سیدامیر جهادی حسینی

سیدامیر جهادی حسینی

سیدامیر جهادی حسینی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محمدرضا دامغانی بررسی عناصر پایداری درافسانه های عامه کرمان کارشناسی ارشد --------
محمدرضا دامغانی بررسی عناصر پایداری درافسانه های عامه کرمان کارشناسی ارشد --------
محمدرضا دامغانی بررسی عناصر پایداری درافسانه های عامه کرمان کارشناسی ارشد --------
سیدمصطفی غیاثی طرزی بررسی تطبیقی سفرنامه ناصرخسرو و رحل? ابن فضلان از منظر مطالعات فرهنگی. کارشناسی ارشد --------
زهرا محمودابادی تحلیل آموزه های حکمی وعرفانی دیوان وثوق الدوله کارشناسی ارشد 1400/09/06
مهدی بمی نژادکمال ابادی نقد و بررسی نگارشی و ویرایشی پایان‌نامه های کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال 95 کارشناسی ارشد 1399/07/23
حامد توکلی کمکویی باورهای عامیانه در دیوان عثمان مختاری کارشناسی ارشد 1398/11/16
محمدجواد خالقی بررسی تطبیقی مضامین عرفانی در مثنوی‌های منطق‌الطیر و مصیبت‌نامه عطار و دیوان ابن فارض کارشناسی ارشد 1396/11/01
حسام خالویی تحلیل تطبیقی اندیشه سوسیالیستی در «سال های ابری» علی اشرف درویشیان و سه گانه ماکسیم گورکی کارشناسی ارشد 1398/06/17
حمیدرضا دعاگویی تصحیح تاریخ¬ گیتی¬گشای محمّدصادق نامی اصفهانی با مقدمه، توضیحات و فهارس. دکتری --------
فاطمه دهنوی بررسی و مقایسة پدیده¬ها و ابزارهای خارق العاده در شاهنام? فردوسی و ایلیاد و ادیسة هومر کارشناسی ارشد 1397/06/26
سمیه راجی امیرحسینی جایگاه روح در ادبیات فارسی از آغاز تا پایان سبک خراسانی کارشناسی ارشد --------
فاطمه رجبی بهاءآبادی بررسی و مقایسه محتوایی و ساختاری سندبادنامه و دکامرون کارشناسی ارشد 1397/11/09
فائزه سلیمانی پای طاق جایگاه مطالعات فرهنگی در ادبیات پایداری کارشناسی ارشد 1395/06/24
مهدیه عرب نژادخانوکی آسیب شناسی داستان کوتاه دفاع مقدس براساس آثار منتشر شده از جشنواره ادبی یوسف کارشناسی ارشد 1395/12/14
محمدرضا یعقوبی چترودی باز تاب حماسه و اسطوره در شعر عاشورایی دوره ی قاجار ( با تکیه بر شاهد نامه ی الهامی کرمانشاهی) کارشناسی ارشد 1395/12/14
محسن منظری توکلی گفتمان اعتقادی در شعر دفاع مقدس کارشناسی ارشد 1394/11/03
علی یوسفی اخلاق و آداب دبیری از آغاز تا ابتدای قرن هشتم کارشناسی ارشد 1398/01/24
احمد یوسف زاده تحلیل ساختاری و محتوایی مکاتبات آزادگان دفاع مقدس دکتری --------
امیرحسین عاقبتی شیوه‌های تأثیر‌پذیری از قرآن در رمان‌های رضا امیرخانی کارشناسی ارشد 1400/06/24
حکیمه بخشی گودیزی تحلیلی بر نگرش آیینی احمد عزیزی در آثار وی کارشناسی ارشد 1398/06/12
مریم بنی اسدی بررسی رابطه ی تصویر و گفتمان مقاومت در شعر پایداری دهه ی 70 کارشناسی ارشد 1395/12/11
حامد قائدی بردشاهی بررسی استعاره در شعر کودک فارسی ( گروه سنی ب و ج ) با تکیه بر شعر شاعران مشهور کارشناسی ارشد 1396/06/29
زکیه حقیقی بررسی مضامین داستان‌های مینی‌مالیستی دفاع مقدس. کارشناسی ارشد 1395/12/15
علیرضا خداونددوست بررسی شیوههای تأثیر پذیری از قرآن و حدیث در دیوان وصال شیرازی کارشناسی ارشد 1399/04/10
عبدالرضا محبی نژاد عناصر فرهنگ و ادبیات عامه در آثار داستانی دفاع مقدس (آثار منتخب دربار? سرداران شهید) کارشناسی ارشد --------
محبوبه پورسینا نقد و تحلیل مشکلات نگارشی و ویرایشی پایان نامه¬های رشت? زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال 1396 کارشناسی ارشد 1399/07/23
نسیمه رمضانی سربندی سبک شناسی رمانهای ابراهیم حسن بیگی باتکیه بر ذرمانهای سالهای بنفش -ریشه در اعماق-نشانه های صبح-اشکانه. کارشناسی ارشد 1396/11/30
محبوبه رشیدی مقدم تحلیل محتوای تاریخ ادبیاّت پایداری از آغاز تا انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد 1398/06/13
طاهره صفی پور بررسی و تحلیل موضوعی اشعار دیوان کمال الدین اسماعیل اصفهانی کارشناسی ارشد 1399/06/25
فاطمه شیخ مظفری نقد و تحلیل مشکلات نگارشی و ویرایشی پایان‌نامه‌های رشت?زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنر کرمان سال 94 کارشناسی ارشد 1398/11/16
معصومه شجاعی باغینی تاریخ نگاری جنگ تحمیلی و بازخوانی عملیات دفاع مقدس کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عربی 3 قسمت سوم :(قواعد ومتون) 1218020 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/29 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
کارگاه مقاله نویسی 1218039 1 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/26 (07:45 - 09:45) ترم اول 1400
متون نثر (5) متون تفسیری با تاکیدبرکشف الاسراروتفسیرابوالفتوح 1218055 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/27 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
تطور متون نثر فارسی 4054701 2 02 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
عربی 2 قسمت دوم: (قواعد ومتون) 1218011 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/30 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
متون نظم و نثر عربی 4054707 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/31 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
متون منتخب نثر ادبی -عرفانی 1218053 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/29 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1399
ادبیات پایداری 1214062 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/22 (15:45 - 17:45) ترم اول 1399
فارسی عمومی 1218426 3 18 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته پنج شنبه (19:30 - 21:30) 1399/11/01 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
فارسی عمومی 1218426 3 05 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (19:30 - 21:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1399/11/01 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
مرجع شناسی وروش تحقیق در ادبیات پایداری 4054047 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/23 (09:45 - 11:30) ترم اول 1399
متون منتخب نثر ادبی -عرفانی 1218053 2 01 هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/21 (13:45 - 15:30) ترم اول 1399
رویکردها و روش های تحقیق در ادبیات تطبیقی 4054036 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/24 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
فارسی عمومی 1218426 3 22 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هفته های فرد سه شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/17 (08:30 - 09:30) ترم دوم 1398
فارسی عمومی 1218426 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/17 (08:30 - 09:30) ترم دوم 1398
متون نظم (5) قسمت دوم: اشعار حافظ 1218043 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/21 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
عروض وقافیه 1218026 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/30 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
عربی 3 قسمت سوم :(قواعد ومتون) 1218020 2 01 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
عربی (1)قسمت اول: قواعد ومتون 1218001 2 01 1398/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
عربی 3نظم 4054824 2 01 1398/10/18 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2