مسعود شریفی فر

مسعود شریفی فر

مسعود شریفی فر    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مریم حسینی ارجاس بررسی قابلیت اشتغال در بازار ترجمه ی ایران کارشناسی ارشد --------
مریم حسینی ارجاس بررسی قابلیت اشتغال در بازار ترجمه ی ایران کارشناسی ارشد --------
مریم حسینی ارجاس بررسی قابلیت اشتغال در بازار ترجمه ی ایران کارشناسی ارشد --------
مریم حسینی ارجاس بررسی قابلیت اشتغال در بازار ترجمه ی ایران کارشناسی ارشد --------
مریم حسینی ارجاس بررسی قابلیت اشتغال در بازار ترجمه ی ایران کارشناسی ارشد 1400/06/23
حمیده کمالی مقدم تحلیل گفتمان انتقادی در ترجمه متون حقوقی: مطالعه موردی گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده کارشناسی ارشد 1399/11/15
حمیده کمالی مقدم تحلیل گفتمان انتقادی در ترجمه متون حقوقی: مطالعه موردی گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده کارشناسی ارشد 1399/11/15
حمیده کمالی مقدم تحلیل گفتمان انتقادی در ترجمه متون حقوقی: مطالعه موردی گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده کارشناسی ارشد 1399/11/15
حمیده کمالی مقدم تحلیل گفتمان انتقادی در ترجمه متون حقوقی: مطالعه موردی گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده کارشناسی ارشد 1399/11/15
حمیده کمالی مقدم تحلیل گفتمان انتقادی در ترجمه متون حقوقی: مطالعه موردی گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده کارشناسی ارشد 1399/11/15
الهام معاذالهی مشارکت سیاسی- جغرافیایی ترجمه و نقش آن در بیدارسازی مردم: مطالعه موردی ترجمه‌های منتشرشده در دوران پهلوی کارشناسی ارشد --------
الهام معاذالهی مشارکت سیاسی- جغرافیایی ترجمه و نقش آن در بیدارسازی مردم: مطالعه موردی ترجمه‌های منتشرشده در دوران پهلوی کارشناسی ارشد --------
الهام معاذالهی مشارکت سیاسی- جغرافیایی ترجمه و نقش آن در بیدارسازی مردم: مطالعه موردی ترجمه‌های منتشرشده در دوران پهلوی کارشناسی ارشد 1400/06/23
پویا پورعامری انتقال شخصیت در ترجمه گویش: رویکردی دو مدلی نسبت به ترجمه انگلیسی به فارسی رمان رگ یابی کارشناسی ارشد --------
پویا پورعامری انتقال شخصیت در ترجمه گویش: رویکردی دو مدلی نسبت به ترجمه انگلیسی به فارسی رمان رگ یابی کارشناسی ارشد --------
پویا پورعامری انتقال شخصیت در ترجمه گویش: رویکردی دو مدلی نسبت به ترجمه انگلیسی به فارسی رمان رگ یابی کارشناسی ارشد --------
فاطمه احمدنظری باغبزم نشان داری در ترجمه. بررسی ساختارهای نشان دار و بی نشان در ترجمه ی انگلیسی به فارسی باغ وحش شیشه ای بر اساس مدل بیکر. کارشناسی ارشد --------
فاطمه احمدنظری باغبزم نشان داری در ترجمه. بررسی ساختارهای نشان دار و بی نشان در ترجمه ی انگلیسی به فارسی باغ وحش شیشه ای بر اساس مدل بیکر. کارشناسی ارشد --------
فاطمه احمدنظری باغبزم نشان داری در ترجمه. بررسی ساختارهای نشان دار و بی نشان در ترجمه ی انگلیسی به فارسی باغ وحش شیشه ای بر اساس مدل بیکر. کارشناسی ارشد --------
فاطمه احمدنظری باغبزم نشان داری در ترجمه. بررسی ساختارهای نشان دار و بی نشان در ترجمه ی انگلیسی به فارسی باغ وحش شیشه ای بر اساس مدل بیکر. کارشناسی ارشد --------
فاطمه احمدنظری باغبزم نشان داری در ترجمه. بررسی ساختارهای نشان دار و بی نشان در ترجمه ی انگلیسی به فارسی باغ وحش شیشه ای بر اساس مدل بیکر. کارشناسی ارشد --------
گلناز برومند بررسی تاثیر موسیقی بر کیفیت ترجمه بر اساس مدل نورد کارشناسی ارشد --------
گلناز برومند بررسی تاثیر موسیقی بر کیفیت ترجمه بر اساس مدل نورد کارشناسی ارشد --------
گلناز برومند بررسی تاثیر موسیقی بر کیفیت ترجمه بر اساس مدل نورد کارشناسی ارشد --------
گلناز برومند بررسی تاثیر موسیقی بر کیفیت ترجمه بر اساس مدل نورد کارشناسی ارشد --------
گلناز برومند بررسی تاثیر موسیقی بر کیفیت ترجمه بر اساس مدل نورد کارشناسی ارشد --------
گلناز برومند بررسی تاثیر موسیقی بر کیفیت ترجمه بر اساس مدل نورد کارشناسی ارشد --------
گلناز برومند بررسی تاثیر موسیقی بر کیفیت ترجمه بر اساس مدل نورد کارشناسی ارشد --------
گلناز برومند بررسی تاثیر موسیقی بر کیفیت ترجمه بر اساس مدل نورد کارشناسی ارشد --------
عاطفه احمدی پورفرسنگی تاثیر محدودیت ها ی اجتماعی بر ترجمه ی ادبیات کودکان قبل و بعد از انقلاب اسلامی 1357 کارشناسی ارشد 1393/08/26
معصومه احمدی زاده ترجمه اصوات (شبه جمله) در دوبله از انگلیسی به فارسی کارشناسی ارشد 1392/06/19
سوده احمدی نژاد بررسی ترجمه نووازگان در رمان دنیای قشنگ نو کارشناسی ارشد 1391/06/26
فاطمه احمدنظری باغبزم نشان داری در ترجمه. بررسی ساختارهای نشان دار و بی نشان در ترجمه ی انگلیسی به فارسی باغ وحش شیشه ای بر اساس مدل بیکر. کارشناسی ارشد --------
فاطمه احمدنظری باغبزم نشان داری در ترجمه. بررسی ساختارهای نشان دار و بی نشان در ترجمه ی انگلیسی به فارسی باغ وحش شیشه ای بر اساس مدل بیکر. کارشناسی ارشد --------
سمانه ایران منش بررسی ترجمه اطلاعات ضمنی در ترجمه های هملت بر اساس نظریه مناسبت گات کارشناسی ارشد 1394/04/31
مریم آرمات ترجمه طنز در نقاشی های متحرک انگلیسی زیر نویس شده به فارسی کارشناسی ارشد 1391/06/26
مهناز آرمات ترجمه عناصر فرهنگی خاص در زیرنویس فیلم ها کارشناسی ارشد --------
الهه اژدری قابلیت کاربرد الگوی لامهیم بر ترجمه زیرنویس انگلیسی به فارسی کارشناسی ارشد 1393/06/19
مریم اسدی خانوکی اسدی کارشناسی ارشد 1392/06/18
مریم اصیلی اصیلی مریم کارشناسی ارشد 1391/11/11
محبوبه اکبرزاده پایان نامه اکبرزاده کارشناسی ارشد --------
مسعود اماندادی قطب آبادی رمز پردازی و انتقال اطلاعات غیر کلامی در ترجمه زیرنویس:مطالعه موردی زیرنویس فارسی 20 فیلم انگلیسی زبان کارشناسی ارشد 1395/06/21
سیدامین انجوی نژاد پایان نامه انجوی کارشناسی ارشد 1391/11/11
فاطمه بدیع الزمان بررسی ترجمه فارسی جلوه های صوتی در کتابهای کمیک توسط استراتژی های سلوتی کارشناسی ارشد 1397/04/25
گلناز برومند بررسی تاثیر موسیقی بر کیفیت ترجمه بر اساس مدل نورد کارشناسی ارشد --------
گلناز برومند بررسی تاثیر موسیقی بر کیفیت ترجمه بر اساس مدل نورد کارشناسی ارشد --------
گلناز برومند بررسی تاثیر موسیقی بر کیفیت ترجمه بر اساس مدل نورد کارشناسی ارشد --------
گلناز برومند بررسی تاثیر موسیقی بر کیفیت ترجمه بر اساس مدل نورد کارشناسی ارشد --------
گلناز برومند بررسی تاثیر موسیقی بر کیفیت ترجمه بر اساس مدل نورد کارشناسی ارشد --------
گلناز برومند بررسی تاثیر موسیقی بر کیفیت ترجمه بر اساس مدل نورد کارشناسی ارشد --------
محمدحسین بی غم برگردان گفتارهای کلامی نامعیار در رمان :بررسی ترجمه فارسی الیوتوریست کارشناسی ارشد 1395/06/28
سرور بقایی راوری استراتژی های بکار رفته در ترجمه اصطلاحات در زبان عامیانه از انگلیسی به فارسی کارشناسی ارشد 1393/06/17
اسما بهادری امجز بررسی فراوانی فرضیه ساده سازی در ترجمه، شبه ترجمه ومتن اصلی: مطالعه موردی آثار ذبیح اله منصوری کارشناسی ارشد 1398/06/16
نجمه بهرامی نظرآبادی پایان نامه بهرامی کارشناسی ارشد --------
مریم پدرام ترجمه فارسی ترانه های انگلیسی به کار رفته در پویانمائی ها کارشناسی ارشد 1392/06/19
شیرین پرند ------------------- کارشناسی ارشد --------
سپیده پورمنظوری نژاد نظریه اسکپوس و استراتژی های ترجمه عناصر فرهنگی در متون ادبی ترجمه شده از انگلیسی به فارسی کارشناسی ارشد --------
شهرزاد تاج الدینی پایان نامه تاج الدینی کارشناسی ارشد 1391/11/16
عذرا جعفری ترجمه اسامی خاص بر اساس مدل دویس مطالعه موردی ترجمه انگلیسی رمان (سمفونی مردگان ) کارشناسی ارشد 1395/09/01
سمیرا حیدری ترجمه ی اصطلاحات عرفانی بر مبنای نظریه ی هنجارهای توری ،مطالعه موردی ترجمه ی دیوان شمس مولانا کارشناسی ارشد 1395/04/22
سمیه خانی بررسی راهکار تغییر نقطه دید در ترجمه های فارسی رمان دوبلینی ها کارشناسی ارشد --------
محسن خدادادی جوشانی مطالعه ای بر ترجمه استعاره در ادبیات کودکان بر اساس نظریه نیومارک از فارسی به انگلیسی کارشناسی ارشد 1391/06/27
علیرضا دادبخش بررسی عاملیت در ترجمه و دریافت رمان نو فرانسه در ایران از سال 1340 تا 1380 کارشناسی ارشد 1396/12/13
سیدمحمود ریاضی جهانی های ترجمه: بررسی تصریح در ترجمه ی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی کارشناسی ارشد --------
هدیه رحمتیان رابطه بین کمال گرایی و عزت نفس در مهارت زبانی دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1391/06/26
مرضیه رحمت محمدزاده ترجمه ی عبارات و کلمات بین متنی در زیرنویس فیلم با رویکرد نشانه شناسی کارشناسی ارشد 1393/06/17
ندا رضوی زاده بررسی راهکارهای ترجمه اخبار سیاسی از فارسی به انگلیسی در روزنامه تهران تایمز بر اساس مدل لاشر کارشناسی ارشد 1396/12/14
محمد رمضانی نیا ترجمه شفاهی در رسانه به عنوان روایت: بررسی سخنرانی رئیس جمهور ترامپ در سازمان ملل در سال 2017 وترجمه شفاهی صداگذاری شده روی آن به فارسی کارشناسی ارشد 1398/11/16
سعیده روحانی سولدی ترجمه دوباره: بررسی نظریه برمن در مورد دوگانگی بین بومی سازی و بیگانه سازی و مسئله گذر زمان در ترجمه کارشناسی ارشد 1394/04/31
فاطمه زند پایان نامه زند کارشناسی ارشد --------
سارا زندیان بررسی نظریه پلی سیستم در ترجمه ی گتسبی بزرگ کارشناسی ارشد --------
فرهاد ستارپورچرلو بررسی نقش طنین معنایی در ترجمه انگلیسی به فارسی براساس مدل بیکر کارشناسی ارشد 1396/12/15
سمیرا سریزدی بررسی ترجمه غزل از فارسی به انگلیسی بر اساس روشهای فرانزون کارشناسی ارشد 1394/04/30
پردیس شریف پور بررسی فرضیه ترجمه مجدد در ترجمه های انگلیسی اشعار رومی بر اساس نظریه برمن کارشناسی ارشد 1396/06/21
ناهید شفیعی نیک تحلیل نقادانه کلام: مطالعه موردی کاربرد تئوری چیلتون در سخنرانی های جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در مورد جنگ عراق کارشناسی ارشد 1391/06/25
محمدجعفر شکراله زاده جنبش هرمنوتیک نوین حرکتی نوین در جهت فهم هرمنوتیکی هنری ترجمه قلعه حیوانات کارشناسی ارشد --------
محسن شمسی ظهیرابادی کاربرد ترجمه آموزشی در تدریس اصطلاحات غیر وابسته به فرهنگ کارشناسی ارشد 1398/06/20
اسماء صابرماهانی ترجمه انگلیسی به فارسی قافیه درشعر: مطالعه موردی ترجمه غزلیات منتخب شکسپیر کارشناسی ارشد 1393/06/19
زهرا صالحی معوا ترجمه کنش های گفتاری در نمایشنامه بر اساس نظریه معادل سازی کولر کارشناسی ارشد 1393/11/07
سمیه ضیاء ترجمه عبارات و کلمات بین متنی:مطالعه موردی بر اساس رویکرد نشانه شناسی هتیم و میسن کارشناسی ارشد 1394/06/17
نوشین ضابطی بررسی تغییرات انسجامی در ترجمه فارسی خورشید همچنان می دمد اثر همینگوی کارشناسی ارشد 1392/04/18
اسماء عالیشوندی کاربرد نظریه ی روایت بیکر در ترجمه ی متون تاریخی از انگلیسی به فارسی کارشناسی ارشد 1394/04/30
فاطمه عباس زاده بررسی تأثیر مولفه های ایدئولوژی، اقتصاد و موقعیت اجتماعی بر ترجمه اخبار سیاسی، از فارسی به انگلیسی، بر اساس نظریه لفور کارشناسی ارشد 1396/06/20
فاطمه عربی کاربرد راهکارهای پیشنهادی سوزان بسنت در ترجمه نمایشنامه ادیب شهریار کارشناسی ارشد --------
زینب علیایی پاریزی بررسی فرضیه ترجمه مجدد برمن از طریق نظریه ی نرد:مطالعه موردی ترجمه های لرد جیم کارشناسی ارشد 1399/06/30
ازاده غلامرضامیرزایی ارزیابی کیفیت ترجمه: تاثیر آموزش آکادمیک بر کیفیت ترجمه کارشناسی ارشد 1391/06/27
فاطمه فتحی مقدم بررسی اقتباس باستین به عنوان نوع خاصی از شبه ترجمه:مطالعه موردی ترجمه فارسی یک سال در میان ایرانیان کارشناسی ارشد 1396/06/20
آزیتا قاضی زاده احسائی هنجارهای ترجمه: پژوهش پیرامون ترجمه اخبار دوران دفاع مقدس در ایران کارشناسی ارشد 1393/06/17
سحر قرائتی مطالعه جهانی های مبدا از دیدگاه چسترمن و رابطه ی آن با ترجمه گونگی:بررسی موردی ترجمه های فارسی اثر مروارید کارشناسی ارشد 1397/11/02
مرضیه کیانی هرچگانی ماهیت معنا در ترجمه:القا یا برداشت کارشناسی ارشد 1394/06/17
مرتضی کیوانلو بررسی کیفیت ترجمه ی فارسی به انگلیسی متون تبلیغاتی بوسیله ی مترجم گوگل براساس مدل نورد کارشناسی ارشد 1396/12/02
مریم گلسرخی بررسی هنجار اولیه توری در ترجمه ادبی قبل و بعد از انقلاب اسلامی : مطالعه موردی بر روی ترجمه فارسی رمان ناتور دشت کارشناسی ارشد 1397/11/16
سعید مرادی مقایسه ترجمه متون علمی-فنی توسط دو ماشین ترجمه ی مبتنی بر وب بر اساس یورومتریکس کارشناسی ارشد 1394/10/02
مرتضی معصوم نژاد پایان نامه معصوم نزاد کارشناسی ارشد 1391/11/11
النازالسادات مهدوی ارزیابی کیفیت ترجمه فارسی چکیده های پایان نامه های کارشناسی ارشد بر اساس مدل نرد:مطالعه موردی پایان نامه های ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1396/06/26
فائقه مهرابیان رابطه توانش ترجمه و هوش مترجم کارشناسی ارشد 1393/06/19
نجمه مهرابیان بررسی نقش تجزیه و تحلیل متنی در ترجمه: مطالعه موردی بر اساس مدل نرد کارشناسی ارشد 1394/10/20
فاطمه مهرکی بررسی عوامل تاثیرگذار بر نرخ فروش کتاب های ترجمه شده در ایران کارشناسی ارشد 1398/11/14
شیرین موسی پوربردسیری بررسی معادل های کولر در ترجمه های گلستان کارشناسی ارشد 1390/12/14
ندا نیک ورز بررسی گفتار افراد تغییر جنسیت داده در زیر نویس فیلم بر اساس استراتژی های هاروی کارشناسی ارشد 1394/06/17
علیرضا واحدی کاخکی ارزیابی کیفیت ترجمه¬ی انبوه¬سپاری مقالات وب¬سایت ویکی¬پدیا با استفاده از MQM کارشناسی ارشد 1397/04/17
راضیه یوسفی پایان نامه یوسفی کارشناسی ارشد 1390/10/04
نادیا غضنفری مقدم تجلیلی بر ترجمه عناصر و مفاهیم تبعیض جنسیتی از زبان انگلیسی به فارسی : بر اساس چهارچوب تحلیل گفتمان بر گرفته از مدل پاک نهاد جبروتی کارشناسی ارشد 1392/06/20
مریم حسینی ارجاس بررسی قابلیت اشتغال در بازار ترجمه ی ایران کارشناسی ارشد --------
مریم حسینی ارجاس بررسی قابلیت اشتغال در بازار ترجمه ی ایران کارشناسی ارشد --------
مریم حسینی ارجاس بررسی قابلیت اشتغال در بازار ترجمه ی ایران کارشناسی ارشد --------
مریم حسینی ارجاس بررسی قابلیت اشتغال در بازار ترجمه ی ایران کارشناسی ارشد --------
حمیده کمالی مقدم تحلیل گفتمان انتقادی در ترجمه متون حقوقی: مطالعه موردی گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده کارشناسی ارشد --------
حمیده کمالی مقدم تحلیل گفتمان انتقادی در ترجمه متون حقوقی: مطالعه موردی گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده کارشناسی ارشد --------
حمیده کمالی مقدم تحلیل گفتمان انتقادی در ترجمه متون حقوقی: مطالعه موردی گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده کارشناسی ارشد 1399/11/15
حمیده کمالی مقدم تحلیل گفتمان انتقادی در ترجمه متون حقوقی: مطالعه موردی گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده کارشناسی ارشد 1399/11/15
سیده مدیحه مهجور استراتژی های خودتصدیقی متداول در جلسات دفاع پایان نامه: تحلیل گفتمان دانشجویان زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1398/11/16
الهام معاذالهی مشارکت سیاسی- جغرافیایی ترجمه و نقش آن در بیدارسازی مردم: مطالعه موردی ترجمه‌های منتشرشده در دوران پهلوی کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترجمه قراردادها و مکاتبات تجاری (دوسویه) 1214083 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/04 (17:45 - 19:30) ترم اول 1400
ترجمه و گفتمان 4050078 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
نظریه های ترجمه 1 4050076 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
مدلهای ترجمه 4050121 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
سمینار مسایل ترجمه 4050120 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
زبانشناسی کاربردی وترجمه 4050115 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/29 (09:45 - 11:30) ترم دوم 1399
زبان خارجه 1214432 3 28 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/14 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
سمینار مسایل ترجمه 4050120 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/21 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
نظریه های ترجمه 4050117 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/11/06 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
اصول و راهکارهای ترجمه 1214055 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/22 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
زبانشناسی کاربردی وترجمه 4050115 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/23 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
مدلهای ترجمه 4050121 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/25 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
ترجمه مکاتبات واسناد2انگلیسی ف 1214481 2 02 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/23 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
زبانشناسی کاربردی وترجمه 4050115 2 01 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سمینار مسایل ترجمه 4050120 2 01 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نظریه های ترجمه 4050117 2 01 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
ترجمه مکاتبات واسناد1انگلیسی ف 1214474 2 02 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 17 نتیجه
از 1