مصطفی خبازی چالشتری

مصطفی خبازی چالشتری

مصطفی خبازی چالشتری    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هاطرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
سیدغلامرضا اماندادی کروکی ارزیابی هیدرولوژیکی احداث سد نساء بر اقتصاد و کشاورزی منطقه بم کارشناسی ارشد --------
سیدغلامرضا اماندادی کروکی ارزیابی هیدرولوژیکی احداث سد نساء بر اقتصاد و کشاورزی منطقه بم کارشناسی ارشد 1399/12/12
ارزو اشرف عسکری آینده نگاری ابعاد امنیتی مرزهای آبی گستره جنوب شرق ایران (مطالع? موردی: چابهار) کارشناسی ارشد 1399/12/12
مهران کردی نیا پایش و ارزیابی مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی شهر دیر از منظر مخاطرات محیطی با کمک تصاویر ماهواره‌ای کارشناسی ارشد 1397/11/17
مجید مرتضوی زاده رفسنجانی پور شناسایی مناطق حساس به مخاطره محیطی زلزله بر اساس روش های آماری و ژئومورفیک (مطالعه موردی: شمال استان کرمان) کارشناسی ارشد --------
مجید مرتضوی زاده رفسنجانی پور شناسایی مناطق حساس به مخاطره محیطی زلزله بر اساس روش های آماری و ژئومورفیک (مطالعه موردی: شمال استان کرمان) کارشناسی ارشد --------
اله مراد سلیمانی هونی تحلیل تغییرات کاربری اراضی شهر رابر و نقش آن درگسترش پهنه¬های مخاطره¬آمیز کارشناسی ارشد --------
اله مراد سلیمانی هونی تحلیل تغییرات کاربری اراضی شهر رابر و نقش آن درگسترش پهنه¬های مخاطره¬آمیز کارشناسی ارشد --------
مهلا شجاعی اناری تغییرات پوشش برفی در امتداد دامن? کوه¬های هزار، لاله¬زار و بحرآسمان در استان کرمان از 1980 تا 2018 کارشناسی ارشد 1398/06/12
عاطفه عزیزی زرندی بررسی توزیع فضایی بیماری کووید 19 و تحلیل عوامل جغرافیایی مؤثر بر کرونا در کاربریهای مختلف و مخاطرات ناشی از آن در شهر کرمان. کارشناسی ارشد --------
رضا نیکبخت مدیریت آمایش سرزمین با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی (مطالعه موردی:منطقه سیستان) کارشناسی ارشد --------
رضا نیکبخت مدیریت آمایش سرزمین با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی (مطالعه موردی:منطقه سیستان) کارشناسی ارشد 1399/12/12
رضا نیکبخت مدیریت آمایش سرزمین با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی (مطالعه موردی:منطقه سیستان) کارشناسی ارشد --------
رضا نیکبخت مدیریت آمایش سرزمین با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی (مطالعه موردی:منطقه سیستان) کارشناسی ارشد --------
رضا نیکبخت مدیریت آمایش سرزمین با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی (مطالعه موردی:منطقه سیستان) کارشناسی ارشد --------
علی شمس الدینی لری ارزیابی واحدهای ژئومورفیک و نقش فرم¬های بیابانی در مسائل دفاعی و امنیت مناطق مرزی (مطالعة موردی: مرز کوهک تا میرجاوه) کارشناسی ارشد 1398/11/15
افسانه شهریاری پیش¬بینی پتانسیلِ گذار کاربری های شهری شهر کرمان به روش زنجیره مارکوف و شبکه عصبی پرسپترون کارشناسی ارشد 1397/10/30
شیوا غلام حسین زاده نگارستانی مدیریت بحران زلزله با محوریت تخلیه اضطراری در محله پامنار بافت قدیم شهر کرمان کارشناسی ارشد 1398/10/09
محمد فرتوت عنایت مقایس? تطبیقی نقش گاستی¬ویندِ باد 120 روزه در ایجاد گرد و غبار (مطالع? موردی: مناطق زابل و هرات) کارشناسی ارشد 1398/10/30
امین کاکادزفولی مکان یابی بهینه مراکز بهداشتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی با مدل تاپسیس ( مطالعه موردی شهر دزفول ) کارشناسی ارشد 1394/09/29
بهاره ناظری تهرودی ارزیابی نقش پارامترهای محیطی در توزیع فضایی بیماری لیشمانیوز در شهرستان ارزوییه کارشناسی ارشد 1398/06/30
مریم نعمتی توسعه روشی نو در ارزیابی لغزش و ریزش سنگ به کمک تلفیق تصاویر ماهواره ای و ابزارهای فیزیکی نمونه موردی ( محور ریلی زاهدان - کرمان) کارشناسی ارشد 1398/10/09
رضا نیکبخت مدیریت آمایش سرزمین با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی (مطالعه موردی:منطقه سیستان) کارشناسی ارشد --------
رضا نیکبخت مدیریت آمایش سرزمین با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی (مطالعه موردی:منطقه سیستان) کارشناسی ارشد --------
رضا نیکبخت مدیریت آمایش سرزمین با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی (مطالعه موردی:منطقه سیستان) کارشناسی ارشد --------
رضا نیکبخت مدیریت آمایش سرزمین با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی (مطالعه موردی:منطقه سیستان) کارشناسی ارشد --------
رضا نیک بخت مدیریت آمایش سرزمین با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی (مطالعه موردی:منطقه سیستان) کارشناسی ارشد 1399/12/12
رضا نیک بخت مدیریت آمایش سرزمین با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی (مطالعه موردی:منطقه سیستان) کارشناسی ارشد 1399/12/12
علی عباسیان باقرآبادی سنجش اراضی ناکارآمد شهری و بازآفرینی آن با استفاده از مدل های چند شاخصه و GIS (مطالعه موردی:منطقه دو شهرکرمان) کارشناسی ارشد 1396/10/11
سیدغلامرضا اماندادی کروکی ارزیابی هیدرولوژیکی احداث سد نساء بر اقتصاد و کشاورزی منطقه بم کارشناسی ارشد 1399/12/12
سیدغلامرضا اماندادی کروکی ارزیابی هیدرولوژیکی احداث سد نساء بر اقتصاد و کشاورزی منطقه بم کارشناسی ارشد 1399/12/12
ارزو اشرف عسکری آینده نگاری ابعاد امنیتی مرزهای آبی گستره جنوب شرق ایران (مطالع? موردی: چابهار) کارشناسی ارشد 1399/12/12
ارزو اشرف عسکری آینده نگاری ابعاد امنیتی مرزهای آبی گستره جنوب شرق ایران (مطالع? موردی: چابهار) کارشناسی ارشد 1399/12/12
فرزانه بالاجه سنجش و ارزیابی تغییرات کاربری اراضی بافت تاریخی یزد از دوره پهلوی تا کنون با نرم افزار GIS کارشناسی ارشد 1397/09/26
لیدا برسم ارزیابی منابع مالی شهرداری ها و امکان سنجی تامین درآمدهای پایدار شهری(مطالعه موردیشهر جیرفت) کارشناسی ارشد 1398/11/16
ابوالفضل دونده ارزیابی و تحلیل توزیع فضایی بیماری کووید 19 در شهرستان قاین کارشناسی ارشد --------
زهرا درانی زاده کوهی پایش و مدلسازی تغییرات کاربری اراضی و پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی( مطالعه موردی شهر لاهیجان) کارشناسی ارشد 1398/11/16
محمد قائم ابادی ارزیابی عملکرد شهر میانی بم در تعادل بخشی منطقه ای شرق استان کرمان کارشناسی ارشد 1400/09/29
عاطفه غلامی زاده برنامه ریزی فضاهای عمومی شهری ( تفریحی - فراغتی ) با تاکید بر کارکردهای شبانه ( نمونه موردی: شهر بندرعباس) کارشناسی ارشد 1395/06/27
حمیدرضا حیدری عمله تحلیل تاب آوری اقتصادی، اجتماعی و محیطی عشایر از خشکسالی(مطالعه موردی ایل قشقایی ساکن نورآباد ممسنی) کارشناسی ارشد 1398/11/16
حدیث السادات هاشمی ارزیابی اثرات اقتصادی - اجتماعی خشکسالی و تاثیرآن برآسیب¬پذیری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در مناطق روستایی مطالعه موردی روستاهای شهرستان بافت کارشناسی ارشد --------
سعید جعفر آقائی تحلیل سینوپتیکی – آماری مخاطر? بارش¬های سنگین (سیلابی) در حوض? آبریز هامون جازموریان (مطالع? موردی: زیرحوض? بافت، رابر و ساردوییه) کارشناسی ارشد 1398/06/17
راضیه جعفری سیریزی برنامه¬ریزی راهبردی محلات شهری با تاکید بر ساماندهی کالبدی با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: محله ناصریه شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1396/10/20
مجید مرتضوی زاده رفسنجانی پور شناسایی مناطق حساس به مخاطره محیطی زلزله بر اساس روش های آماری و ژئومورفیک (مطالعه موردی: شمال استان کرمان) کارشناسی ارشد --------
مجید مرتضوی زاده رفسنجانی پور شناسایی مناطق حساس به مخاطره محیطی زلزله بر اساس روش های آماری و ژئومورفیک (مطالعه موردی: شمال استان کرمان) کارشناسی ارشد 1400/03/19
مجید مرتضوی زاده رفسنجانی پور شناسایی مناطق حساس به مخاطره محیطی زلزله بر اساس روش های آماری و ژئومورفیک (مطالعه موردی: شمال استان کرمان) کارشناسی ارشد --------
زینب نظری سنجش و ارزیابی زیست¬پذیری شهری در بافت فرسوده (مطالعه موردی: محله اسدآبادی شهر خرم¬آباد) کارشناسی ارشد 1397/11/07
فاطمه رجائی شناسایی عوامل موثر بر احساس امنیت شهروندان در فضای شهری (مطالعه موردی: محله قلعه محمود شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1399/12/13
سمیرا شهدادپورکنارصندل برنامه ریزی و تقویت فضاهای عمومی شهر، با تاکید بر افزایش تعاملات اجتماعی ( مطالعه موردی مناطق چهارگانه شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1395/06/29
فاطمه سلطانی نژاد زیست دسترس پذیری عنصر آرسنیک در خاک های کشاورزی و غیر کشاورزی دشت بردسیر کارشناسی ارشد 1400/10/29
اله مراد سلیمانی هونی تحلیل تغییرات کاربری اراضی شهر رابر و نقش آن درگسترش پهنه¬های مخاطره¬آمیز کارشناسی ارشد --------
اله مراد سلیمانی هونی تحلیل تغییرات کاربری اراضی شهر رابر و نقش آن درگسترش پهنه¬های مخاطره¬آمیز کارشناسی ارشد --------
اله مراد سلیمانی هونی تحلیل تغییرات کاربری اراضی شهر رابر و نقش آن درگسترش پهنه¬های مخاطره¬آمیز کارشناسی ارشد --------
اله مراد سلیمانی هونی تحلیل تغییرات کاربری اراضی شهر رابر و نقش آن درگسترش پهنه¬های مخاطره¬آمیز کارشناسی ارشد 1400/10/06
مرجان زنگی آبادی منشاء یابی حرکت ماسه های روان و اثرات آن بر مراکز سکونتگاهی (نمونه مورد مطالعه: بم، ریگان، فهرج، نرماشیر) کارشناسی ارشد 1398/10/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآفرینی 1230072 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/04 (17:45 - 19:30) ترم اول 1400
کارآفرینی و بازار کار جغرافیای شهری 1230081 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/26 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
کاربرد روش های ثبت و ممیزی اسناد و املاک شهری 4089046 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/19 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
کاربرد سنجش از دور در آمایش سرزمین 4089060 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/23 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
مدیریت پروژه برای کاهش مخاطرات طبیعی 4089030 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
هیدرولوژی 1230063 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/03 (13:45 - 15:30) ترم اول 1400
هوشمند سازی و مهندسی مخاطرات محیطی 4089069 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) 1400/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
ارزیابی مخاطرات طبیعی 4089024 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/29 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
آمار فضایی در آمایش سرزمین 4089056 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/03 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
روش تحقیق در برنامه ریزی شهری 1230077 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/01 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
ژئومورفولوژی 1230054 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/27 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
محیط زیست و حقوق آن 1230065 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/07 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
مسائل آب 1230066 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/05 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
مبانی هیدرولوژی 1230032 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/05 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
کارآفرینی 1230072 2 01 هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/20 (17:45 - 19:30) ترم اول 1399
کاربرد روش های ثبت و ممیزی اسناد و املاک شهری 4089046 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/16 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
کاربرد سنجش از دور در آمایش سرزمین 4089060 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/24 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
کاربرد سنجش از دور درمخاطرات محیطی 4089022 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/11/06 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
مدیریت پروژه برای کاهش مخاطرات طبیعی 4089030 2 01 هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/22 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
هیدرولوژی 1230063 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/27 (13:45 - 15:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2