه کارشناسی ارشد 1395/04/01
سیما امجدی وازه نامه روایت آذر فرنبغ فرخزادان ( آوانویسی - ترجمه - ریشه یابی و نقش دستوری وازگان ) کارشناسی ارشد 1391/06/30
فاطمه انوری نژاد بررسی زبانشناختی گویش سروستانی فارس کارشناسی ارشد 1394/12/08
فرناز بروشکی ریشه شناسی واژگان اندرزنامه های پهلوی کارشناسی ارشد --------
حدیث بهتاج وازه نامه روایت امید اشوهیشتان کارشناسی ارشد 1391/06/30
ایوب پورقیومی بررسی زبانشناختی گونه ی سمغانی گویش کوهمره ای کارشناسی ارشد 1395/06/15
مهدیه حیدری آوا نویسی نرجمه و وازه نامه متن پهلوی خسرو کارشناسی ارشد --------
فاطمه حری بررسی دستوری فعل در کتاب ششم دینکرد کارشناسی ارشد 1394/04/13
مهناز حشمتی جادو گری با تکیه بر متون ایرانی پیش از اسلام کارشناسی ارشد --------
علیرضا حمیدی مدنی توصیف دستوری گویش ابو زیدآبادی کارشناسی ارشد 1395/04/08
فائزه رامشک ررسی ادبیات و فرهنگ عام? دهستان کوتک شهرستان کهنوج کارشناسی ارشد --------
نسرین رجبی بررسی زبانشناختی گویش دوانی فارس کارشناسی ارشد 1394/04/24
سعیده سیفی ترجمه نامه های دوم و سوم منوچهر کارشناسی ارشد --------
رحمت اله عباسی دمشهری بررسی زبان شناختی گویش مینایی کارشناسی ارشد --------
مریم کارگربرزی بررسی زبانی برگردان قرآن قدس کارشناسی ارشد --------
اشکان کیانی ایمنی بررسی یسن25 (همراه با حرف نویسی ، آوا نویسی ، برگردان فارسی ، و واژه نامه ) کارشناسی ارشد 1391/11/17
سارا کردستانی بررسی زبان شناسانه گویش محمدی جبالبارز جنوبی کارشناسی ارشد --------
محبوبه کرمی بررسی زبان شناسانه گویش اردکانی فارس کارشناسی ارشد 1390/11/19
سکینه مرادپور بررسی زبان شناسانه گویش داریون فارس کارشناسی ارشد 1391/11/09
ازاده میرکمالی راینی بررسی ساختمان صورتهای تصریفی و مشتقات فعل در متن اردوایران نامه کارشناسی ارشد --------
لاله ملکی زنجانی بررسی ساختمان - صورتهای تصریفی و مشتقات فعل در متن روایت آذر فرنبغ فرخزادان کارشناسی ارشد 1391/11/18
راحیل منصوری رونیزی بررسی زبان شناختی گویش رونیزی فارس کارشناسی ارشد 1392/06/30
پونیا نظربلند تحلیل زبانشناختی و اسطوره ای زند فرگرد 10 وندیداد کارشناسی ارشد 1395/04/01
معصومه عابد موشائی بررسی ریشه شناسی واژه های کتیبه های پهلوی اشکانی ( پارتی) کارشناسی ارشد 1390/12/20
شهلا ابطحی فروشانی بررسی زبانی تفسیر قرآن شنقشی کارشناسی ارشد 1394/06/09
مریم امینائی چترودی حرف نویسی،آوانویسی وترجمه فارسی متون پازند نیرنگ ها کارشناسی ارشد 1397/11/10
نسرین امین زاده توصیف دستوری نوشته¬های فارسی میانه ی مانوی کارشناسی ارشد 1396/12/07
فرخنده السادات اسدی بررسی ساختمان صورت های تصریفی و مشتقات فعل در متن های کارنامه اردشیربابکان وبندهش کارشناسی ارشد 1391/06/29
سحر برنده بررسی گویش اردستانی از دیدگاه زبان شناسی تاریخی کارشناسی ارشد 1396/06/26
بهناز برهانی بررسی زبانی، محتوایی سرودهای عیسی رخشان، عیسی رنجبر و عیسی مسیح در آیین مانوی کارشناسی ارشد 1397/11/10
حسن درویشی دیوانمراد واژه¬سازی در گویش رودباری کرمان کارشناسی ارشد 1396/12/13
سلما دهقانی اعلام جغرافیایی در متن پهلوی بندهش کارشناسی ارشد --------
مهدی دلشاد بررسی زبانی و تحلیل متنی منظومه ی مانوی هویدگمان کارشناسی ارشد 1393/06/03
فرناز افتخار جهرمی بررسی زبان شناختی گویش جهرمی کارشناسی ارشد 1394/06/03
کیاناز اسلامی بررسی ریشه شناختی واژه های گویش کرمانی کارشناسی ارشد 1396/04/17
سمیه فخرابادی گویش بردسیری کارشناسی ارشد --------
منوچهر فروزنده فرد توصیف زبان‌شناختی گویش قدیم شیراز با تکیه بر کتاب‌های کان ملاحت و سه گفتار شاه داعی شیرازی کارشناسی ارشد 1397/02/22
حوریه گرامی جنسیّت زدگی در زبان های ایرانی برمبنای متون ایرانی باستان و ایرانی میانه غربی کارشناسی ارشد 1400/08/30
وحید حسینی بررسی تطبیقی اوستا و زند فرگرد یازدهم وندیداد کارشناسی ارشد 1400/10/13
رامین کهنموئیان بررسی صرف فعل در چهل پرسش نخست دادستان دینی کارشناسی ارشد 1393/11/07
فاطمه کمشکی بررسی محتوایی زندفرگرد هجدهم وندیداد همراه با آوانویسی و برگردان فارسی و واژه‌نامه ی سه زبانه ی پهلوی- فارسی - اوستایی کارشناسی ارشد 1396/06/27
مهرزاد کاویانی دستجردی تحلیل محتوایی وادبی هات 30 گاهان همراه با بررسی ترجمه‌های بارتلمه، هومباخ وآذرگشسب کارشناسی ارشد 1398/06/13
نجمه کهزادپور تحلیل محتوایی متن زند فرگردهفدهم وندیداد همراه با آوا نویسی ،برگردان فارسی و واژه نامه بسامدی سه زبانه پهلوی - اوستایی - فارسی کارشناسی ارشد 1393/06/02
لاله محمودآبادی بررسی تحولات آوایی واژه های فارسی از فارسی میانه به فارسی دری و فارسی امروز ایران کارشناسی ارشد 1390/12/24
منوره السادات میرزاده راوری بررسی زبانی و محتوایی زندچهارم وندیداد و مطابقت قوانین فقهی و حقوقی آن با سایر متون دور? میانه کارشناسی ارشد 1399/06/31
فرانک نشاط علی زاده توصیف فعل در گویش رودانی وبررسی تاریخی آن کارشناسی ارشد 1398/06/16
محمدجواد اولادحسین گویش فسایی کارشناسی ارشد --------
عاطفه پوروریج بررسی زبانی و محتوایی اوستا و زند فرگرد شا نزدهم وندیداد کارشناسی ارشد 1398/06/13
سیده صدیقه رضوی بررسی دستور فعل در کتاب پنجم دینکرد کارشناسی ارشد 1393/06/02
حمیده رزمجوئی واژه سازی در کتاب گزیده های زاد سپرم کارشناسی ارشد 1394/04/24
میترا رضایی مهریشت: متن ویراسته ، ترجمه ی فارسی ، یادداشت ها کارشناسی ارشد 1396/06/19
فاطمه شیبانی فرد واژه سازی در فارسی میانه زردتشتی بر اساس متن دادستان مینوی خرد کارشناسی ارشد 1390/11/19
فاطمه تقی ملایی بررسی دستوری فعل در فروردین یشت و آبان یشت کارشناسی ارشد 1399/06/31
نازیلا وطن پرست توصیف فعل در گویش طامه‌ای نطنزوبررسی تاریخی آن کارشناسی ارشد 1398/06/17
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مقدمات زبان فارسی میانه 4054069 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1401/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
مقدمات زبان قارسی باستان 4054067 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
زبان تخصصی قسمت دوم 1218054 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/15 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1400
فارسی عمومی 1218426 3 04 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هفته های زوج سه شنبه (11:30 - 13:30) 1401/03/30 (07:30 - 08:30) ترم دوم 1400
فارسی عمومی 1218426 3 08 | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1401/03/30 (07:30 - 08:30) ترم دوم 1400
فارسی عمومی 1218426 3 23 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1401/03/30 (08:30 - 09:30) ترم دوم 1400
فارسی عمومی 1218426 3 02 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هفته های فرد دو شنبه (11:30 - 13:30) 1401/03/30 (07:30 - 08:30) ترم دوم 1400
پشتهای جدید 4054079 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
گویش شناسی 4054083 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
مقدمات زبان شناسی 4054066 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
وندیداد 4054072 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/11/02 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
زبان تخصصی 4054831 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/26 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
فارسی عمومی 1218426 3 16 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هفته های زوج دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/21 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
زبان تخصصی قسمت اول 1218035 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/25 (13:45 - 15:30) ترم اول 1400
فارسی عمومی 1218426 3 02 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/06/07 (14:00 - 16:00) 3993
فارسی عمومی 1218426 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/06/07 (14:00 - 16:00) 3993
پشتهای کهن 4054084 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/05 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
دستور تاریخی زبان فارسی 4054074 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/31 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
متون اساطیری فارسی میانه 4054085 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/01 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
متون غیراساطیری فارسی میانه مانوی 4054073 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/29 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3