شیما قهاری

شیما قهاری

شیما قهاری    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مهدیه عسکری تغییر هویت شخصی در محیط یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و زبان خارجی: فراترکیبی از مطالعات کیفی کارشناسی ارشد --------
مهدیه عسکری تغییر هویت شخصی در محیط یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و زبان خارجی: فراترکیبی از مطالعات کیفی کارشناسی ارشد --------
مهدیه عسکری تغییر هویت شخصی در محیط یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و زبان خارجی: فراترکیبی از مطالعات کیفی کارشناسی ارشد 1400/06/22
مهدیه عسکری تغییر هویت شخصی در محیط یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و زبان خارجی: فراترکیبی از مطالعات کیفی کارشناسی ارشد --------
مهدیه عسکری تغییر هویت شخصی در محیط یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و زبان خارجی: فراترکیبی از مطالعات کیفی کارشناسی ارشد --------
مهناز الهی بررسی مقایسه ای ظرفیت ها و چالش های آموزش انتقادی از دیدگاه مدرسین و زبان آموزان با استفاده از روش فراترکیب کارشناسی ارشد --------
مهناز الهی بررسی مقایسه ای ظرفیت ها و چالش های آموزش انتقادی از دیدگاه مدرسین و زبان آموزان با استفاده از روش فراترکیب کارشناسی ارشد 1400/06/23
مهناز الهی بررسی مقایسه ای ظرفیت ها و چالش های آموزش انتقادی از دیدگاه مدرسین و زبان آموزان با استفاده از روش فراترکیب کارشناسی ارشد --------
مهناز الهی بررسی مقایسه ای ظرفیت ها و چالش های آموزش انتقادی از دیدگاه مدرسین و زبان آموزان با استفاده از روش فراترکیب کارشناسی ارشد --------
شکوفه قربانی هنوج شناسایی رویکردهای زبان آموزان ایرانی نسبت به اختلاف در تعاملات همسالان و بررسی تاثیر این اختلافات بر تمایل و دیدگاه آنها نسبت به برقراری ارتباط کارشناسی ارشد --------
شکوفه قربانی هنوج شناسایی رویکردهای زبان آموزان ایرانی نسبت به اختلاف در تعاملات همسالان و بررسی تاثیر این اختلافات بر تمایل و دیدگاه آنها نسبت به برقراری ارتباط کارشناسی ارشد --------
شکوفه قربانی هنوج شناسایی رویکردهای زبان آموزان ایرانی نسبت به اختلاف در تعاملات همسالان و بررسی تاثیر این اختلافات بر تمایل و دیدگاه آنها نسبت به برقراری ارتباط کارشناسی ارشد --------
شکوفه قربانی هنوج شناسایی رویکردهای زبان آموزان ایرانی نسبت به اختلاف در تعاملات همسالان و بررسی تاثیر این اختلافات بر تمایل و دیدگاه آنها نسبت به برقراری ارتباط کارشناسی ارشد --------
حدیث السادات حاج میرعلیخانی بررسی ارتباط میان سختکوشی و تمایل به بازخورد زبان آموزان در کلاس های آنلاین و در بین سطوح مختلف مهارتی کارشناسی ارشد --------
حدیث السادات حاج میرعلیخانی بررسی ارتباط میان سختکوشی و تمایل به بازخورد زبان آموزان در کلاس های آنلاین و در بین سطوح مختلف مهارتی کارشناسی ارشد --------
حدیث السادات حاج میرعلیخانی بررسی ارتباط میان سختکوشی و تمایل به بازخورد زبان آموزان در کلاس های آنلاین و در بین سطوح مختلف مهارتی کارشناسی ارشد --------
حدیث السادات حاج میرعلیخانی بررسی ارتباط میان سختکوشی و تمایل به بازخورد زبان آموزان در کلاس های آنلاین و در بین سطوح مختلف مهارتی کارشناسی ارشد --------
فاطمه ایران منش عقاید مدرسان زبان انگلیسی درباره پژوهش، مطالعه موردی مدرسان زبان انگلیسی در دو شهر ایران کارشناسی ارشد --------
فاطمه ایران منش عقاید مدرسان زبان انگلیسی درباره پژوهش، مطالعه موردی مدرسان زبان انگلیسی در دو شهر ایران کارشناسی ارشد --------
فاطمه ایران منش عقاید مدرسان زبان انگلیسی درباره پژوهش: مطالعه موردی مدرسان زبان انگلیسی در دو شهر ایران کارشناسی ارشد 1400/06/22
فاطمه ایران منش عقاید مدرسان زبان انگلیسی درباره پژوهش، مطالعه موردی مدرسان زبان انگلیسی در دو شهر ایران کارشناسی ارشد --------
فاطمه ایران منش عقاید مدرسان زبان انگلیسی درباره پژوهش، مطالعه موردی مدرسان زبان انگلیسی در دو شهر ایران کارشناسی ارشد --------
محمدامین نوراللهی کاربردپذیر کردن آموزش دوزبانه در محیط آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی: مطالعه مقایسه ای آموزش گرامر به صورت یک زبانه و دوزبانه به فراگیران سطح مبتدی کارشناسی ارشد --------
محمدامین نوراللهی کاربردپذیر کردن آموزش دوزبانه در محیط آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی: مطالعه مقایسه ای آموزش گرامر به صورت یک زبانه و دوزبانه به فراگیران سطح مبتدی کارشناسی ارشد --------
محمدامین نوراللهی کاربردپذیر کردن آموزش دوزبانه در محیط آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی: مطالعه مقایسه ای آموزش گرامر به صورت یک زبانه و دوزبانه به فراگیران سطح مبتدی کارشناسی ارشد --------
محمدامین نوراللهی کاربردپذیر کردن آموزش دوزبانه در محیط آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی: مطالعه مقایسه ای آموزش گرامر به صورت یک زبانه و دوزبانه به فراگیران سطح مبتدی کارشناسی ارشد --------
محمدامین نوراللهی کاربردپذیر کردن آموزش دوزبانه در محیط آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی: مطالعه مقایسه ای آموزش گرامر به صورت یک زبانه و دوزبانه به فراگیران سطح مبتدی کارشناسی ارشد 1400/06/23
فخری ابراهیمی قاسم آبادی تاثیر آموزش زبان استراتژری محور بر افزایش هوش هیجانی و توانایی درک مطلب:مطالعه مداخله زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1394/06/14
سیما احمدی نژاد بررسی عملکرد زبان آموزان در یک مجموعه آزمون زبانی با رویکرد میکروسیستم: مطالعه ترکیبی عوامل شناختی و دیدگاه زبان آموزان با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری کارشناسی ارشد 1394/12/18
میترا ایرانمنش آگاهی فراشناختی از استراتژیهای خواندن و نگرش/انگیزه ی خواندن به زبان خارجی به عنوان پیشبینی کننده ی مهارت خواندن و درک مطلب زبان آموزان ایرانی رشته ی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1396/12/15
فاطمه آرزومند رمضانی تدریس گفتگو-محور زبان دوم به صورت عینی و ذهنی:بررسی ارتباط آن با باورها، سبک تدریس و تامل گرایی معلم با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری کارشناسی ارشد 1397/10/26
محدثه امیری مشارکت در گروههای دو نفره مبتنی بر سطح دانش زبانی : مطالعه ترکیبی یادگیری واژگان ،نکات دستوری ، و بینش زبان آموزان بر پایه نظریه وایگاتسکی کارشناسی ارشد 1395/08/04
مهین بسنجیده میزان آشنایی دانشجویان زبان انگلیسی با استراتژی های درک مطلب به عنوان عامل پبش بینی کننده خود مختاری، ... کارشناسی ارشد 1393/06/19
مریم پورمفرد شناسایی قابلیتهای موثر بر توانایی درک منظور در زبان دوم:مطالعه موردی زبان آموزان ایرانی با بهره گیری از مدلسازی معادلات ساختاری کارشناسی ارشد 1395/01/24
رویا چاوشیان تاثیر آموزش ساختار محور متوالی و منسجم در یادگیری زبان دوم بررسی عوامل سبک ساختار ذهنی و توانایی زبانی به عنوان متغییر میانجی کارشناسی ارشد 1397/11/16
زهرا ذوالعلی تاثیرات روش آموزشی تکلیف- محور بر پیشبرد مهارت شنیداری،انگیزه،و پیچیدگی-صحت-روانی کلام:مطالعه مداخله ای- مقایسه ای دانشجویان زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1394/10/30
محدثه رستمی زاده تفاوت های فردی دانشجویان زبان انگلیسی و ترجیح سبک های ارزشیابی: پژوهشی ترکیبی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و بحث گروهی متمرکز کارشناسی ارشد 1396/12/14
فاطمه رضازاده زرندی بررسی شیوه های تدریس مدرسین زبان خارجی انگلیسی و ارتباط آن ها با اضطراب کلاسی، سطح انگیزش و دستاورد زبانی شاگردان خود کارشناسی ارشد 1394/06/29
مهشید رضائیان "عینیت بخشی به نظریه نسبیت زبانی سپیر- ورف در محیط های آموزشی زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم: طراحی و اعتبار سنجی مدل ساختاری هویت اجتماعی- فرهنگی در عصر جهانی شدن" کارشناسی ارشد 1396/04/19
مونا رضوی ابراهیمی ارزیابی کیفیت ارتباطی کتاب درسی زبان انگلیسی مقطع اول راهنمایی (پراسپکت) به روش مثلث بندی کارشناسی ارشد 1393/10/29
محسن شمسی ظهیرآبادی کاربرد ترجمه آموزشی در تدریس اصطلاحات غیر وابسته به فرهنگ کارشناسی ارشد 1398/06/20
علی عبادالهی رفسنجانی افزایش ورودی در منابع چند رسانه ای و تاثیر آن بر یادگیری لغت و فهم شنیداری کارشناسی ارشد 1394/06/28
فرزانه فرخ نیا بررسی اثرگذاری سیستم ارزشیابی همکلاسی محور در پیشرفت گرامر، مهارت نوشتن، و خودکارآمدی: مطالعه مداخله ای زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1394/09/18
مهین کریم آبادی زاده تحلیل آکوستیکی همخوانهای سایشی و انسایشی در تولید گفتار کودکان ناشنوای کاشت حلزون شنوایی شده و شنوا کارشناسی ارشد 1395/12/15
شعله مرادی باوی بررسی رابطه ی بین نقشه مفهوم، هوش چندگانه، و توانایی درک مطلب در میان زبان آموزان ایرانی کارشناسی ارشد 1394/10/30
پروین مسعودی مقایسه انگیزه یادگیری زبان دوم و سوم: مطالعه موردی زبان آموزان ایرانی با استفاده از تحلیل عاملی کارشناسی ارشد 1398/10/23
سیده مدیحه مهجور استراتژی های خودتصدیقی متداول در جلسات دفاع پایان نامه: تحلیل گفتمان دانشجویان زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1398/11/16
علی نژادغلامعلی تکرار سنجش برای حلقه یادگیری: بررسی نظری و تجربی سیستم بانک نمره در محیط های زبان دوم کارشناسی ارشد 1398/02/30
علی عبداله نژادماهانی کاربرد نظریه¬ی سازمان یادگیرنده¬ی¬ سنگه در آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1397/06/24
سمیرا انجم شعاع کمال گرایی، وسواس، و اهمال کاری به عنوان پیش بینی کننده های مهارت زبانی زبان اموزان انگلیسی: روش تحلیل مسیر کارشناسی ارشد 1400/06/20
سیده فاطمه اسدپور اثر موانع فرهنگی بر نگرش معلمان و زبان آموزان در زمینه استفاده از زبان اول در کلاسهای زبان کارشناسی ارشد 1399/07/30
مهدیه عسکری تغییر هویت شخصی در محیط یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و زبان خارجی: فراترکیبی از مطالعات کیفی کارشناسی ارشد --------
مهدیه عسکری تغییر هویت شخصی در محیط یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و زبان خارجی: فراترکیبی از مطالعات کیفی کارشناسی ارشد --------
مهدیه عسکری تغییر هویت شخصی در محیط یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و زبان خارجی: فراترکیبی از مطالعات کیفی کارشناسی ارشد --------
فاطمه عطاریان بررسی روند اصلاح زبان نوشتار در کودکان پایه های اول ابتدایی شهرستان استهبان کارشناسی ارشد 1395/12/08
افسانه بحرینی تأثیر ارزیابی خود و ارزیابی همسالان در مقایسه با ارزیابی معلم برای افزایش مهارت نوشتن در زبان آموزان ایرانی (یک رویکرد ترکیبی) کارشناسی ارشد --------
شیما چهکندی مقایسه تاثیر آموزش تکیه واژگانی انگلیسی به گویشوران فارسی به¬صورت مستقیم و غیر مستقیم کارشناسی ارشد 1399/03/26
مهناز الهی بررسی مقایسه ای ظرفیت ها و چالش های آموزش انتقادی از دیدگاه مدرسین و زبان آموزان با استفاده از روش فراترکیب کارشناسی ارشد --------
مهناز الهی بررسی مقایسه ای ظرفیت ها و چالش های آموزش انتقادی از دیدگاه مدرسین و زبان آموزان با استفاده از روش فراترکیب کارشناسی ارشد --------
فاطمه قنبری بنجار مشارکت زبان اموزان و نظرات انها در مورد موثر بودن گوشی همراه در یادگیری زبان به عنوان پیش بینی کننده های یادگیری خود محور زبان کارشناسی ارشد 1400/06/23
شکوفه قربانی هنوج شناسایی رویکردهای زبان آموزان ایرانی نسبت به اختلاف در تعاملات همسالان و بررسی تاثیر این اختلافات بر تمایل و دیدگاه آنها نسبت به برقراری ارتباط کارشناسی ارشد --------
شکوفه قربانی هنوج شناسایی رویکردهای زبان آموزان ایرانی نسبت به اختلاف در تعاملات همسالان و بررسی تاثیر این اختلافات بر تمایل و دیدگاه آنها نسبت به برقراری ارتباط کارشناسی ارشد --------
حدیث السادات حاج میرعلیخانی بررسی ارتباط میان سختکوشی و تمایل به بازخورد زبان آموزان در کلاس های آنلاین و در بین سطوح مختلف مهارتی کارشناسی ارشد --------
حدیث السادات حاج میرعلیخانی بررسی ارتباط میان سختکوشی و تمایل به بازخورد زبان آموزان در کلاس های آنلاین و در بین سطوح مختلف مهارتی کارشناسی ارشد --------
فاطمه ایران منش عقاید مدرسان زبان انگلیسی درباره پژوهش، مطالعه موردی مدرسان زبان انگلیسی در دو شهر ایران کارشناسی ارشد --------
فاطمه ایران منش عقاید مدرسان زبان انگلیسی درباره پژوهش، مطالعه موردی مدرسان زبان انگلیسی در دو شهر ایران کارشناسی ارشد --------
فاطمه ایران منش عقاید مدرسان زبان انگلیسی درباره پژوهش، مطالعه موردی مدرسان زبان انگلیسی در دو شهر ایران کارشناسی ارشد --------
فاطمه ایران منش عقاید مدرسان زبان انگلیسی درباره پژوهش، مطالعه موردی مدرسان زبان انگلیسی در دو شهر ایران کارشناسی ارشد --------
محمد جلالی بنذرکی نقش وسعت و عمق دانش واژگان در درک مطلب خواندن زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1396/06/28
فاطمه کمالی رابطه ی بین هوش سیال ، استفاده از راهکارهای فراشناختی خواندن و درک مطلب در فراگیران زبان انگلیسی به عنوان ربان خارجی کارشناسی ارشد 1397/06/24
آرش کرهانی شیرازی ارتباط میان استراتژی های یادگیری لغات و دامنه ی لغات : بررسی مقایسه ای دانشجویان زبان انگلیسی با سایر رشته ها کارشناسی ارشد 1395/10/18
ماناسادات مظفری طباطبایی بررسی استراتژی‌های فراشناختی مهارت خوانش و عوامل عاطفی به عنوان پیش بینی کننده های پیشرفت درک مطلب زبان اموزان انگلیسی: روش تحلیل مسیر کارشناسی ارشد 1398/04/22
مرضیه نصری نصرآبادی هویت شخصی، اجتماعی، ارتباطی و جمعی، و یادگیری خودتنظیمی فراگیران زبان انگلیسی به عنوان پیش بین های مهارت زبان انگلیسی(در زمینه ی دستور زبان و لغت) کارشناسی ارشد 1397/08/06
محمدامین نوراللهی کاربردپذیر کردن آموزش دوزبانه در محیط آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی: مطالعه مقایسه ای آموزش گرامر به صورت یک زبانه و دوزبانه به فراگیران سطح مبتدی کارشناسی ارشد --------
محمدامین نوراللهی کاربردپذیر کردن آموزش دوزبانه در محیط آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی: مطالعه مقایسه ای آموزش گرامر به صورت یک زبانه و دوزبانه به فراگیران سطح مبتدی کارشناسی ارشد --------
محمدامین نوراللهی کاربردپذیر کردن آموزش دوزبانه در محیط آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی: مطالعه مقایسه ای آموزش گرامر به صورت یک زبانه و دوزبانه به فراگیران سطح مبتدی کارشناسی ارشد --------
یوسف روح الامینی بررسی تاثیر آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم بر روی قضاوت های اخلاقی: کاربرد مسئله تراموا کارشناسی ارشد 1397/06/24
مینا سیدی نقش هوش فرهنگی و موقعیت اجتماعی-اقتصادی بر انگیزه ی دانشجویان ایرانی در یادگیری زبان خارجه انگلیسی کارشناسی ارشد 1397/10/22
الناز شاهچراغی مطلق رابطه‌ی بین طرز فکر یادگیری زبان، انگیزه‌ی یادگیری لغت و کاربرد استراتژی‌های یادگیری لغت: زبان‌آموزانِ ایرانی رشته‌ی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1396/12/08
زهرا شاهسوندحسینی هوش فرهنگی و خلاقیت به عنوان پیش بینی کننده های استراتژی های ترجیحی یادگیری لغات: مطالعه ای بر روی دانش آموزان کارشناسی ارشد 1400/06/24
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و روش تدریس زبانهای خارجی 4050064 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/27 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان 4050060 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/28 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
سنجش و ارزشیابی زبان 4050069 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1400/11/04 (11:45 - 13:30) ترم اول 1400
نگارش علمی 4050079 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/25 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
آزمون سازی 1214383 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/23 (17:45 - 19:30) ترم اول 1400
درآمدی بر تحلیل گفتمان 4050066 2 01 هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/30 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان 4050060 2 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/01 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
ارزشیابی پیشرفته وترجمه 4050123 2 01 هرهفته پنج شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/06 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
اصول و روش تدریس زبانهای خارجی 4050064 2 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/06 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
نرم افزارهای پژوهشی در آموزش زبان 4050070 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/17 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
مقاله نویسی به زبان انگلیسی 4050101 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/30 (07:30 - 09:30) ترم اول 1399
مقاله نویسی 1214532 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/23 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
اصول و روش تدریس زبانهای خارجی 4050064 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/26 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
درآمدی بر تحلیل گفتمان 4050066 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/24 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
ارزشیابی پیشرفته وترجمه 4050123 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/04/29 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
نرم افزارهای پژوهشی در آموزش زبان 4050070 2 01 1398/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نمایش 16 نتیجه
از 1