حامد حسینخانی ننیز

حامد حسینخانی ننیز

حامد حسینخانی ننیز    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فرهنگ، هنر و هویت ایرانی اسامی 3412097 2 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
فرهنگ، هنر و هویت ایرانی اسلامی 1820955 2 01 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/22 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
اشنائی باعلوم قرانی 1218322 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/28 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
بررسی تطبیقی انواع ادبی 4054600 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/26 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
فارسی عمومی 1218426 3 06 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هفته های زوج چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/21 (07:30 - 09:30) ترم اول 1400
تاریخ ادبیات فارسی (3) از دوره مغول تا دوره صفویه 1218021 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/25 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
اشنائی با فرهنگ و ادبیات ایران 1824016 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی 1218036 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/30 (13:45 - 15:30) ترم اول 1400
متون نظم (4) قسمت اول: اشعار سنایی 1218032 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/11/02 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
رویکردها و روش های تحقیق در ادبیات تطبیقی 4054036 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/02 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
فارسی عمومی 1218426 3 24 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هفته های فرد سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/24 (07:30 - 08:30) ترم دوم 1399
فارسی عمومی 1218426 3 25 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هفته های زوج چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/03/24 (08:30 - 09:30) ترم دوم 1399
متون نظم 3 قسمت چهارم:خاقانی 1218016 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/03 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
عروض وقافیه 1218026 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/31 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
کارگاه روش تصحیح نسخه های خطی 1218040 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/05 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
فرهنگ، هنر و هویت ایرانی اسلامی 1820955 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/18 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
کارآفرینی 1412426 2 03 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته پنج شنبه (19:30 - 21:30) 1399/11/01 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
فارسی عمومی 1218426 3 09 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (19:30 - 21:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1399/11/01 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
تاریخ ادبیات فارسی (3) از دوره مغول تا دوره صفویه 1218021 2 01 هرهفته پنج شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/20 (13:45 - 15:30) ترم اول 1399
اشنائی با فرهنگ و ادبیات ایران 1824016 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2