معصومه باقری حسن کیاده

معصومه باقری حسن کیاده

معصومه باقری حسن کیاده    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
حوریه گرامی جنسیّت¬زدگی در زبان¬¬های ایرانی بر مبنای متون ایرانی باستان و ایرانی میان? غربی کارشناسی ارشد --------
حوریه گرامی جنسیّت¬زدگی در زبان¬¬های ایرانی بر مبنای متون ایرانی باستان و ایرانی میان? غربی کارشناسی ارشد --------
وحید حسینی بررسی تطبیقی اوستا و زند فرگرد یازدهم وندیداد کارشناسی ارشد --------
وحید حسینی بررسی تطبیقی اوستا و زند فرگرد یازدهم وندیداد کارشناسی ارشد --------
وحید حسینی بررسی تطبیقی اوستا و زند فرگرد یازدهم وندیداد کارشناسی ارشد 1400/10/13
فروزان رضوی بررسی دستوری فعل در کتاب هفتم دینکرد از فصل پنج تا فصل یازده کارشناسی ارشد --------
فاطمه ابولی قاسم ابادی بررسی اندیشه پایداری در نوشته های دوره میانه زبان های ایرانی کارشناسی ارشد 1393/06/03
عباس آذرانداز فرهنگ و ریشه شناختی فارسی میانه ترفانی کارشناسی ارشد --------
فریبا افتخارجهرمی یادمان های تاریخی و سنگ نگاره های ساسانی در استان فارس کارشناسی ارشد 1394/11/05
مه رو آقاعباسی بررسی متن پازند ارداویراف نامه و مقایسه محتوایی و واژگانی آن با متن پهلوی ارداویراف نامه کارشناسی ارشد 1395/04/01
سیما امجدی وازه نامه روایت آذر فرنبغ فرخزادان ( آوانویسی - ترجمه - ریشه یابی و نقش دستوری وازگان ) کارشناسی ارشد 1391/06/30
حدیث بهتاج وازه نامه روایت امید اشوهیشتان کارشناسی ارشد 1391/06/30
ایمان پاک گوهر فرهنگ جامع وازگان پهلوی زرتشتی کارشناسی ارشد --------
زهرا پیله وریان تحلیل نشانه های زروانیت در متن مینوی خرد با مقایسه دو متن پازند و پهلوی مینوی خرد کارشناسی ارشد 1394/11/06
ایوب پورقیومی بررسی زبانشناختی گونه ی سمغانی گویش کوهمره ای کارشناسی ارشد 1395/06/15
مریم حدادجهرمی جایگاه زنان در ایران باستان و مقایسه آن با جایگاه زنان در روم و یونان باستان کارشناسی ارشد 1391/06/28
مهدیه حیدری آوا نویسی نرجمه و وازه نامه متن پهلوی خسرو کارشناسی ارشد --------
فاطمه حری بررسی دستوری فعل در کتاب ششم دینکرد کارشناسی ارشد 1394/04/13
مهناز حشمتی جادو گری با تکیه بر متون ایرانی پیش از اسلام کارشناسی ارشد --------
علیرضا حمیدی مدنی توصیف دستوری گویش ابو زیدآبادی کارشناسی ارشد 1395/04/08
معصومه خرمی سروستانی بررسی تصاویر بهشت برزخ و دوزخ در آیین زردتشت ( براساس متون ) کارشناسی ارشد 1391/06/29
ندا دارابیان متن خوانی ارداویرافنامه و سیاحت غرب و تحلیل آن ها در مقایسه با کمدی الهی دانته کارشناسی ارشد 1395/06/15
سحر رستگاری نژاد اندیشه پایداری در نوشتارهای دوره باستانی زبان های ایرانی کارشناسی ارشد 1391/11/17
مسعود رضایی شکار در دوره هخامنشی کارشناسی ارشد 1391/04/18
سمیه روح الامینی حسینی بررسی زند و ندیداد ( فردگرد دوم) کارشناسی ارشد 1391/11/09
سیدمحمدعلی یزدانی بررسی گور نگاره های اسپیتا کارشناسی ارشد 1391/11/18
الهام شجاعی بررسی زبانی و ادبی منظومه مانوی پارتی انگدروشنان ، با نگاهی اجمالی به محتوای عرفانی متن کارشناسی ارشد 1394/04/23
فاطمه صباغ پور بازتاب نامه نگاری دوره میانه زبان های ایرانی در شاهنامه فردوسی براساس بررسی متن پهلوی آئین نامه نویسی کارشناسی ارشد 1393/06/02
فریده صباغ کرمانی بررسی صرفی و ریشه شناسانه وازه های متن فارسی میانه بندهش کارشناسی ارشد 1391/06/29
رحمت اله عباسی دمشهری بررسی زبان شناختی گویش مینایی کارشناسی ارشد --------
اشکان کیانی ایمنی بررسی یسن25 (همراه با حرف نویسی ، آوا نویسی ، برگردان فارسی ، و واژه نامه ) کارشناسی ارشد 1391/11/17
سارا کردستانی بررسی زبان شناسانه گویش محمدی جبالبارز جنوبی کارشناسی ارشد --------
زهرا محمدی تاریخ زرتشتیان کرمان از قرن دهم تا پانزدهم هجری کارشناسی ارشد 1394/11/05
سعیده محمدی سخن درمانی در ایران پیش از اسلام کارشناسی ارشد --------
ازاده میرکمالی راینی بررسی ساختمان صورتهای تصریفی و مشتقات فعل در متن اردوایران نامه کارشناسی ارشد --------
مژگان مظفری طباطبایی بررسی سیر دگرگونی شیوه ازدواج در میان زردشتیان کارشناسی ارشد 1391/11/17
فاطمه مظهری نیا واکاوی آیین های مربوط به مرگ در دین زرتشتی با تکیه بر بررسی زبانی و محتوایی متن اوستا و زند فرگرد دوازدهم و ندیداد کارشناسی ارشد 1394/06/17
فاطمه منتصری بررسی اسطوره ای ، تاریخی و زبانی کتیبه های فارسی میانه بازمانده از دوران پادشاهی ساسانیان کارشناسی ارشد --------
لاله مهرابیان تدوین شناسه های صرفی و نحوی زبان فارسی باستان و میانه کارشناسی ارشد --------
پونیا نظربلند تحلیل زبانشناختی و اسطوره ای زند فرگرد 10 وندیداد کارشناسی ارشد 1395/04/01
ژینوس هدایت حرف نویسی آوا نویسی کارشناسی ارشد --------
معصومه عابد موشائی بررسی ریشه شناسی واژه های کتیبه های پهلوی اشکانی ( پارتی) کارشناسی ارشد 1390/12/20
شهلا ابطحی فروشانی بررسی زبانی تفسیر قرآن شنقشی کارشناسی ارشد 1394/06/09
مریم امینائی چترودی حرف نویسی،آوانویسی وترجمه فارسی متون پازند نیرنگ ها کارشناسی ارشد 1397/11/10
فرخنده السادات اسدی بررسی ساختمان صورت های تصریفی و مشتقات فعل در متن های کارنامه اردشیربابکان وبندهش کارشناسی ارشد 1391/06/29
سعیده عسکری جواران پیکرگردانی قهرمان به حیوان در حماسه ملی ایرانی(شاهنامه فردوسی)،حماسه های یونانی(ایلیاد و اودیسه) کارشناسی ارشد 1397/06/26
بهناز برهانی بررسی زبانی، محتوایی سرودهای عیسی رخشان، عیسی رنجبر و عیسی مسیح در آیین مانوی کارشناسی ارشد 1397/11/10
فرناز بروشکی ریشه شناسی واژگان اندرزنامه های پهلوی کارشناسی ارشد --------
حسن درویشی دیوانمراد واژه¬سازی در گویش رودباری کرمان کارشناسی ارشد 1396/12/13
سلما دهقانی اعلام جغرافیایی در متن پهلوی بندهش کارشناسی ارشد --------
مهدی دلشاد بررسی زبانی و تحلیل متنی منظومه ی مانوی هویدگمان کارشناسی ارشد 1393/06/03
فریناز اطمینان زند خرده اوستا کارشناسی ارشد --------
حوریه گرامی جنسیّت زدگی در زبان های ایرانی برمبنای متون ایرانی باستان و ایرانی میانه غربی کارشناسی ارشد 1400/08/30
حوریه گرامی جنسیّت¬زدگی در زبان¬¬های ایرانی بر مبنای متون ایرانی باستان و ایرانی میان? غربی کارشناسی ارشد --------
فرخ ایزدی کلانتری زرتشتیان و آداب و رسوم مرزعه ی کلانتر میبد یزد کارشناسی ارشد 1396/08/14
محدثه جوکارکریم ابادی بررسی دستوری فعل در کتاب هفتم دینکرد، از آغاز تا فصل 4 کارشناسی ارشد --------
فاطمه کمشکی بررسی محتوایی زندفرگرد هجدهم وندیداد همراه با آوانویسی و برگردان فارسی و واژه‌نامه ی سه زبانه ی پهلوی- فارسی - اوستایی کارشناسی ارشد 1396/06/27
مهرزاد کاویانی دستجردی تحلیل محتوایی وادبی هات 30 گاهان همراه با بررسی ترجمه‌های بارتلمه، هومباخ وآذرگشسب کارشناسی ارشد 1398/06/13
میترا خاقانی فر بررسی سفره های آئینی زرتشتیان شیراز کارشناسی ارشد 1395/12/15
بهنوش کیانی بررسی اسطوره های آبان یشت اوستا کارشناسی ارشد 1395/07/28
نجمه کهزادپور تحلیل محتوایی متن زند فرگردهفدهم وندیداد همراه با آوا نویسی ،برگردان فارسی و واژه نامه بسامدی سه زبانه پهلوی - اوستایی - فارسی کارشناسی ارشد 1393/06/02
منوره السادات میرزاده راوری بررسی زبانی و محتوایی زندچهارم وندیداد و مطابقت قوانین فقهی و حقوقی آن با سایر متون دور? میانه کارشناسی ارشد 1399/06/31
اشکان مختاری شهر باستانی استخر در گذرگاه تاریخ کارشناسی ارشد --------
فرانک نشاط علی زاده توصیف فعل در گویش رودانی وبررسی تاریخی آن کارشناسی ارشد 1398/06/16
عاطفه پوروریج بررسی زبانی و محتوایی اوستا و زند فرگرد شا نزدهم وندیداد کارشناسی ارشد 1398/06/13
سیده صدیقه رضوی بررسی دستور فعل در کتاب پنجم دینکرد کارشناسی ارشد 1393/06/02
حمیده رزمجوئی واژه سازی در کتاب گزیده های زاد سپرم کارشناسی ارشد 1394/04/24
مریم صمصام بررسی تاریخی و اسطوره ای کتبیه ای بیستون داریوش کارشناسی ارشد --------
فاطمه تقی ملایی بررسی دستوری فعل در فروردین یشت و آبان یشت کارشناسی ارشد 1399/06/31
علی طارمی بررسی ویژگی های شخصیتی و اخلاقی ایرانیانِ باستان با تکیه بر متونِ ایرانی کارشناسی ارشد 1400/10/14
نازیلا وطن پرست توصیف فعل در گویش طامه‌ای نطنزوبررسی تاریخی آن کارشناسی ارشد 1398/06/17
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کتیبه های فارسی میانه و پهلوی اشکانی 4054081 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
متون روایی فارسی میانه 4054080 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
مقدمات زبان فارسی میانه 4054069 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
مقدمات زبان قارسی باستان 4054067 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
فارسی عمومی 1218426 3 26 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/21 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
فارسی عمومی 1218426 3 09 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هفته های فرد چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/21 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
تاریخ زبان فارسی 1218319 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/11/04 (13:45 - 15:30) ترم اول 1400
آشنایی با زبان سغدی 4054087 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/27 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
کتیبه های فارسی باستان 4054076 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/03 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
متون اندرزی فارسی میانه 4054075 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/26 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
متون پهلوی اشکانی مانوی 4054086 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/30 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
مقدمات زبان شناسی 1218303 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/01 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
کتیبه های فارسی میانه و پهلوی اشکانی 4054081 2 01 هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/25 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
متون روایی فارسی میانه 4054080 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/18 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
مقدمات زبان فارسی میانه 4054069 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/30 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
مقدمات زبان قارسی باستان 4054067 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/11/02 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
تاریخ ادبیات فارسی 1 (پیش از اسلام تا آغازدوره سلجوقیان) 1218004 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/29 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
آشنایی با زبان سغدی 4054087 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/20 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
پشتهای جدید 4054079 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/26 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
پشتهای کهن 4054084 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/26 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
عنوان توضیح
مقدمات زبانشناسی دانلود