مهرانگیز علی نژاد محمد آبادی

مهرانگیز علی نژاد محمد آبادی

مهرانگیز علی نژاد محمد آبادی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هاطرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
زینب عرب گورچویی بررسی موانع اجرای آموزش مجازی از طریق موبایل در دانشگاه شهیدباهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
زینب عرب گورچویی بررسی موانع اجرای آموزش مجازی از طریق موبایل در دانشگاه شهیدباهنر کرمان کارشناسی ارشد 1400/04/20
زینب عرب گورچویی بررسی موانع اجرای آموزش مجازی از طریق موبایل در دانشگاه شهیدباهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
زینب عرب گورچویی بررسی موانع اجرای آموزش مجازی از طریق موبایل در دانشگاه شهیدباهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
زینب عرب گورچویی بررسی موانع اجرای آموزش مجازی از طریق موبایل در دانشگاه شهیدباهنر کرمان کارشناسی ارشد 1400/04/20
فاطمه فرامرزپوردادمنی تحلیل برنامه درسی مقطع ابتدائی بر اساس مؤلفه های سوادرسانه ای از دیدگاه معلمان کارشناسی ارشد 1399/12/25
فاطمه فرامرزپوردادمنی تحلیل برنامه درسی مقطع ابتدائی بر اساس مؤلفه های سوادرسانه ای از دیدگاه معلمان کارشناسی ارشد 1399/12/25
فاطمه فرامرزپوردادمنی تحلیل برنامه درسی مقطع ابتدائی بر اساس مؤلفه های سوادرسانه ای از دیدگاه معلمان کارشناسی ارشد 1399/12/25
فاطمه فرامرزپوردادمنی تحلیل برنامه درسی مقطع ابتدائی بر اساس مؤلفه های سوادرسانه ای از دیدگاه معلمان کارشناسی ارشد --------
فاطمه فرامرزپوردادمنی تحلیل برنامه درسی مقطع ابتدائی بر اساس مؤلفه های سوادرسانه ای از دیدگاه معلمان کارشناسی ارشد 1399/12/25
میترا مداحی روش تجربه زیسته اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان از ارائه دروس با شیوه ی بازی گونه سازی کارشناسی ارشد 1399/12/13
میترا مداحی روش تجربه زیسته اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان از ارائه دروس با شیوه ی بازی گونه سازی کارشناسی ارشد --------
میترا مداحی روش تجربه زیسته اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان از ارائه دروس با شیوه ی بازی گونه سازی کارشناسی ارشد 1399/12/13
میترا مداحی روش تجربه زیسته اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان از ارائه دروس با شیوه ی بازی گونه سازی کارشناسی ارشد --------
میترا مداحی روش تجربه زیسته اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان از ارائه دروس با شیوه ی بازی گونه سازی کارشناسی ارشد 1399/12/13
میترا مداحی روش تجربه زیسته اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان از ارائه دروس با شیوه ی بازی گونه سازی کارشناسی ارشد 1399/12/13
انسیه میرزایی تبیین عناصر برنامه¬درسی آموزش عالی براساس انواع تعاملات آموزشی در محیط یادگیری مجازی کارشناسی ارشد --------
انسیه میرزایی تبیین عناصر برنامه¬درسی آموزش عالی براساس انواع تعاملات آموزشی در محیط یادگیری مجازی کارشناسی ارشد 1400/11/16
انسیه میرزایی تبیین عناصر برنامه¬درسی آموزش عالی براساس انواع تعاملات آموزشی در محیط یادگیری مجازی کارشناسی ارشد --------
انسیه میرزایی تبیین عناصر برنامه¬درسی آموزش عالی براساس انواع تعاملات آموزشی در محیط یادگیری مجازی کارشناسی ارشد --------
انسیه میرزایی تبیین عناصر برنامه¬درسی آموزش عالی براساس انواع تعاملات آموزشی در محیط یادگیری مجازی کارشناسی ارشد --------
آسیه شمس الدین پور تاثیر راهبرد کلاس معکوس بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی پایه ششم کارشناسی ارشد 1399/06/30
آسیه شمس الدین پور تاثیر راهبرد کلاس معکوس بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی پایه ششم کارشناسی ارشد 1399/06/30
آسیه شمس الدین پور تاثیر راهبرد کلاس معکوس بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی پایه ششم کارشناسی ارشد 1399/06/30
آسیه شمس الدین پور تاثیر راهبرد کلاس معکوس بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی پایه ششم کارشناسی ارشد 1399/06/30
آسیه شمس الدین پور تاثیر راهبرد کلاس معکوس بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی پایه ششم کارشناسی ارشد 1399/06/30
اسیه شمس الدین پور تاثیر راهبرد کلاس معکوس بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی پایه ششم کارشناسی ارشد 1399/06/30
حدیثه ترسائی تجربه زیسته معلمان و دانش آموزان شهر زاهدان از آموزش مجازی ارائه شده در دوران کرونایی کارشناسی ارشد --------
حدیثه ترسائی تجربه زیسته معلمان و دانش آموزان شهر زاهدان از آموزش مجازی ارائه شده در دوران کرونایی کارشناسی ارشد --------
حدیثه ترسائی تجربه زیسته معلمان و دانش آموزان شهر زاهدان از آموزش مجازی ارائه شده در دوران کرونایی کارشناسی ارشد --------
علیرضا علیزاده باب تنگلی تبیین عناصر برنامه درسی آموزش سیار با رویکرد یادگیری ترکیبی برای دوره دوم ابتدایی کارشناسی ارشد --------
علیرضا علیزاده باب تنگلی تبیین عناصر برنامه درسی آموزش سیار با رویکرد یادگیری ترکیبی برای دوره دوم ابتدایی کارشناسی ارشد --------
طاهره ابراهیمی تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه هفتم و هشتم براساس مولفه های هویت ملی کارشناسی ارشد 1394/10/27
مظفر بهزادی چاه نارنج بررسی روابط ساختاری میان مؤلفه‌های سواد زیست محیطی دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1397/03/27
مینا پور اسماعیلی بررسی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی گاز کرمان براساس مدل سوات. کارشناسی ارشد 1394/12/22
اسماء پورتوکلی چترودی طراحی الگوی تدوین محتوای الکترونیکی بر اساس عوامل موثر بر رضایتمندی از یادگیری الکترونیکی کارشناسی ارشد 1396/12/15
زینب جهانگرد رابطه نگرش نسبت به علم و راهبردهای فراشناخت در بین دانش آموزان متوسطه شهر کرمان کارشناسی ارشد 1394/10/28
معصومه خسروی مشیزی بررسی تطبیقی برنامه درسی هنر دوره ابتدایی کشور ایران با کشورهای منتخب (استرالیا، کانادا ، و انگلستان ) کارشناسی ارشد 1394/10/27
زهرا یزدی زاده راوری تاثیر یادگیری ترکیبی بر هیجان پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم کارشناسی ارشد 1395/11/17
زهرا زندی گوهرریزی تحلیل برنامه ی درسی آموزش پیش دبستانی شهر کرمان بر اساس مولفه های یادگیری سازگار با مغز کارشناسی ارشد 1396/12/14
حامد شیردلی تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی کلاس های هفتم و هشتم بر اساس روش ویلیام رومی کارشناسی ارشد 1394/04/10
وحید شمس الدینی لری تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان از هویت ملی و دینی بر اساس ابعاد برنامه درسی کارشناسی ارشد 1396/06/26
نرگس عباسی تحلیل دانش،نگرش و مهارت اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر از دوره های آنلاین انبوه رایگان(موک) کارشناسی ارشد --------
سکینه عباسی نودژ نقش مولفه های برنامه درسی پنهان در شکل گیری هویت دینی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1394/10/28
سکینه قاسمی نقش مولفه های برنامه درسی پنهان در شکل گیری هویت ملی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1394/10/28
مریم کلیم شستانی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تعاملات آموزشی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان کارشناسی ارشد 1395/12/11
مریم گلستانی ارائه مدلی جهت مقایسه رابطه هوش هیجانی با رضایت مندی از تحصیل و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول در مدارس هوشمند و عادی کارشناسی ارشد 1394/10/28
سمانه مقدری ارزیابی برنامه درسی دوره ی کارشناسی پیش دبستانی و دبستانی مبتنی بر الگوی زایس از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشجویان و دانش آموختگان این رشته در دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1393/10/30
فاطمه السادات مهدوی تیکدری ارزیابی کیفیّت پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1395/11/17
مهدیه مویدی نیا تاثیر آموزش مفاهیم پایه‌ ریاضی به کودکان پیش‌دبستانی (با روش ای مث) بر شایستگی ریاضی آنان کارشناسی ارشد 1396/12/14
مینا هوتی نقش هوشمند سازی مدارس بر میزان مهارتهای اجتماعی، خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهر زاهدان کارشناسی ارشد 1396/12/13
فاطمه ولی زاده تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره ی ابتدایی با توجه به مهارت های سواد علمی فناورانه کارشناسی ارشد 1393/10/30
پونه افشاری بررسی تجربه دانشجویان و اعضای هیات علمی از چگونگی اجرای برنامه درسی از طریق آموزش مجازی کارشناسی ارشد --------
زهرا اکبرپور رابطة میان ادراک دانشجویان دورة کارشناسی رشته‌های علوم از برنامة درسی با رویکرد آن‌ها به مطالعة دروس، مورد: دانشگاه شهید باهنرکرمان. کارشناسی ارشد 1400/06/15
طیبه آخوندی رنجبر نقش آموزشهای پیش از دبستان بر ارتباط‌‌‌ با مدرسه و کاهش مشکلات یادگیری دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی کارشناسی ارشد 1398/11/06
زینب عرب گورچویی بررسی موانع اجرای آموزش مجازی از طریق موبایل در دانشگاه شهیدباهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
زینب عرب گورچویی بررسی موانع اجرای آموزش مجازی از طریق موبایل در دانشگاه شهیدباهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
فاطمه باژن تبیین استراتژی های موثر جهت ارتقاء ارتباط با مدرسه دانش آموزان در آموزش مجازی کارشناسی ارشد 1400/11/17
شهناز اقبال یخدانی تحلیل محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدائی براساس دیدگاه سازه نگر کارشناسی ارشد 1394/11/08
فاطمه فرامرزپوردادمنی تحلیل برنامه درسی مقطع ابتدائی بر اساس مؤلفه های سوادرسانه ای از دیدگاه معلمان کارشناسی ارشد --------
فاطمه فرامرزپوردادمنی تحلیل برنامه درسی مقطع ابتدائی بر اساس مؤلفه های سوادرسانه ای از دیدگاه معلمان کارشناسی ارشد 1399/12/25
فاطمه فرامرزپوردادمنی تحلیل برنامه درسی مقطع ابتدائی بر اساس مؤلفه های سوادرسانه ای از دیدگاه معلمان کارشناسی ارشد 1399/12/25
سیده صدیقه حیات الغیبی ارزیابی درونی طرح آموزش مفاهیم پایه ریاضی به کودکان پیش از دبستان ( ای مت) کارشناسی ارشد 1396/12/13
مرجان همتی ارزیابی صلاحیت های حرفه ای دانشجویان آموزش ابتدایی دانشگاههای شهر کرمان با رویکرد بهینه کاری کارشناسی ارشد 1395/12/14
میترا مداحی روش تجربه زیسته اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان از ارائه دروس با شیوه ی بازی گونه سازی کارشناسی ارشد --------
میترا مداحی روش تجربه زیسته اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان از ارائه دروس با شیوه ی بازی گونه سازی کارشناسی ارشد 1399/12/13
میترا مداحی روش تجربه زیسته اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان از ارائه دروس با شیوه ی بازی گونه سازی کارشناسی ارشد --------
میترا مداحی روش تجربه زیسته اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان از ارائه دروس با شیوه ی بازی گونه سازی کارشناسی ارشد 1399/12/13
انسیه میرزایی تبیین عناصر برنامه¬درسی آموزش عالی براساس انواع تعاملات آموزشی در محیط یادگیری مجازی کارشناسی ارشد --------
انسیه میرزایی تبیین عناصر برنامه¬درسی آموزش عالی براساس انواع تعاملات آموزشی در محیط یادگیری مجازی کارشناسی ارشد --------
صادق ملایی بررسی میزان دستیابی به هدفهای برنامه درسی تربیت بدنی متوسطه از دیدگاه دبیران تربیت بدنی شهر کرمان در سال تحصیلی 93-92 کارشناسی ارشد 1393/10/30
محبوبه مسافری چهارفرسخی نقش واسطه گری پذیرش فناوری در رابطه بین شیوه ارزشیابی الکترونیکی و رضایتمندی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
زهرا پوررشیدی بشرابادی بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت¬ها و تهدیدهای هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1393/10/30
زهرا رجبی دنیانی تحلیل محتوای کتابهای درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس مولفههای ماهیت علم کارشناسی ارشد 1400/06/17
فائزه سعیدی ارزیابی کیفیت پایان نامه های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ( 1390-1380) کارشناسی ارشد 1394/10/29
بتول سعیدی رشک علیا شناسایی و تحلیل روندهای پژوهش برنامه درسی در آموزش عالی ایران. کارشناسی ارشد 1400/11/03
آسیه شمس الدین پور تاثیر راهبرد کلاس معکوس بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی پایه ششم کارشناسی ارشد 1399/06/30
آسیه شمس الدین پور تاثیر راهبرد کلاس معکوس بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی پایه ششم کارشناسی ارشد 1399/06/30
اسیه شمس الدین پور تاثیر راهبرد کلاس معکوس بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی پایه ششم کارشناسی ارشد 1399/06/30
اسیه شمس الدین پور تاثیر راهبرد کلاس معکوس بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی پایه ششم کارشناسی ارشد 1399/06/30
رضا توهند تبیین ویژگی‌های محتوای‌الکترونیکی در برنامه درسی آموزش عالی براساس رویکرد بازی‌گونه‌سازی کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تکنولوژی آموزشی 1212084 2 02 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) 1401/04/16 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1400
تولید محتوای الکترونیکی 1212045 2 02 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) 1401/04/04 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1400
تولید محتوای الکترونیکی 1212045 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) 1401/04/04 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1400
کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات (فاوا)در برنامه درسی 4048048 2 01 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
اصول وروش های ارزشیابی برنامه درسی 4048046 2 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1401/04/12 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
تربیت رسانه ای 1212052 2 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/28 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
تربیت رسانه ای 1212052 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/28 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت 1212085 2 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (08:30 - 09:30) 1400/10/26 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت 1212085 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 08:30) 1400/10/26 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
برنامه ریزی درسی در آموزش مجازی(عالی) 4048052 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/21 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
برنامه ریزی درسی در آموزش مجازی(پیش دبستانی ودبستانی) 4048056 2 02 هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
روش های تحقیق در برنامه درسی 4048041 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تکنولوژی آموزشی 1212084 2 02 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 11:30) 1400/04/01 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
تکنولوژی آموزشی 1212084 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته شنبه (08:30 - 09:30) 1400/04/01 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
تولید محتوای الکترونیکی 1212045 2 02 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (12:30 - 13:30) 1400/04/03 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
تولید محتوای الکترونیکی 1212045 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 09:30) 1400/04/03 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات (فاوا)در برنامه درسی 4048048 2 01 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1400/03/31 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1399
اصول وروش های ارزشیابی برنامه درسی 4048046 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/05 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1399
تربیت رسانه ای 1212052 2 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/21 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
تربیت رسانه ای 1212052 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/21 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2