سیدمحمد طیبی

سیدمحمد طیبی

سیدمحمد طیبی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فاطمه عابدینی بررسی چگونگی،چرایی و پیامدهای ازدواج های سیاسی در عصر ساسانی کارشناسی ارشد 1402/03/28
مریم احمدی طائمه تاثیر و کارکرد خواب و رویا در رخدادهای ایران از مادها تا پایان ساسانیان با نگاهی به موارد مشابه در هند و میان رودان کارشناسی ارشد --------
اکبر امیری ننیز بررسی ایالت کرمان در متون جغرافیایی و سفرنامه های سیاحان مسلمان (از آغاز عباسیان تا پایان قاجاریه) کارشناسی ارشد 1400/06/24
اکبر امیری ننیز بررسی ایالت کرمان در متون جغرافیایی و سفرنامه های سیاحان مسلمان (از آغاز عباسیان تا پایان قاجاریه) کارشناسی ارشد --------
اکبر امیری ننیز بررسی ایالت کرمان در متون جغرافیایی و سفرنامه های سیاحان مسلمان (از آغاز عباسیان تا پایان قاجاریه) کارشناسی ارشد --------
اکبر امیری ننیز بررسی ایالت کرمان در متون جغرافیایی و سفرنامه های سیاحان مسلمان (از آغاز عباسیان تا پایان قاجاریه) کارشناسی ارشد --------
محمدجواد باغبانی بررسی تکاپوها وگسترش مزدکیان در ایران (از ورود اسلام تا دولت غزنویان) کارشناسی ارشد 1402/11/01
یگانه بحرینی فتح ابادی فرهنگ نامة بناهای تاریخی شهرستان زرند کارشناسی ارشد 1402/06/26
فاطمه قوام غنایم جنگی و کارکردهای اقتصادی آن در شاهنشاهی ساسانی کارشناسی ارشد 1402/06/27
امیرعلی میراحمدی زاده بررسی علل و پیامدهای شورش های دوره زندیه کارشناسی ارشد 1402/06/27
عصمت محمدی قناتغستانی بررسی مناسبات علمای شیعه با اقلیتهای دینی ( مسیحی ، زرتشتی ، یهودی ) در عصر قاجار کارشناسی ارشد 1402/06/29
مهدی مرادپورنگاری بررسی وضعیت بهداشت و پزشکی ولایت کرمان در عصر قاجار کارشناسی ارشد --------
مهدی مرادپورنگاری بررسی وضعیت بهداشت و پزشکی ولایت کرمان در عصر قاجار کارشناسی ارشد --------
مهدی مرادپورنگاری بررسی وضعیت بهداشت و پزشکی ولایت کرمان در عصر قاجار کارشناسی ارشد 1401/04/04
مهدی مرادپورنگاری بررسی وضعیت بهداشت و پزشکی ولایت کرمان در عصر قاجار کارشناسی ارشد --------
اکرم نجفی بررسی تأثیر فرهنگی متقابل ایرانیان و ترکان بر یکدیگر؛ همزمان با حاکمیت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان کارشناسی ارشد 1401/10/25
اکرم نجفی بررسی تأثیر فرهنگی متقابل ایرانیان و ترکان بر یکدیگر؛ همزمان با حاکمیت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان کارشناسی ارشد --------
اکرم نجفی بررسی تأثیر فرهنگی متقابل ایرانیان و ترکان بر یکدیگر؛ همزمان با حاکمیت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان کارشناسی ارشد --------
اکرم نجفی بررسی تأثیر فرهنگی متقابل ایرانیان و ترکان بر یکدیگر؛ همزمان با حاکمیت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان کارشناسی ارشد --------
اکرم نجفی بررسی تأثیر فرهنگی متقابل ایرانیان و ترکان بر یکدیگر؛ همزمان با حاکمیت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان کارشناسی ارشد --------
محدثه سعید کاربرد واهمیت گیاهان دارویی و معطر در عصر ساسانی کارشناسی ارشد 1402/03/28
مهلا خضمه ازدواج های سیاسی در سلسله های ایران باستان(از برآمدن مادها تا غروب اشکانیان) کارشناسی ارشد 1402/03/27
زینب ابراهیم پورپشت کوهی نقش و رویکرد حکومتهای متقارن (طاهریان، صفاریان، سامانیان، زیاریان) در احیای فرهنگ و سنن ایرانی کارشناسی ارشد 1398/04/19
عفت اشرف گنجوئی بررسی اوضاع مذهبی کرمان از قرن هفتم تا قرن نهم هجری کارشناسی ارشد 1394/11/06
نگار برنا بررسی مناسبات سیاسی سلجوقیان کرمان با سلجوقیان بزرگ، خلافت عباسی و سایر ملوک همجوار کارشناسی ارشد 1400/11/19
عشرت پورقاسمی ساخت و کارکرد اماکن مذهبی و تجاری ایالت کرمان در دوره اسلامی (از قرن اول تا پایان قرن ششم ه) کارشناسی ارشد 1398/06/20
فاطمه ترک زاده ماهانی بررسی تحلیلی روابط سیاسی،اجتماعی و مذهبی دولتمردان سر بداری و مرعشی بادراویش و اهل تصوف کارشناسی ارشد 1395/12/15
حمیده خادم زاده بررسی تعامل و تقابل سیاسی اقتصادی خلفای عباسی با دولت های ایرانی از آغاز قرن سوم تا نیمه نخست قرن پنجم هجری ( با تاکید بر دولت های طاهریان، صفاریان، علویان طبرستان، سامانیان و آل زیار) کارشناسی ارشد 1394/11/05
فرشته سالاری بررسی جایگاه و نقش ایرانیان و سرزمین ایران در اقتصاد عصر اموی کارشناسی ارشد 1394/11/05
ایرج سالاری سلاجقه بررسی کارکرد مناصب شهری در دوره سامانیان کارشناسی ارشد 1396/12/12
فاطمه سلطانی نژاد بررسی نهاد وقف در کرمان ( از قرن پنجم تا پایان قرن هشتم هجری ) کارشناسی ارشد 1395/12/14
سیما صابری اسیران و نقش و تاثیرآنها در اوضاع سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی عصر هخامنشیان و ساسانیان کارشناسی ارشد 1402/03/22
علیرضا غضنفری بررسی اوضاع سیاسی و اقتصادی شهر کرمان از ورود اسلام تا پایان حکومت ال الیاس کارشناسی ارشد 1397/09/17
معین مختاری آب پنگوئی بررسی جنبش ها و مقاومت های ایرانیان از خلافت عمر تا پایان عهد اموی ( 13-132 ه. ق) کارشناسی ارشد 1394/11/07
محدثه ملک زاده فرسنگی بررسی سیاست کوچاندن اقوام در ایران باستان کارشناسی ارشد 1401/10/24
مجید نیک پور مطالعه زمینه‌های شکل‌گیری، مناسبات و جایگاه علمای متشرعه در ایالت کرمان عصر قاجار (با رویکرد به روابط بین علمای متشرعه با حکام و اقلیت‌های دینی) کارشناسی ارشد --------
ریحانه آب پیکر تحولات نظام قضایی ایران در قلمرو حقوق کیفری در عصر قاجار، از حکومت آقا محمدخان تا پایان حکومت ناصرالدین شاه(1313-1210 ه.ق) کارشناسی ارشد پیوسته 1396/12/09
امین امینیان کاروانسراهای شهر کرمان در دوره قاجاریه، تاریخ، معماری و کارکردهای گذشته وعصر حاضر کارشناسی ارشد 1399/11/15
اکبر امیری ننیز بررسی ایالت کرمان در متون جغرافیایی و سفرنامه های سیاحان مسلمان (از آغاز عباسیان تا پایان قاجاریه) کارشناسی ارشد --------
اکبر امیری ننیز بررسی ایالت کرمان در متون جغرافیایی و سفرنامه های سیاحان مسلمان (از آغاز عباسیان تا پایان قاجاریه) کارشناسی ارشد --------
محمدرضا امیری پور جغرافیای تاریخی و تاریخ سیاسی کرمان در دوره ایران باستان( از آغاز پادشاهی ماد تا پایان دوره ساسانی) کارشناسی ارشد 1398/06/20
محمد بهجاری تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در سیریک و میناب کارشناسی ارشد --------
زینب چنانی بازتاب آداب اجتماعی و فرهنگی ایرانیان باستان بر اعراب دوره جاهلی و قرون نخستین اسلامی کارشناسی ارشد 1398/11/16
فاطمه ابراهیمی شاه ابادی تاریخ وفلسفه تعلیم و تربیت در ایران اسلامی (از زمان فتح دوره اموی ) کارشناسی ارشد 1392/10/23
سعیده قره چاهی بررسی تأثیر مفاهیم شیعی بر هنر‌ها و صنایع مستظرفه (طی قر‌‌ون هشتم و نهم هجری قمری) کارشناسی ارشد 1395/12/14
فاطمه حلوایی بررسی اوضاع سیاسی، مذهبی و اقتصادی ایالت پارس در عصر ساسانی کارشناسی ارشد 1397/11/06
پریسا حسین زاده مهدی ابادی رویکرد سفرنامه نویسان و خاطره نویسان غیر ایرانی به سیاست های دوران پهلوی اول(1300-1320 ه. ش) کارشناسی ارشد --------
مهلا کدخداهمت ابادی بررسی جمعیّت مسیحیان و زرتشتیان ایران در عصر قاجار کارشناسی ارشد 1400/04/02
محمدباقر میرموسی روابط دیپلماتیک و نقش سفیران در ایران از آغاز اشکانیان تا بر افتادن ساسانیان( با تاکید بر ممالک غربی) کارشناسی ارشد 1399/06/31
محمد میرزایی بادیزی بررسی پیشینه و عملکرد سیاسی - نظامی طوایف اوغان و جرمان در تاریخ کرمان طی قرون هفتم و هشتم هجری کارشناسی ارشد 1398/06/20
ریحانه میرزائی حتکنی بررسی حیات علمی-آموزشی یزد و کرمان در دورهء حکومت آل مظفر کارشناسی ارشد 1396/12/12
علی محمدی تهرودی پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعیِ جداییِ قفقاز از ایران کارشناسی ارشد 1400/09/08
وجیهه محمدی میخانه بررسی نقش سیاسی خاندان هدایت در دوره ی قاجاریه کارشناسی ارشد 1397/06/26
مونا محسنی مقدم تاثیر نجبا و نژادگان بر اوضاع سیاسی و نظامی دوره هخامنشی کارشناسی ارشد 1399/07/29
مهدی مرادپورنگاری بررسی وضعیت بهداشت و پزشکی ولایت کرمان در عصر قاجار کارشناسی ارشد --------
مهدی مرادپورنگاری بررسی وضعیت بهداشت و پزشکی ولایت کرمان در عصر قاجار کارشناسی ارشد --------
اکرم نجفی بررسی تأثیر فرهنگی متقابل ایرانیان و ترکان بر یکدیگر؛ همزمان با حاکمیت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان کارشناسی ارشد --------
اکرم نجفی بررسی تأثیر فرهنگی متقابل ایرانیان و ترکان بر یکدیگر؛ همزمان با حاکمیت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان کارشناسی ارشد --------
اکرم نجفی بررسی تأثیر فرهنگی متقابل ایرانیان و ترکان بر یکدیگر؛ همزمان با حاکمیت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان کارشناسی ارشد --------
اکرم نجفی بررسی تأثیر فرهنگی متقابل ایرانیان و ترکان بر یکدیگر؛ همزمان با حاکمیت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان کارشناسی ارشد --------
یوسف شهابی نژاد زندگی و زمانه شیخ محمد حسن سیرجانی (شیخ الملک) (1340-1275ه.ق) کارشناسی ارشد 1400/09/29
مریم زندمقدم بررسیِ روشِ تاریخنویسیِ محمد ابراهیم باستانی پاریزی کارشناسی ارشد 1396/10/27
مهرناز زرجانی نقش پناهندگان در اوضاع داخلی و روابط خارجی ایران عصر اشکانی و ساسانی کارشناسی ارشد 1402/03/20
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 77 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ صدر اسلام 2 (از رحلت پیامبر تا قیام کربلا) 1232016 2 01 هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) 1403/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1402
کلیات تاریخ اسلام (سیره پیامبر و امامان) 4088024 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1402
تاریخ زندگی ائمه اطهار(ع) 1232248 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) 1403/04/06 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1402
نقد وبررسی تاریخ ایران ازسقوط ساسانیان تاآغاز خلافت عباسی 4088009 2 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1403/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1402
تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی وفرهنگی جهان اسلام از قرن 7 تا10 هجری 1232238 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1403/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1402
تاریخ تشیع 2 1232237 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) 1403/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1402
تاریخ صدر اسلام 1: عصر نبوت 1232011 2 01 هرهفته شنبه (12:00 - 13:30) 1402/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
تاریخ فرهنگ و میراث فرهنگی و تمدنی ایران 4088026 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1402/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
فرهنگ مردم و آداب و رسوم 4088036 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) 1402/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
تاریخ تحلیلی صدراسلام 1016189 2 10 هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1402/10/23 (15:00 - 16:30) ترم اول 1402
تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی 1232233 2 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1402/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1402
تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از سال 227 تا سقوط بغداد 1232228 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1402/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1402
تاریخ تشیع 1 1232226 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1402/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
تاریخ تمدن وفرهنگ اسلامی(با تکیه برتاثیرمتقابل ایران واسلام) 4088005 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) 1402/11/01 (16:00 - 18:00) ترم اول 1402
کلیات تاریخ اسلام (سیره پیامبر و امامان) 4088024 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1402/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
تاریخ زندگی ائمه اطهار(ع) 1232248 2 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1402/03/24 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1401
تاریخ تحلیلی صدراسلام 1016189 2 10 هرهفته دوشنبه (07:30 - 09:30) 1402/03/22 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1401
نقد وبررسی تاریخ ایران ازسقوط ساسانیان تاآغاز خلافت عباسی 4088009 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1402/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1401
تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی وفرهنگی جهان اسلام از قرن 7 تا10 هجری 1232238 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1402/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از سال41 تا 227 ه 1232225 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1402/03/27 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1401
نمایش 1 - 20 از 77 نتیجه
از 4