حجت الله شرفی

حجت الله شرفی

حجت الله شرفی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محمدحسین حافظ ابادیان نقش گسل بم در تغییرات تراز منابع آب زیر زمینی دشت بم قبل و بعد زلزله. کارشناسی ارشد --------
محمدرضا پالیده تبیین چالش¬های کشاورزی ارگانیک در شهرستان جیرفت با تاکید بر آمایش اقتصادی کارشناسی ارشد --------
فرح ناز شیبانی تحلیل فضایی-مکانی جغرافیای جرم با تاکید بر مخاطره اعتیاد زنان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1400/11/20
عباس ترابی موسوی ارزیابی میزان آسیب پذیری شبکه توزیع برق در برابر زلزله (نمونه موردی شهرستان بم). کارشناسی ارشد --------
معصومه احمدی طیفکانی جغرافیای فرهنگی وسازگاری اجتماعی مهاجرین(مطالعه موردی شهرسیرجان) کارشناسی ارشد --------
معصومه احمدی طیفکانی جغرافیای فرهنگی وسازگاری اجتماعی مهاجرین(مطالعه موردی شهرسیرجان) کارشناسی ارشد --------
معصومه احمدی طیفکانی جغرافیای فرهنگی وسازگاری اجتماعی مهاجرین(مطالعه موردی شهرسیرجان) کارشناسی ارشد --------
معصومه احمدی طیفکانی جغرافیای فرهنگی وسازگاری اجتماعی مهاجرین(مطالعه موردی شهرسیرجان) کارشناسی ارشد 1399/11/01
معصومه احمدی طیفکانی جغرافیای فرهنگی وسازگاری اجتماعی مهاجرین(مطالعه موردی شهرسیرجان) کارشناسی ارشد 1399/11/01
شقایق فرهادی تحلیل اثرات اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی فرونشست زمین بر ساکنان نواحی روستایی مورد مطالعه(دشت های منتخب استان فارس) کارشناسی ارشد --------
شقایق فرهادی تحلیل اثرات اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی فرونشست زمین بر ساکنان نواحی روستایی مورد مطالعه(دشت های منتخب استان فارس) کارشناسی ارشد 1399/06/31
شقایق فرهادی تحلیل اثرات اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی فرونشست زمین بر ساکنان نواحی روستایی مورد مطالعه(دشت های منتخب استان فارس) کارشناسی ارشد 1399/06/31
شقایق فرهادی تحلیل اثرات اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی فرونشست زمین بر ساکنان نواحی روستایی مورد مطالعه(دشت های منتخب استان فارس) کارشناسی ارشد 1399/06/31
شقایق فرهادی تحلیل اثرات اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی فرونشست زمین بر ساکنان نواحی روستایی مورد مطالعه(دشت های منتخب استان فارس) کارشناسی ارشد --------
باقر احمدی تبیین نقش مورفولوژی شهری در توسعه فیزیکی شهر مریوان کارشناسی ارشد 1395/06/29
معصومه احمدی طیفکانی جغرافیای فرهنگی وسازگاری اجتماعی مهاجرین(مطالعه موردی شهرسیرجان) کارشناسی ارشد --------
معصومه احمدی طیفکانی جغرافیای فرهنگی وسازگاری اجتماعی مهاجرین(مطالعه موردی شهرسیرجان) کارشناسی ارشد --------
معصومه احمدی طیفکانی جغرافیای فرهنگی وسازگاری اجتماعی مهاجرین(مطالعه موردی شهرسیرجان) کارشناسی ارشد 1399/11/01
معصومه احمدی طیفکانی جغرافیای فرهنگی وسازگاری اجتماعی مهاجرین(مطالعه موردی شهرسیرجان) کارشناسی ارشد 1399/11/01
معصومه احمدی طیفکانی جغرافیای فرهنگی وسازگاری اجتماعی مهاجرین(مطالعه موردی شهرسیرجان) کارشناسی ارشد 1399/11/01
معصومه احمدی طیفکانی جغرافیای فرهنگی وسازگاری اجتماعی مهاجرین(مطالعه موردی شهرسیرجان) کارشناسی ارشد --------
نیاز بلوچی ارزیابی اثرات خشکسالی بر معیشت کشاورزان بهرهبردار(مطالعه موردی: بخشهای لاشار و آهوران شهرستان نیکشهر) کارشناسی ارشد 1398/11/16
حمیدرضا حیدری عمله تحلیل تاب آوری اقتصادی، اجتماعی و محیطی عشایر از خشکسالی(مطالعه موردی ایل قشقایی ساکن نورآباد ممسنی) کارشناسی ارشد 1398/11/16
ماریه دلیری آمایش اقتصادی نواحی مرزی با تاکید امنیت پایدار(مطالعه موردی: شهرستان سراوان) کارشناسی ارشد 1399/07/29
شیوا غلام حسین زاده نگارستانی مدیریت بحران زلزله با محوریت تخلیه اضطراری در محله پامنار بافت قدیم شهر کرمان کارشناسی ارشد 1398/10/09
شقایق فرهادی تحلیل اثرات اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی فرونشست زمین بر ساکنان نواحی روستایی مورد مطالعه(دشت های منتخب استان فارس) کارشناسی ارشد --------
شقایق فرهادی تحلیل اثرات اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی فرونشست زمین بر ساکنان نواحی روستایی مورد مطالعه(دشت های منتخب استان فارس) کارشناسی ارشد --------
شقایق فرهادی تحلیل اثرات اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی فرونشست زمین بر ساکنان نواحی روستایی مورد مطالعه(دشت های منتخب استان فارس) کارشناسی ارشد 1399/06/31
شقایق فرهادی تحلیل اثرات اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی فرونشست زمین بر ساکنان نواحی روستایی مورد مطالعه(دشت های منتخب استان فارس) کارشناسی ارشد 1399/06/31
شقایق فرهادی تحلیل اثرات اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی فرونشست زمین بر ساکنان نواحی روستایی مورد مطالعه(دشت های منتخب استان فارس) کارشناسی ارشد 1399/06/31
شقایق فرهادی تحلیل اثرات اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی فرونشست زمین بر ساکنان نواحی روستایی مورد مطالعه(دشت های منتخب استان فارس) کارشناسی ارشد 1399/06/31
الهام نصیری پور برنامه‌ریزی فضایی در راستای الگوی شهر‌سالم با تاکید بر شاخص‌های توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی: شهر‌کرمان) کارشناسی ارشد 1396/06/19
زینب نظری سنجش و ارزیابی زیست¬پذیری شهری در بافت فرسوده (مطالعه موردی: محله اسدآبادی شهر خرم¬آباد) کارشناسی ارشد 1397/11/07
رضا نیک بخت مدیریت آمایش سرزمین با استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی (مطالعه موردی:منطقه سیستان) کارشناسی ارشد 1399/12/12
محمدجواد عبدالکریمی داورانی مطالعه کیفی نقش گردشگری در توسعه روستایی از دیدگاه ذی نفعان(مطالعه موردی: روستای داوران ) کارشناسی ارشد 1399/06/30
اکرم فرجی زاده برنامه¬ریزی ومناسب¬ سازی مبلمان وفضاهای عمومی شهری برای معلولین جسمی - حرکتی(مطالعه موردی : ناحیه یک شهریاسوج) کارشناسی ارشد 1399/06/31
محمد قائم ابادی تعادل منطقه ای،شهرمیانی،ارزیابی،شرق استان کرمان کارشناسی ارشد --------
محمد قائم ابادی ارزیابی عملکرد شهر میانی بم در تعادل بخشی منطقه ای شرق استان کرمان کارشناسی ارشد 1400/09/29
علی غفوریان جایگاه منطقه آزاد چابهار در توسعه محلی منطقه ای با رویکرد شکوفایی شهری(مطالعه موردی: شهرستان چابهار) کارشناسی ارشد 1399/12/12
کوثر حاج غنی سنجش کیفیت زندگی شهری مناطق 5گانه کرمان با رویکرد عینی کارشناسی ارشد 1400/06/23
کوثر حاج غنی سنجش کیفیت زندگی شهری مناطق 5گانه کرمان با رویکرد عینی کارشناسی ارشد --------
حدیث السادات هاشمی ارزیابی اثرات اقتصادی - اجتماعی خشکسالی و تاثیرآن برآسیب¬پذیری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در مناطق روستایی مطالعه موردی روستاهای شهرستان بافت کارشناسی ارشد --------
سیده شهلا حسینی ارزیابی و برنامه ریزی مبلمان و تجهیزات شهری برای استفاده جانبازان و معلولین(مطالعه موردی منطقه 2 شهر اهواز) کارشناسی ارشد 1397/11/17
سلیمه خدائی گوکی تحلیل توزیع فضایی الگوهای رشد جمعیت روستایی در نواحی مختلف اقلیمی استان کرمان کارشناسی ارشد 1399/10/30
طاهره مومنی آزاد برنامه ریزی کاربری اراضی در شبکه حمل و نقل درون شهری (مطالعه موردی : شهر کرمان ) کارشناسی ارشد 1395/06/27
اورینب رنجبر برنامه¬ریزی محله محور توسعه بخش مرکزی شهرها (موردپژوهش: شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1397/11/17
یاسر صباحی گراغانی سنجش تاب آوری شهروندان در جهت کاهش بحران های طبیعی زلزله ( مطالعه موردی: شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1395/06/23
محیا سعیدی مجد سنجش وضعیت کالبدی و کارکردی سکونتگاه های غیررسمی نمونه موردی : محله شهرک صنعتی کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/16
فاطمه شرفیان برنامه ریزی و ساماندهی بازار یاسوج با تاکید بر کاهش ترافیک با رویکرد مشارکتی کارشناسی ارشد 1397/06/25
مجتبی سلیمانی دامنه برنامه ریزی سیستم پیاده مداری ایمن در محدوه میدان ارگ شهر کرمان با تأکید بر پویایی فضای شهری کارشناسی ارشد 1396/06/25
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جغرافیای اقتصادی 1230058 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1401/04/02 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1400
جغرافیای روستایی 1230056 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1401/03/31 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1400
جغرافیای زیستی 1230074 2 01 هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1401/04/02 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1400
فلسفه علم جغرافیا 1230048 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1401/04/02 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1400
محیط زیست و حقوق آن 1230065 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1401/03/31 (09:45 - 11:30) ترم دوم 1400
جغرافیای سیاسی ایران 1230038 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/01 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1400
برنامه ریزی منطقه ای 4089063 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1401/03/31 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1400
ابعاد سیاسی و امنیتی آمایش سرزمین 4089059 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/27 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
جغرافیای سیاسی 1230059 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/27 (13:45 - 15:30) ترم اول 1400
جغرافیای فرهنگی 1230067 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/23 (17:45 - 19:30) ترم اول 1400
فلسفه علم جغرافیا 1230048 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/25 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
فلسفه علم جغرافیا 1230048 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/25 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
کارگاه آمایش سرزمین 4089058 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/29 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
جغرافیای اقتصادی ایران 1230016 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/28 (17:45 - 19:30) ترم اول 1400
جغرافیای روستایی ایران 1230014 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/30 (13:45 - 15:30) ترم اول 1400
جغرافیای اقتصادی 1230058 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/06 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
جغرافیای روستایی 1230056 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/03 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
جغرافیای زیستی 1230074 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/05 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
روش های تحقیق در آمایش سرزمین 4089050 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/22 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
جغرافیای سیاسی ایران 1230038 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/31 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3