مهرداد عظیمی نژادیان

مهرداد عظیمی نژادیان

مهرداد عظیمی نژادیان    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
کلثوم اربابی بزمان تعیین ویژگی های برنامه درسی با رویکرد هنری وزیبایی شناختی در دوره اول ابتدایی : ارائه مدل کاربردی کارشناسی ارشد --------
کلثوم اربابی بزمان تعیین ویژگی های برنامه درسی با رویکرد هنری وزیبایی شناختی در دوره اول ابتدایی : ارائه مدل کاربردی کارشناسی ارشد --------
کلثوم اربابی بزمان تعیین ویژگی های برنامه درسی با رویکرد هنری وزیبایی شناختی در دوره اول ابتدایی : ارائه مدل کاربردی کارشناسی ارشد --------
کلثوم اربابی بزمان تعیین ویژگی های برنامه درسی با رویکرد هنری وزیبایی شناختی در دوره اول ابتدایی : ارائه مدل کاربردی کارشناسی ارشد --------
محبوبه قاسم شیرازی واکاوی تجارب معلمان قصه گو در ارتباط با نقش قصه در اجرای اثربخش برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی کارشناسی ارشد --------
محبوبه قاسم شیرازی واکاوی تجارب معلمان قصه گو در ارتباط با نقش قصه در اجرای اثربخش برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی کارشناسی ارشد --------
محبوبه قاسم شیرازی واکاوی تجارب معلمان قصه گو در ارتباط با نقش قصه در اجرای اثربخش برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی کارشناسی ارشد --------
محبوبه قاسم شیرازی واکاوی تجارب معلمان قصه گو در ارتباط با نقش قصه در اجرای اثربخش برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی کارشناسی ارشد --------
محبوبه قاسم شیرازی واکاوی تجارب معلمان قصه گو در ارتباط با نقش قصه در اجرای اثربخش برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی کارشناسی ارشد 1400/06/21
سیده محیا حسینی بررسی میزان توجه به فرهنگ محیط زیست در محتوای برنامه درسی رشته‌های علوم‌تربیتی و علوم‌اجتماعی از دید اعضای هیات ‌علمی و دانشجویان. کارشناسی ارشد --------
سیده محیا حسینی بررسی میزان توجه به فرهنگ محیط زیست در محتوای برنامه درسی رشته‌های علوم‌تربیتی و علوم‌اجتماعی از دید اعضای هیات ‌علمی و دانشجویان. کارشناسی ارشد --------
سیده محیا حسینی بررسی میزان توجه به فرهنگ محیط زیست در محتوای برنامه درسی رشته‌های علوم‌تربیتی و علوم‌اجتماعی از دید اعضای هیات ‌علمی و دانشجویان. کارشناسی ارشد --------
عشرت کریمی مسکونی بررسی موانع اجرای آموزش صلح از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد 1399/06/30
عشرت کریمی مسکونی بررسی موانع اجرای آموزش صلح از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد 1399/06/30
عشرت کریمی مسکونی بررسی موانع اجرای آموزش صلح از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد --------
عشرت کریمی مسکونی بررسی موانع اجرای آموزش صلح از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد 1399/06/30
عشرت کریمی مسکونی بررسی موانع اجرای آموزش صلح از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد 1399/06/30
عشرت کریمی مسکونی بررسی موانع اجرای آموزش صلح از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد --------
عشرت کریمی مسکونی بررسی موانع اجرای آموزش صلح از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد 1399/06/30
عشرت کریمی مسکونی بررسی موانع اجرای آموزش صلح از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد 1399/06/30
زینب ابراهیمی شاه ابادی طراحی و اعتبار یابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر رفتارهای حامی محیط زیست در آموزش ابتدایی ایران کارشناسی ارشد --------
زینب ابراهیمی شاه ابادی طراحی و اعتبار یابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر رفتارهای حامی محیط زیست در آموزش ابتدایی ایران کارشناسی ارشد --------
زینب ابراهیمی شاه ابادی طراحی و اعتبار یابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر رفتارهای حامی محیط زیست در آموزش ابتدایی ایران کارشناسی ارشد --------
فاطمه حسن زاده بررسی زمینه¬های اجرای برنامه درسی کارآفرینانه در آموزش عالی ایران( مورد مطالعه: دانشگاه شهید باهنر کرمان) کارشناسی ارشد --------
فاطمه حسن زاده بررسی زمینه¬های اجرای برنامه درسی کارآفرینانه در آموزش عالی ایران( مورد مطالعه: دانشگاه شهید باهنر کرمان) کارشناسی ارشد --------
فاطمه حسن زاده بررسی زمینه¬های اجرای برنامه درسی کارآفرینانه در آموزش عالی ایران( مورد مطالعه: دانشگاه شهید باهنر کرمان) کارشناسی ارشد --------
فاطمه حسن زاده بررسی زمینه¬های اجرای برنامه درسی کارآفرینانه در آموزش عالی ایران( مورد مطالعه: دانشگاه شهید باهنر کرمان) کارشناسی ارشد --------
فاطمه حسن زاده بررسی زمینه¬های اجرای برنامه درسی کارآفرینانه در آموزش عالی ایران( مورد مطالعه: دانشگاه شهید باهنر کرمان) کارشناسی ارشد 1399/12/11
فاطمه حسن زاده بررسی زمینه¬های اجرای برنامه درسی کارآفرینانه در آموزش عالی ایران( مورد مطالعه: دانشگاه شهید باهنر کرمان) کارشناسی ارشد 1399/12/11
فاطمه حسن زاده بررسی زمینه¬های اجرای برنامه درسی کارآفرینانه در آموزش عالی ایران( مورد مطالعه: دانشگاه شهید باهنر کرمان) کارشناسی ارشد 1399/12/11
فاطمه حسن زاده بررسی زمینه¬های اجرای برنامه درسی کارآفرینانه در آموزش عالی ایران( مورد مطالعه: دانشگاه شهید باهنر کرمان) کارشناسی ارشد 1399/12/11
زینب ابراهیمی شاه ابادی طراحی و اعتبار یابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر رفتارهای حامی محیط زیست در آموزش ابتدایی ایران کارشناسی ارشد --------
وهاب بخش آزادی بررسی رابطه بین رشته‌ی تحصیلی، سطح درگیری و نتایج یادگیری دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1396/12/14
فاطمه پالیز بررسی میزان برخورداری برنامه درسی آموزش عالی ایران از مؤلفه های صلح محور مبتنی بر دیدگاه کانت کارشناسی ارشد 1399/06/29
زهرا جعفری سقاواز بررسی کارآیی بیرونی دانشکده فنی –مهندسی دانشگاه باهنر کرمان در ابعاد فردی –اجتماعی واقتصادی کارشناسی ارشد 1396/12/12
فاطمه حسن زاده بررسی زمینه¬های اجرای برنامه درسی کارآفرینانه در آموزش عالی ایران( مورد مطالعه: دانشگاه شهید باهنر کرمان) کارشناسی ارشد --------
فاطمه حسن زاده بررسی زمینه¬های اجرای برنامه درسی کارآفرینانه در آموزش عالی ایران( مورد مطالعه: دانشگاه شهید باهنر کرمان) کارشناسی ارشد 1399/12/11
فاطمه حسن زاده بررسی زمینه¬های اجرای برنامه درسی کارآفرینانه در آموزش عالی ایران( مورد مطالعه: دانشگاه شهید باهنر کرمان) کارشناسی ارشد --------
فاطمه حسن زاده بررسی زمینه¬های اجرای برنامه درسی کارآفرینانه در آموزش عالی ایران( مورد مطالعه: دانشگاه شهید باهنر کرمان) کارشناسی ارشد 1399/12/11
فاطمه حسن زاده بررسی زمینه¬های اجرای برنامه درسی کارآفرینانه در آموزش عالی ایران( مورد مطالعه: دانشگاه شهید باهنر کرمان) کارشناسی ارشد --------
فاطمه حسن زاده بررسی زمینه¬های اجرای برنامه درسی کارآفرینانه در آموزش عالی ایران( مورد مطالعه: دانشگاه شهید باهنر کرمان) کارشناسی ارشد --------
زینب رمضانی رمنتی بررسی موانع اجرای برنامه درسی آموزش عالی با ویژگیهای کارآفرینانه از نظر اعضاء هیات علمی کارشناسی ارشد 1396/12/15
حیدر شمس الدینی مطلق شناسایی زمینه ها و بررسی اثر بخشی فعالیت های فوق برنامه در مدارس متوسطه شهر کرمان کارشناسی ارشد 1395/06/23
حلیمه عبداله پور پیش بینی تعاملات بیرونی استاد –دانشجو بر اساس رفتارهای آموزشی و فعالیتهای حرفه ای /وضعیت ها و تعاملات اتفاقی اعضا هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1395/12/11
علیرضا علیزاده باب تنگلی تبیین عناصر برنامه درسی آموزش سیار با رویکرد یادگیری ترکیبی برای دوره دوم ابتدایی کارشناسی ارشد --------
حشمت اله کوشکی واکاوی تجارب زیسته معلمان از برنامه درسی صلح محور در مدارس ابتدایی شهر ستان کوهدشت - یک پژوهش کیفی کارشناسی ارشد 1397/06/25
ایمان محمودی فرد بررسی و تحلیل اخلاق آموزشی اعضای هیأت علمی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1396/12/15
فاطمه السادات مهدوی تیکدری ارزیابی کیفیّت پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1395/11/17
فرشته السادات همتی سراپرده تبیین موانع شکل¬گیری تعامل استاد- دانشجو در فرایند اجرای برنامه¬های درسی از دیدگاه دانشجویان. کارشناسی ارشد 1400/06/20
احمد عربی جونقانی تبیین الگوی مطلوب برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدائی از دیدگاه معلمان کارشناسی ارشد 1395/06/23
کلثوم اربابی بزمان تعیین ویژگی های برنامه درسی با رویکرد هنری وزیبایی شناختی در دوره اول ابتدایی : ارائه مدل کاربردی کارشناسی ارشد --------
کلثوم اربابی بزمان تعیین ویژگی های برنامه درسی با رویکرد هنری وزیبایی شناختی در دوره اول ابتدایی : ارائه مدل کاربردی کارشناسی ارشد --------
محمدعلی عارفی مسکونی بررسی چالشهای اجرای برنامه درسی علوم تجربی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی. کارشناسی ارشد 1400/06/15
علی بهادر رابطه ادراک دانش‌آموزان متوسطه اول شهر کرمان از تأکید عوامل محیطی بر اهداف تسلطی با انگیزش و خودتنظیمی آنها در یادگیری علوم. کارشناسی ارشد 1398/04/05
سکینه دادعلی زاده تبیین ویژگی‌های محیط یادگیری مبتنی بر مولفه های هویت علمی از منظر دانشجویان. کارشناسی ارشد 1400/11/03
نسیبه دریجانی بررسی موانع اجرای برنامه درسی هنر در آموزش ابتدایی کارشناسی ارشد 1397/11/17
محبوبه قاسم شیرازی واکاوی تجارب معلمان قصه گو در ارتباط با نقش قصه در اجرای اثربخش برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی کارشناسی ارشد --------
محبوبه قاسم شیرازی واکاوی تجارب معلمان قصه گو در ارتباط با نقش قصه در اجرای اثربخش برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی کارشناسی ارشد --------
محبوبه قاسم شیرازی واکاوی تجارب معلمان قصه گو در ارتباط با نقش قصه در اجرای اثربخش برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی کارشناسی ارشد --------
محبوبه قاسم شیرازی واکاوی تجارب معلمان قصه گو در ارتباط با نقش قصه در اجرای اثربخش برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی کارشناسی ارشد --------
عشرت کریمی مسکونی بررسی موانع اجرای آموزش صلح از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد --------
عشرت کریمی مسکونی بررسی موانع اجرای آموزش صلح از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد 1399/06/30
عشرت کریمی مسکونی بررسی موانع اجرای آموزش صلح از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد 1399/06/30
عشرت کریمی مسکونی بررسی موانع اجرای آموزش صلح از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد --------
عشرت کریمی مسکونی بررسی موانع اجرای آموزش صلح از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد 1399/06/30
عشرت کریمی مسکونی بررسی موانع اجرای آموزش صلح از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد 1399/06/30
احسان خواجویی راوری بررسی تطبیقی آموزش محیط¬زیست در برنامه¬درسی دوره¬ی ابتدایی ایران با برنامه-درسی دوره¬ی ابتدایی کشورهای منتخب (ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا). کارشناسی ارشد 1396/06/26
مهدیه مددی ماهانی نقش واسطه¬ای انتظارات ویژه تدریس و خودکارآمدی معلم در ارتباط بین احساس مسئولیت معلم و انگیزش تدریس کارشناسی ارشد --------
راضیه ملائی بررسی تجربه دانشجویان از برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1400/06/17
محمدعلی موقری تحلیل محتوای کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی پیش و پس از انقلاب اسلامی بر اساس مولفه های آموزش شهروندی کارشناسی ارشد 1399/06/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی درسی دوره تحصیلی متوسطه 1212073 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/30 (17:45 - 19:30) ترم اول 1400
برنامه ریزی درسی دوره های تحصیلی پیش دبستانی و دبستانی 1212062 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/29 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
مبانی و اصول برنامه ریزی درسی 1212068 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/23 (13:45 - 15:30) ترم اول 1400
برنامه ریزی درسی در آموزش بزرگسالان 4048053 2 02 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
اصول ومبانی برنامه ریزی درسی 4048040 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
سمینار در برنامه درسی 4048057 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1400
موضوعات درسی مدارس ابتدایی 4048055 2 03 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/19 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
طراحی آموزشی 1212053 2 02 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/01 (15:45 - 17:45) ترم دوم 1399
طراحی آموزشی 1212053 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/01 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی 1212054 2 02 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/07 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
اصول ومبانی برنامه ریزی درسی 4048040 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/07 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1399
مبانی روانشناختی واجتماعی در برنامه درسی 4048049 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/27 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1399
جامعه شناسی اموزش وپرورش 1212405 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/30 (07:45 - 09:45) ترم دوم 1399
جامعه شناسی اموزش وپرورش 1212405 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/30 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
برنامه ریزی درسی دوره تحصیلی متوسطه 1212073 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/24 (09:45 - 11:30) ترم اول 1399
برنامه ریزی درسی دوره های تحصیلی پیش دبستانی و دبستانی 1212062 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/23 (09:45 - 11:30) ترم اول 1399
مبانی و اصول برنامه ریزی درسی 1212068 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/22 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
مبانی و اصول برنامه ریزی درسی 1212068 2 02 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/22 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
برنامه ریزی درسی در آموزش بزرگسالان 4048053 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/23 (17:45 - 19:30) ترم اول 1399
سمینار در برنامه درسی 4048057 2 01 هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/25 (17:45 - 19:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2