جمشید روستا

جمشید روستا

جمشید روستا    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

دکتر جمشید روستا، دانشیار ایران بعد از اسلام در دانشگاه کرمان است. ایشان طی سالهای 1380 تا 1390 مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی را با کسب رتبه نخست در تمامی این مقاطع و در دانشگاه شیراز به اتمام رساند. نامبرده در سال 1386 به عنوان دانشجوی برتر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز معرفی گردید. حوزه   علاقه مندی وی شامل تاریخ ایران دوره میانه و تاریخ محلی است. از ایشان تاکنون 6 کتاب و بیش از 40 مقاله پژوهشی چاپ و منتشر گردیده که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است. وی در سال 1399 به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی انتخاب گردید.

تازه ترین اثر ایشان: کتاب قراختاییان از آغاز تا فرجام- انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و نشر سخن؛ تهران: پاییز 1399 کتابی مشتمل بر 559 صفحه در باب قوم قراختایی و حاکمیت­های آنان بر نواحی چین شمالی- ترکستان و کرمان.

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مهسا امیرشکاری بررسی اوضاع اجتماعی و فرهنگی کرمان در دوران حاکمیّت سلجوقیان (440 تا 583 ه.ق) کارشناسی ارشد --------
مهسا امیرشکاری بررسی اوضاع اجتماعی و فرهنگی کرمان در دوران حاکمیّت سلجوقیان (440 تا 583 ه.ق) کارشناسی ارشد --------
مهسا امیرشکاری بررسی اوضاع اجتماعی و فرهنگی کرمان در دوران حاکمیّت سلجوقیان (440 تا 583 ه.ق) کارشناسی ارشد --------
مهسا امیرشکاری بررسی اوضاع اجتماعی و فرهنگی کرمان در دوران حاکمیّت سلجوقیان (440 تا 583 ه.ق) کارشناسی ارشد --------
فاطمه بانشی بررسی تحلیلی عوامل رشد یا رکود جذب گردشگر به اماکن تاریخی-مذهبی شهر شیراز طی یک دهه اخیر (مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک شیراز) کارشناسی ارشد --------
فاطمه بانشی بررسی تحلیلی عوامل رشد یا رکود جذب گردشگر به اماکن تاریخی-مذهبی شهر شیراز طی یک دهه اخیر (مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک شیراز) کارشناسی ارشد 1399/11/15
فاطمه بانشی بررسی تحلیلی عوامل رشد یا رکود جذب گردشگر به اماکن تاریخی-مذهبی شهر شیراز طی یک دهه اخیر (مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک شیراز) کارشناسی ارشد --------
فاطمه بانشی بررسی تحلیلی عوامل رشد یا رکود جذب گردشگر به اماکن تاریخی-مذهبی شهر شیراز طی یک دهه اخیر (مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک شیراز) کارشناسی ارشد 1399/11/15
فاطمه بانشی بررسی تحلیلی عوامل رشد یا رکود جذب گردشگر به اماکن تاریخی-مذهبی شهر شیراز طی یک دهه اخیر (مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک شیراز) کارشناسی ارشد 1399/11/15
فاطمه بانشی بررسی تحلیلی عوامل رشد یا رکود جذب گردشگر به اماکن تاریخی-مذهبی شهر شیراز طی یک دهه اخیر (مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک شیراز) کارشناسی ارشد 1399/11/15
فاطمه بانشی بررسی تحلیلی عوامل رشد یا رکود جذب گردشگر به اماکن تاریخی-مذهبی شهر شیراز طی یک دهه اخیر (مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک شیراز) کارشناسی ارشد 1399/11/15
فاطمه بانشی بررسی تحلیلی عوامل رشد یا رکود جذب گردشگر به اماکن تاریخی-مذهبی شهر شیراز طی یک دهه اخیر (مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک شیراز) کارشناسی ارشد --------
مهشید بهنام بررسی تاریخی جایگاه طراحان فرش در شبکه تولید، توزیع و مصرف فرش دستباف کرمان در دوران معاصر (1285-1320 ه.ش) کارشناسی ارشد --------
لاله جهانشاهی امجزی زندگی، زمانه و تاریخ¬نویسی میرمحمدسعید مشیزی کارشناسی ارشد --------
لاله جهانشاهی امجزی زندگی، زمانه و تاریخ¬نویسی میرمحمدسعید مشیزی کارشناسی ارشد --------
لاله جهانشاهی امجزی زندگی، زمانه و تاریخ¬نویسی میرمحمدسعید مشیزی کارشناسی ارشد --------
لاله جهانشاهی امجزی زندگی، زمانه و تاریخ¬نویسی میرمحمدسعید مشیزی کارشناسی ارشد --------
مقداد بذرکار بررسی تشکیلات نظامی سلجوقیان کرمان با تأکید بر دیوان عَرَض کارشناسی ارشد --------
مقداد بذرکار بررسی تشکیلات نظامی سلجوقیان کرمان با تأکید بر دیوان عَرَض کارشناسی ارشد --------
نگار برنا بررسی مناسبات سیاسی سلجوقیان کرمان با سلجوقیان بزرگ، خلافت عباسی و سایر ملوک همجوار کارشناسی ارشد --------
نگار برنا بررسی مناسبات سیاسی سلجوقیان کرمان با سلجوقیان بزرگ، خلافت عباسی و سایر ملوک همجوار کارشناسی ارشد --------
نگار برنا بررسی مناسبات سیاسی سلجوقیان کرمان با سلجوقیان بزرگ، خلافت عباسی و سایر ملوک همجوار کارشناسی ارشد --------
نگار برنا بررسی مناسبات سیاسی سلجوقیان کرمان با سلجوقیان بزرگ، خلافت عباسی و سایر ملوک همجوار کارشناسی ارشد --------
نگار برنا بررسی مناسبات سیاسی سلجوقیان کرمان با سلجوقیان بزرگ، خلافت عباسی و سایر ملوک همجوار کارشناسی ارشد --------
فاطمه صانعی بررسی آداب، سنن و ابنیهء زرتشتیانِ کرمان و امکان¬سنجیِ آن در توسعهء گردشگری کارشناسی ارشد --------
فاطمه صانعی بررسی آداب، سنن و ابنیهء زرتشتیانِ کرمان و امکان¬سنجیِ آن در توسعهء گردشگری کارشناسی ارشد --------
فاطمه صانعی بررسی آداب، سنن و ابنیهء زرتشتیانِ کرمان و امکان¬سنجیِ آن در توسعهء گردشگری کارشناسی ارشد --------
عفت اشرف گنجوئی بررسی اوضاع مذهبی کرمان از قرن هفتم تا قرن نهم هجری کارشناسی ارشد 1394/11/06
نگار برنا بررسی مناسبات سیاسی سلجوقیان کرمان با سلجوقیان بزرگ، خلافت عباسی و سایر ملوک همجوار کارشناسی ارشد --------
نگار برنا بررسی مناسبات سیاسی سلجوقیان کرمان با سلجوقیان بزرگ، خلافت عباسی و سایر ملوک همجوار کارشناسی ارشد --------
نگار برنا بررسی مناسبات سیاسی سلجوقیان کرمان با سلجوقیان بزرگ، خلافت عباسی و سایر ملوک همجوار کارشناسی ارشد --------
نگار برنا بررسی مناسبات سیاسی سلجوقیان کرمان با سلجوقیان بزرگ، خلافت عباسی و سایر ملوک همجوار کارشناسی ارشد --------
سحر پورمهدی زاده گوکی بررسی شیوه زمامداری زنان حاکمه قراختایی و تاثیر آن بر فرهنگ و اقتصاد سرزمین کرمان کارشناسی ارشد 1394/11/07
حمیده خادم زاده بررسی تعامل و تقابل سیاسی اقتصادی خلفای عباسی با دولت های ایرانی از آغاز قرن سوم تا نیمه نخست قرن پنجم هجری ( با تاکید بر دولت های طاهریان، صفاریان، علویان طبرستان، سامانیان و آل زیار) کارشناسی ارشد 1394/11/05
زهرا رئیسی جیرفتی بررسی خاستگاه تاریخی و مناسبات قوم کفچ (قفص) با ملوک همجوار طی قرون اول تا پنجم هجری کارشناسی ارشد --------
داراب صادقی مرین بررسی خاستگاه جانی قربانیان و مناسبات سیاسی انان با ملوک همجوار کارشناسی ارشد 1396/12/14
فاطمه صانعی بررسی آداب، سنن و ابنیهء زرتشتیانِ کرمان و امکان¬سنجیِ آن در توسعهء گردشگری کارشناسی ارشد --------
نسرین عباسی جغرافیای تاریخی بم از آغاز دوران اسلامی تا دوره صفویه کارشناسی ارشد --------
طیبه غلامشاه زاده بررسی علل و پیامدهای قحطی‌های کرمان در عصر قاجاریه کارشناسی ارشد --------
سعیده قره چاهی بررسی تأثیر مفاهیم شیعی بر هنر‌ها و صنایع مستظرفه (طی قر‌‌ون هشتم و نهم هجری قمری) کارشناسی ارشد 1395/12/14
زهره کدخدازاده بررسی تاریخ پزشکی کرمان و سیر تحول آن ازآغاز حکومت آل مظفر تا پایان حکومت صفویه کارشناسی ارشد 1398/06/20
الهام محمدی بادیزی بررسی اوضاع تجاری حکومت سلجوقیان کرمان ( 583-433 ه.ق ) کارشناسی ارشد 1394/11/06
محمد میرزایی بادیزی بررسی پیشینه و عملکرد سیاسی - نظامی طوایف اوغان و جرمان در تاریخ کرمان طی قرون هفتم و هشتم هجری کارشناسی ارشد 1398/06/20
ریحانه میرزائی حتکنی بررسی حیات علمی-آموزشی یزد و کرمان در دورهء حکومت آل مظفر کارشناسی ارشد 1396/12/12
سیدمختار موسوی صنایع کرمان از آغاز سده هفتم تا پایان سده دوازدهم هجری کارشناسی ارشد 1399/11/14
سیدمجتبی یوسفی بررسی روابط خارجی ملوک هرمز از قرن ششم تا شکست آنها در برابر پرتغال در قرن دهم هجری قمری کارشناسی ارشد 1396/06/26
ازاده عبداللهی بررسی تحلیلی تاریخ نگاری و تاریخ نگری حافظ ابرو کارشناسی ارشد --------
کورش امین رودپشتی بررسی و تحلیل بازآفرینی مشخصه ها و مفاهیم کیانی در اواخر دوره ساسانیان کارشناسی ارشد 1399/06/24
مهسا امیرشکاری بررسی اوضاع اجتماعی و فرهنگی کرمان در دوران حاکمیّت سلجوقیان (440 تا 583 ه.ق) کارشناسی ارشد --------
مهسا امیرشکاری بررسی اوضاع اجتماعی و فرهنگی کرمان در دوران حاکمیّت سلجوقیان (440 تا 583 ه.ق) کارشناسی ارشد --------
زهره امیری زرندی بررسی تغییر وتحولات طبقات اجتماعی،سیاسی در عصر ساسانی کارشناسی ارشد 1397/03/28
فاطمه بانشی بررسی تحلیلی عوامل رشد یا رکود جذب گردشگر به اماکن تاریخی-مذهبی شهر شیراز طی یک دهه اخیر (مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک شیراز) کارشناسی ارشد --------
فاطمه بانشی بررسی تحلیلی عوامل رشد یا رکود جذب گردشگر به اماکن تاریخی-مذهبی شهر شیراز طی یک دهه اخیر (مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک شیراز) کارشناسی ارشد --------
فاطمه بانشی بررسی تحلیلی عوامل رشد یا رکود جذب گردشگر به اماکن تاریخی-مذهبی شهر شیراز طی یک دهه اخیر (مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک شیراز) کارشناسی ارشد --------
فاطمه بانشی بررسی تحلیلی عوامل رشد یا رکود جذب گردشگر به اماکن تاریخی-مذهبی شهر شیراز طی یک دهه اخیر (مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک شیراز) کارشناسی ارشد 1399/11/15
فاطمه بانشی بررسی تحلیلی عوامل رشد یا رکود جذب گردشگر به اماکن تاریخی-مذهبی شهر شیراز طی یک دهه اخیر (مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک شیراز) کارشناسی ارشد 1399/11/15
فاطمه بانشی بررسی تحلیلی عوامل رشد یا رکود جذب گردشگر به اماکن تاریخی-مذهبی شهر شیراز طی یک دهه اخیر (مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک شیراز) کارشناسی ارشد --------
محمدرضا بیاض پور شیوه‌های اعتراض جمعی در عصر قاجاریه (از آغاز قاجاریَه تا انقلاب مشروطیَت) کارشناسی ارشد 1400/03/03
زینب ابراهیم پور نقش و رویکرد حکومتهای متقارن (طاهریان، صفاریان، سامانیان، زیاریان) در احیای فرهنگ و سنن ایرانی کارشناسی ارشد 1398/04/19
لاله جهانشاهی امجزی زندگی، زمانه و تاریخ¬نویسی میرمحمدسعید مشیزی کارشناسی ارشد --------
لاله جهانشاهی امجزی زندگی، زمانه و تاریخ¬نویسی میرمحمدسعید مشیزی کارشناسی ارشد --------
زهرا کمالی لری بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی کرمان در جنگ جهانی اول کارشناسی ارشد 1399/06/22
مریم میرزایی خلیل ابادی نقش، جایگاه وخویشکاری مادران و فرزندان در ایران باستان کارشناسی ارشد 1400/11/02
زینب السادات میرتاج الدینی بررسی دگرگونی‌های فرهنگ غذایی ایرانیان در عصر قاجاریه کارشناسی ارشد --------
اکرم نجفی بررسی تأثیر فرهنگی متقابل ایرانیان و ترکان بر یکدیگر؛ همزمان با حاکمیت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان کارشناسی ارشد --------
رویا پورخوش سفر باغ‌های تاریخی استان کرمان (تاریخ و معماری) کارشناسی ارشد --------
ایرج سالاری سلاجقه بررسی کارکرد مناصب شهری در دوره سامانیان کارشناسی ارشد 1396/12/12
فائزه شجاعی نیا بررسی بازتاب حیات کودکان عصر قاجار در سفرنامه های فرنگی کارشناسی ارشد 1397/11/06
احمد شکوهیان یزدی کوه بنانی شهر و شهرنشینی یزد در دور? صفویه کارشناسی ارشد --------
حدیث شورابادی تکابی بررسی زندگی سیاسی سید احمد رضوی(1350-1285ش) کارشناسی ارشد 1398/06/20
سمانه شورابادی تکابی فرهنگ‌نامه‌ی خوراک‌های محلی کرمان کارشناسی ارشد --------
فاطمه سلطانی نژاد بررسی نهاد وقف در کرمان ( از قرن پنجم تا پایان قرن هشتم هجری ) کارشناسی ارشد 1395/12/14
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جغرافیای تاریخی ایران 4088027 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مسائل عمومی ایران شناسی 4088051 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) 1400/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
مبانی تاریخ اجتماعی در ایران 1232251 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/28 (13:45 - 15:30) ترم اول 1400
نقد وبررسی متون تاریخی 4088002 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/02 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوره سلجوقیان 1232245 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/27 (13:45 - 15:30) ترم اول 1400
تاریخ تحولات سیاسی ... ایران در دوره غوریان وخوارزمشاهیان 1232003 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/29 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
تاریخ تحولات سیاسی 1یران از اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان 1232235 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/30 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
تاریخ اندیشه های سیاسی ایران واسلام 1232249 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/30 (13:45 - 15:30) ترم اول 1400
فرهنگ و تمدن ایرانی از دیدگاه خاورشناسان 4088049 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/01 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
نقد وبررسی تاریخ ایران از خلاف عباسی تاسقوط بغداد 4088008 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/03 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
نقد وبررسی تاریخ مغولان،تیموریان،حکومتها وفدرتهای محلی ایران 4088006 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/06 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
جغرافیای تاریخی وسرزمین های اسلام 1232269 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/02 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
تاریخ سیاسی اجتماعی ایران در زمان سامانیان ،دیلمیان وغزنویان 1232236 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/06 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1399
تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوره حمله مغول وایلخانیان 1232255 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/06 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
جغرافیای تاریخی ایران 4088027 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/16 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
مسائل عمومی ایران شناسی 2 4088037 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1399/11/06 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
مسائل عمومی ایران شناسی 4088051 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1399/11/06 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
جغرافیای تاریخی وسرزمین های اسلام 1232269 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/25 (17:45 - 19:30) ترم اول 1399
تاریخ نگاری وتحولات آن در ایران 1232253 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/21 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوره سلجوقیان 1232245 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/23 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2