محمد عباس نژاد

محمد عباس نژاد

محمد عباس نژاد    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
فاطمه قنبری بنجار مشارکت زبان اموزان و نظرات انها در مورد موثر بودن گوشی همراه در یادگیری زبان به عنوان پیش بینی کننده های یادگیری خود محور زبان کارشناسی ارشد --------
فاطمه قنبری بنجار مشارکت زبان اموزان و نظرات انها در مورد موثر بودن گوشی همراه در یادگیری زبان به عنوان پیش بینی کننده های یادگیری خود محور زبان کارشناسی ارشد --------
فاطمه قنبری بنجار مشارکت زبان اموزان و نظرات انها در مورد موثر بودن گوشی همراه در یادگیری زبان به عنوان پیش بینی کننده های یادگیری خود محور زبان کارشناسی ارشد --------
فاطمه قنبری بنجار مشارکت زبان اموزان و نظرات انها در مورد موثر بودن گوشی همراه در یادگیری زبان به عنوان پیش بینی کننده های یادگیری خود محور زبان کارشناسی ارشد --------
فاطمه قنبری بنجار مشارکت زبان اموزان و نظرات انها در مورد موثر بودن گوشی همراه در یادگیری زبان به عنوان پیش بینی کننده های یادگیری خود محور زبان کارشناسی ارشد 1400/06/23
فاطمه قنبری بنجار مشارکت زبان اموزان و نظرات انها در مورد موثر بودن گوشی همراه در یادگیری زبان به عنوان پیش بینی کننده های یادگیری خود محور زبان کارشناسی ارشد --------
فاطمه قنبری بنجار مشارکت زبان اموزان و نظرات انها در مورد موثر بودن گوشی همراه در یادگیری زبان به عنوان پیش بینی کننده های یادگیری خود محور زبان کارشناسی ارشد --------
فاطمه قنبری بنجار مشارکت زبان اموزان و نظرات انها در مورد موثر بودن گوشی همراه در یادگیری زبان به عنوان پیش بینی کننده های یادگیری خود محور زبان کارشناسی ارشد --------
فاطمه قاسمی اموزش برخط برای دانشجویان زبان انگلیسی درایران: چالش ها و راه حل ها کارشناسی ارشد --------
فاطمه قاسمی اموزش برخط برای دانشجویان زبان انگلیسی درایران: چالش ها و راه حل ها کارشناسی ارشد --------
فاطمه قاسمی اموزش برخط برای دانشجویان زبان انگلیسی درایران: چالش ها و راه حل ها کارشناسی ارشد --------
فاطمه رضازاده حامد عوامل استفاده یا عدم استفاده از ابزارهای ترجمه به کمک رایانه کارشناسی ارشد --------
فاطمه رضازاده حامد عوامل استفاده یا عدم استفاده از ابزارهای ترجمه به کمک رایانه کارشناسی ارشد --------
فاطمه رضازاده حامد عوامل استفاده یا عدم استفاده از ابزارهای ترجمه به کمک رایانه کارشناسی ارشد --------
فاطمه رضازاده حامد عوامل استفاده یا عدم استفاده از ابزارهای ترجمه به کمک رایانه کارشناسی ارشد 1400/06/22
فاطمه رضازاده حامد عوامل استفاده یا عدم استفاده از ابزارهای ترجمه به کمک رایانه کارشناسی ارشد --------
فاطمه رضازاده حامد عوامل استفاده یا عدم استفاده از ابزارهای ترجمه به کمک رایانه کارشناسی ارشد --------
فاطمه رضازاده حامد عوامل استفاده یا عدم استفاده از ابزارهای ترجمه به کمک رایانه کارشناسی ارشد --------
فاطمه رضازاده حامد عوامل استفاده یا عدم استفاده از ابزارهای ترجمه به کمک رایانه کارشناسی ارشد --------
زهرا شاهسوندحسینی هوش فرهنگی و خلاقیت به عنوان پیش بینی کننده های استراتژی های ترجیحی یادگیری لغات: مطالعه ای بر روی دانش آموزان کارشناسی ارشد --------
زهرا شاهسوندحسینی هوش فرهنگی و خلاقیت به عنوان پیش بینی کننده های استراتژی های ترجیحی یادگیری لغات: مطالعه ای بر روی دانش آموزان کارشناسی ارشد --------
زهرا شاهسوندحسینی هوش فرهنگی و خلاقیت به عنوان پیش بینی کننده های استراتژی های ترجیحی یادگیری لغات: مطالعه ای بر روی دانش آموزان کارشناسی ارشد 1400/06/24
زهرا شاهسوندحسینی هوش فرهنگی و خلاقیت به عنوان پیش بینی کننده های استراتژی های ترجیحی یادگیری لغات: مطالعه ای بر روی دانش آموزان کارشناسی ارشد --------
زهرا شاهسوندحسینی هوش فرهنگی و خلاقیت به عنوان پیش بینی کننده های استراتژی های ترجیحی یادگیری لغات: مطالعه ای بر روی دانش آموزان کارشناسی ارشد --------
زهرا شاهسوندحسینی هوش فرهنگی و خلاقیت به عنوان پیش بینی کننده های استراتژی های ترجیحی یادگیری لغات: مطالعه ای بر روی دانش آموزان کارشناسی ارشد --------
زهرا شاهسوندحسینی هوش فرهنگی و خلاقیت به عنوان پیش بینی کننده های استراتژی های ترجیحی یادگیری لغات: مطالعه ای بر روی دانش آموزان کارشناسی ارشد --------
زهرا شاهسوندحسینی هوش فرهنگی و خلاقیت به عنوان پیش بینی کننده های استراتژی های ترجیحی یادگیری لغات: مطالعه ای بر روی دانش آموزان کارشناسی ارشد --------
سیما سلطانی نژاد نگرش در یادگیری زبان انگلیسی: مطالعه مقایسه ای زبان آموزان ایرانی مسلمان و زرتشتی کارشناسی ارشد --------
سارا ابوالحسنی تاثیر اضطراب کلاس زبان خارجه بر یادگیری لغات و دستور زبان دانشجویان ایرانی درس زبان انگلیسی برای اهداف ویژه کارشناسی ارشد --------
فائزه ابراهیمی نقش انگیزه فراگیری واژه و راهبردهای خود نظم دهی فراگیری واژه در اندازه واژگان زبان اموزان ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1397/11/16
مرضیه ابراهیم پور بررسی نقش آغازگرهای نشاندار در ترجمه ی انگلیسی به فارسی کارشناسی ارشد 1394/10/29
فخری ابراهیمی قاسم آبادی تاثیر آموزش زبان استراتژری محور بر افزایش هوش هیجانی و توانایی درک مطلب:مطالعه مداخله زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1394/06/14
سیده فاطمه اسدپور اثر موانع فرهنگی بر نگرش معلمان و زبان آموزان در زمینه استفاده از زبان اول در کلاسهای زبان کارشناسی ارشد 1399/07/30
محدثه امیری مشارکت در گروههای دو نفره مبتنی بر سطح دانش زبانی : مطالعه ترکیبی یادگیری واژگان ،نکات دستوری ، و بینش زبان آموزان بر پایه نظریه وایگاتسکی کارشناسی ارشد 1395/08/04
سام بشوش ارتباط بین کم رویی، اضطراب کلاس زبان خارجی کارشناسی ارشد 1392/04/19
محمد جلالی بنذرکی نقش وسعت و عمق دانش واژگان در درک مطلب خواندن زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1396/06/28
زهرا حاج محمدی تاثیر نگرش و انگیزش تحصیلی بر اضطراب تکلم به زبان خارجی در زبان اموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1400/11/03
حجت الله خالوئی بررسی ترجمه ترکیبهای وصفی بهووریهی در دیوان حافظ: مقایسه عملکرد مترجمین بومی و غیربومی کارشناسی ارشد 1394/06/25
سمیه خانی بررسی راهکار تغییر نقطه دید در ترجمه های فارسی رمان دوبلینی ها کارشناسی ارشد --------
مجتبی ذکایی نقش هوش هیجانی و خلاقیت در موفقیت زبانی: دانشجویان ایرانی رشته های زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1396/04/19
سیدمحمود ریاضی جهانی های ترجمه: بررسی تصریح در ترجمه ی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی کارشناسی ارشد --------
نرجس رضائی فر کاربرد راهکارهای پیشنهادی مونابیکر در ترجمه انگلیسی حاج بابای اصفهانی کارشناسی ارشد --------
مرضیه رمضانی کریم بررسی نقش پیش بینی کننده ی نواختن یک ساز بر روی بالا بردن هوش های چندگانه (هوش موسیقیایی، برون فردی و درون فردی)، انگیزه پیشرفت و دانش کلمات زبان آموزان: نمونه ای ازهنرجویان موسیقی درایران کارشناسی ارشد --------
علی سبزه ای کاربرد نظریه روایت بیکر روی ترجمه فارسی متن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) کارشناسی ارشد --------
مینا سیدی نقش هوش فرهنگی و موقعیت اجتماعی-اقتصادی بر انگیزه ی دانشجویان ایرانی در یادگیری زبان خارجه انگلیسی کارشناسی ارشد 1397/10/22
الناز شاهچراغی مطلق رابطه‌ی بین طرز فکر یادگیری زبان، انگیزه‌ی یادگیری لغت و کاربرد استراتژی‌های یادگیری لغت: زبان‌آموزانِ ایرانی رشته‌ی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1396/12/08
سعیده شجاعی باغینی استراتژی های ارتباط شفاهی،آگاهی فراشناختی ،و ارتباط گریزی شفاهی به عنوان عوامل پیش بینی کننده مهارت گفتاری دانشجویان زبان کارشناسی ارشد 1395/06/29
علی عبداله نژادماهانی کاربرد نظریه¬ی سازمان یادگیرنده¬ی¬ سنگه در آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1397/06/24
فرزانه فرخ نیا بررسی اثرگذاری سیستم ارزشیابی همکلاسی محور در پیشرفت گرامر، مهارت نوشتن، و خودکارآمدی: مطالعه مداخله ای زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1394/09/18
رزا قاسمی نژاد میزان آشنایی مترجمین رسمی دادگستری با اصول اخلاقی مترجمین ایران کارشناسی ارشد 1393/06/17
فاطمه کریم زاده مطالعه همبستگی عقایدآموزشی معلمان و مشارکت زبان آموزان درآموزشگاههای زبان بندرعباس کارشناسی ارشد 1396/12/02
آرش کرهانی شیرازی ارتباط میان استراتژی های یادگیری لغات و دامنه ی لغات : بررسی مقایسه ای دانشجویان زبان انگلیسی با سایر رشته ها کارشناسی ارشد 1395/10/18
فاطمه کمالی رابطه ی بین هوش سیال ، استفاده از راهکارهای فراشناختی خواندن و درک مطلب در فراگیران زبان انگلیسی به عنوان ربان خارجی کارشناسی ارشد 1397/06/24
نگار کمالی بررسی رابطه ی بین استفاده از استراتژی های یادگیری زبان و اندازه ی لغت میان دانش آموزان دبیرستانی در آموزشگاه های زبان و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1397/06/24
پونه محمدی نیاز سنجی انگلیسی برای اهداف آموزشی ... در ایران : بررسی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه شهید باهنرکرمان کارشناسی ارشد 1395/08/04
عاطفه محمدیاری رابطه ی بین تمایل برقراری ارتباط زبان آموزان، درک فردی توانش ارتباطی، انگیزش یکپارچه و پیشرفت تحصیلی آن ها در بافت زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه کارشناسی ارشد 1394/04/01
احسان مهرابی کرمانی ارتباط بین تحمل ابهام،استفاده از راه کارهای فراشناختی خواندن و پیشرفت در درک مطلب در فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی کارشناسی ارشد 1394/06/29
آرزو نواب راد رابطه ی میان تطابق شغلی معلمان زبان انگلیسی، دیدگاه آنها و زبان آموزان نسبت به تاثیر گذاری تدریس زبان با در نظر گرفتن اطلاعات دموگرافی کارشناسی ارشد 1394/09/08
ازاده واعظی زاده خودپنداره تحصیلی، انگیزه تحصیلی، واهمال کاری تحصیلی فراگیران زبان انگلیسی به عنوان پیش بینی های مهارت زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1398/08/13
فاطمه آرزومند رمضانی تدریس گفتگو-محور زبان دوم به صورت عینی و ذهنی:بررسی ارتباط آن با باورها، سبک تدریس و تامل گرایی معلم با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری کارشناسی ارشد 1397/10/26
مهدیه عسکری تغییر هویت شخصی در محیط یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و زبان خارجی: فراترکیبی از مطالعات کیفی کارشناسی ارشد 1400/06/22
محدثه عسکری زاده ماهانی استراتژی های یادگیری کلمات ، جنسیت و هوش اجتماعی به عنوان پیش بینی های دانش کلمات و مهارت زبان انگلیسی دانشجویان زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1400/06/20
فتانه السادات فاطمی مطالعه و ارزیابی میزان تطابق استعاره¬های مفهومی کلامی و غیرکلامیِ (مصّور) حوزه مفهومی جنگ در داستان¬های شاهنامه از منظر زبان¬شناسی شناختی کارشناسی ارشد 1396/10/27
فاطمه قنبری بنجار مشارکت زبان اموزان و نظرات انها در مورد موثر بودن گوشی همراه در یادگیری زبان به عنوان پیش بینی کننده های یادگیری خود محور زبان کارشناسی ارشد --------
فاطمه قنبری بنجار مشارکت زبان اموزان و نظرات انها در مورد موثر بودن گوشی همراه در یادگیری زبان به عنوان پیش بینی کننده های یادگیری خود محور زبان کارشناسی ارشد --------
فاطمه قنبری بنجار مشارکت زبان اموزان و نظرات انها در مورد موثر بودن گوشی همراه در یادگیری زبان به عنوان پیش بینی کننده های یادگیری خود محور زبان کارشناسی ارشد --------
فاطمه قنبری بنجار مشارکت زبان اموزان و نظرات انها در مورد موثر بودن گوشی همراه در یادگیری زبان به عنوان پیش بینی کننده های یادگیری خود محور زبان کارشناسی ارشد --------
فاطمه قنبری بنجار مشارکت زبان اموزان و نظرات انها در مورد موثر بودن گوشی همراه در یادگیری زبان به عنوان پیش بینی کننده های یادگیری خود محور زبان کارشناسی ارشد --------
فاطمه قاسمی اموزش برخط برای دانشجویان زبان انگلیسی درایران: چالش ها و راه حل ها کارشناسی ارشد --------
فاطمه قاسمی اموزش برخط برای دانشجویان زبان انگلیسی درایران: چالش ها و راه حل ها کارشناسی ارشد --------
حدیث السادات حاج میرعلیخانی بررسی ارتباط میان سختکوشی و تمایل به بازخورد زبان آموزان در کلاس های آنلاین و در بین سطوح مختلف مهارتی کارشناسی ارشد 1400/09/23
منصوره خشوعی پاریزی بررسی روش های مقابله ای مورد استفاده برای ترجمه ی پیش واژه ها کارشناسی ارشد 1399/12/09
پروین مسعودی مقایسه انگیزه یادگیری زبان دوم و سوم: مطالعه موردی زبان آموزان ایرانی با استفاده از تحلیل عاملی کارشناسی ارشد 1398/10/23
شهرزاد مشرفی زرندی ذهن آگاهی، تسلط نیمکره های مغز، طرز فکر یادگیری زبان، و تبحر زبانی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان پیش بین های اضطراب امتحان. کارشناسی ارشد 1398/11/13
محمدامین نوراللهی کاربردپذیر کردن آموزش دوزبانه در محیط آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی: مطالعه مقایسه ای آموزش گرامر به صورت یک زبانه و دوزبانه به فراگیران سطح مبتدی کارشناسی ارشد 1400/06/23
فاطمه رضازاده حامد عوامل استفاده یا عدم استفاده از ابزارهای ترجمه به کمک رایانه کارشناسی ارشد --------
فاطمه رضازاده حامد عوامل استفاده یا عدم استفاده از ابزارهای ترجمه به کمک رایانه کارشناسی ارشد --------
فاطمه رضازاده حامد عوامل استفاده یا عدم استفاده از ابزارهای ترجمه به کمک رایانه کارشناسی ارشد --------
فاطمه رضازاده حامد عوامل استفاده یا عدم استفاده از ابزارهای ترجمه به کمک رایانه کارشناسی ارشد --------
فاطمه رضازاده حامد عوامل استفاده یا عدم استفاده از ابزارهای ترجمه به کمک رایانه کارشناسی ارشد --------
فاطمه رضازاده حامد عوامل استفاده یا عدم استفاده از ابزارهای ترجمه به کمک رایانه کارشناسی ارشد --------
زهرا شاهسوندحسینی هوش فرهنگی و خلاقیت به عنوان پیش بینی کننده های استراتژی های ترجیحی یادگیری لغات: مطالعه ای بر روی دانش آموزان کارشناسی ارشد --------
زهرا شاهسوندحسینی هوش فرهنگی و خلاقیت به عنوان پیش بینی کننده های استراتژی های ترجیحی یادگیری لغات: مطالعه ای بر روی دانش آموزان کارشناسی ارشد --------
زهرا شاهسوندحسینی هوش فرهنگی و خلاقیت به عنوان پیش بینی کننده های استراتژی های ترجیحی یادگیری لغات: مطالعه ای بر روی دانش آموزان کارشناسی ارشد --------
زهرا شاهسوندحسینی هوش فرهنگی و خلاقیت به عنوان پیش بینی کننده های استراتژی های ترجیحی یادگیری لغات: مطالعه ای بر روی دانش آموزان کارشناسی ارشد --------
زهرا شاهسوندحسینی هوش فرهنگی و خلاقیت به عنوان پیش بینی کننده های استراتژی های ترجیحی یادگیری لغات: مطالعه ای بر روی دانش آموزان کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و روش تدریس 1214072 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/27 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
بررسی آموزش زبان در ایران 4050071 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/29 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
زبانشناسی در آموزش زبان 4050061 2 01 هرهفته یک شنبه (13:45 - 15:30) 1400/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
واژه شناسی و اصطلاح شناسی 1214070 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/28 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
واژه شناسی ومعادل گزینی در ترجمه 4050119 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
تهیه و تدوین مطالب درس 4050852 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
واژه شناسی 1214461 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/11/02 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
نظریه های روانشناسی زبان 4050068 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/26 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
تهیه و تدوین مطالب درس 4050852 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/05 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
اصول وروش تدریس مهارتها 4050821 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/06 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
روشهای تدریس زبان خارجی 1214027 4 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/01 (09:45 - 11:30) ترم دوم 1399
روش تدریس مهارتهای زبان 4050065 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/24 (13:45 - 15:30) ترم اول 1399
سمینار در مسائل آموزش زبان 4050072 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/22 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
واژه شناسی و اصطلاح شناسی 1214070 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/17 (15:45 - 17:30) ترم اول 1399
واژه شناسی ومعادل گزینی در ترجمه 4050119 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/25 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
تهیه و تدوین مطالب درس 4050852 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/21 (13:45 - 15:30) ترم اول 1399
فناوری در آموزش زبان 4050067 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/20 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
واژه شناسی 1214461 2 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/19 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
روشهای تدریس زبان خارجی 1214027 4 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/25 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
روشهای تدریس زبان خارجی 1214027 4 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/25 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2