داریوش بوستانی

داریوش بوستانی

داریوش بوستانی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

مقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
محمدجواد عبدالکریمی داورانی مطالعه کیفی نقش گردشگری در توسعه روستایی از دیدگاه ذی نفعان(مطالعه موردی: روستای داوران ) کارشناسی ارشد --------
محمدجواد عبدالکریمی داورانی مطالعه کیفی نقش گردشگری در توسعه روستایی از دیدگاه ذی نفعان(مطالعه موردی: روستای داوران ) کارشناسی ارشد 1399/06/30
محمدجواد عبدالکریمی داورانی مطالعه کیفی نقش گردشگری در توسعه روستایی از دیدگاه ذی نفعان(مطالعه موردی: روستای داوران ) کارشناسی ارشد 1399/06/30
محمدجواد عبدالکریمی داورانی مطالعه کیفی نقش گردشگری در توسعه روستایی از دیدگاه ذی نفعان(مطالعه موردی: روستای داوران ) کارشناسی ارشد 1399/06/30
محمدجواد عبدالکریمی داورانی مطالعه کیفی نقش گردشگری در توسعه روستایی از دیدگاه ذی نفعان(مطالعه موردی: روستای داوران ) کارشناسی ارشد 1399/06/30
محمدجواد عبدالکریمی داورانی مطالعه کیفی نقش گردشگری در توسعه روستایی از دیدگاه ذی نفعان(مطالعه موردی: روستای داوران ) کارشناسی ارشد --------
محمدجواد عبدالکریمی داورانی مطالعه کیفی نقش گردشگری در توسعه روستایی از دیدگاه ذی نفعان(مطالعه موردی: روستای داوران ) کارشناسی ارشد 1399/06/30
محمدجواد عبدالکریمی داورانی مطالعه کیفی نقش گردشگری در توسعه روستایی از دیدگاه ذی نفعان(مطالعه موردی: روستای داوران ) کارشناسی ارشد 1399/06/30
شکیلا اکبری کندوکاو کیفی ادراک کودکان مقطع ابتدایی از خشونت: مطالعه موردی دانش‌آموزان سوم و چهارم ابتدایی کارشناسی ارشد --------
شکیلا اکبری کندوکاو کیفی ادراک کودکان مقطع ابتدایی از خشونت: مطالعه موردی دانش‌آموزان سوم و چهارم ابتدایی کارشناسی ارشد --------
شکیلا اکبری کندوکاو کیفی ادراک کودکان مقطع ابتدایی از خشونت: مطالعه موردی دانش‌آموزان سوم و چهارم ابتدایی کارشناسی ارشد 1400/06/22
شکیلا اکبری کندوکاو کیفی ادراک کودکان مقطع ابتدایی از خشونت: مطالعه موردی دانش‌آموزان سوم و چهارم ابتدایی کارشناسی ارشد --------
علی علمدارزاده باغینی بررسی کیفی چالش های مدیریت راه آهن در ایران دوره زمانی بعد از انقلاب کارشناسی ارشد --------
علی علمدارزاده باغینی بررسی کیفی چالش های مدیریت راه آهن در ایران دوره زمانی بعد از انقلاب کارشناسی ارشد --------
علی علمدارزاده باغینی بررسی کیفی چالش های مدیریت راه آهن در ایران دوره زمانی بعد از انقلاب کارشناسی ارشد --------
علی علمدارزاده باغینی بررسی کیفی چالش های مدیریت راه آهن در ایران دوره زمانی بعد از انقلاب کارشناسی ارشد --------
علی علمدارزاده باغینی بررسی کیفی چالش های مدیریت راه آهن در ایران دوره زمانی بعد از انقلاب کارشناسی ارشد --------
علی علمدارزاده باغینی بررسی کیفی چالش های مدیریت راه آهن در ایران دوره زمانی بعد از انقلاب کارشناسی ارشد --------
علی علمدارزاده باغینی بررسی کیفی چالش های مدیریت راه آهن در ایران دوره زمانی بعد از انقلاب کارشناسی ارشد --------
علی علمدارزاده باغینی بررسی کیفی چالش های مدیریت راه آهن در ایران دوره زمانی بعد از انقلاب کارشناسی ارشد --------
میترا برناه بررسی کیفی چالش های اهدای عضو از دیدگاه کادر پزشکی:مطالعه موردی کادر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مهندس افضلی کرمان کارشناسی ارشد --------
میترا برناه بررسی کیفی چالش های اهدای عضو از دیدگاه کادر پزشکی:مطالعه موردی کادر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مهندس افضلی کرمان کارشناسی ارشد --------
میترا برناه بررسی کیفی چالش های اهدای عضو از دیدگاه کادر پزشکی:مطالعه موردی کادر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مهندس افضلی کرمان کارشناسی ارشد --------
میترا برناه بررسی کیفی چالش های اهدای عضو از دیدگاه کادر پزشکی:مطالعه موردی کادر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مهندس افضلی کرمان کارشناسی ارشد --------
میترا برناه بررسی کیفی چالش های اهدای عضو از دیدگاه کادر پزشکی:مطالعه موردی کادر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مهندس افضلی کرمان کارشناسی ارشد --------
میترا برناه بررسی کیفی چالش های اهدای عضو از دیدگاه کادر پزشکی:مطالعه موردی کادر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مهندس افضلی کرمان کارشناسی ارشد --------
میترا برناه بررسی کیفی چالش های اهدای عضو از دیدگاه کادر پزشکی:مطالعه موردی کادر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مهندس افضلی کرمان کارشناسی ارشد --------
میترا برناه بررسی کیفی چالش های اهدای عضو از دیدگاه کادر پزشکی:مطالعه موردی کادر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مهندس افضلی کرمان کارشناسی ارشد --------
محمد گلکار بررسی عادت واره مصرف تریاک در بین مردان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/26
محمد گلکار بررسی عادت واره مصرف تریاک در بین مردان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/26
محمد گلکار بررسی عادت واره مصرف تریاک در بین مردان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/26
محمد گلکار بررسی عادت واره مصرف تریاک در بین مردان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/26
محمد گلکار بررسی عادت واره مصرف تریاک در بین مردان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/26
محمد گلکار بررسی عادت واره مصرف تریاک در بین مردان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/26
محمد گلکار بررسی عادت واره مصرف تریاک در بین مردان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/26
محمد گلکار بررسی عادت واره مصرف تریاک در بین مردان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/26
محمد حسن شاهی راویز بررسی کیفی فرایندهای تعاملی مهاجران افغانی با ایرانی ها ( مطالعه موردی: مهمانشهر شهرستان رفسنجان) کارشناسی ارشد --------
محمد حسن شاهی راویز بررسی کیفی فرایندهای تعاملی مهاجران افغانی با ایرانی ها ( مطالعه موردی: مهمانشهر شهرستان رفسنجان) کارشناسی ارشد 1400/06/20
میثم لورگی واکاوی کیفی برساخت بزهکاری ، در میان نوجوانان شهرستان کهنوج کارشناسی ارشد --------
میثم لورگی واکاوی کیفی برساخت بزهکاری ، در میان نوجوانان شهرستان کهنوج کارشناسی ارشد --------
میثم لورگی واکاوی کیفی برساخت بزهکاری ، در میان نوجوانان شهرستان کهنوج کارشناسی ارشد 1400/06/24
میثم لورگی واکاوی کیفی برساخت بزهکاری ، در میان نوجوانان شهرستان کهنوج کارشناسی ارشد --------
میثم لورگی واکاوی کیفی برساخت بزهکاری ، در میان نوجوانان شهرستان کهنوج کارشناسی ارشد --------
میثم لورگی واکاوی کیفی برساخت بزهکاری ، در میان نوجوانان شهرستان کهنوج کارشناسی ارشد --------
میثم لورگی واکاوی کیفی برساخت بزهکاری ، در میان نوجوانان شهرستان کهنوج کارشناسی ارشد --------
میثم لورگی واکاوی کیفی برساخت بزهکاری ، در میان نوجوانان شهرستان کهنوج کارشناسی ارشد --------
علی پیشیان کند و کاو کیفی پدیده ترک تحصیل در رودبار جنوب کارشناسی ارشد --------
علی پیشیان کند و کاو کیفی پدیده ترک تحصیل در رودبار جنوب کارشناسی ارشد --------
علی پیشیان کند و کاو کیفی پدیده ترک تحصیل در رودبار جنوب کارشناسی ارشد --------
علی پیشیان کند و کاو کیفی پدیده ترک تحصیل در رودبار جنوب کارشناسی ارشد --------
علی پیشیان کند و کاو کیفی پدیده ترک تحصیل در رودبار جنوب کارشناسی ارشد --------
علی پیشیان کند و کاو کیفی پدیده ترک تحصیل در رودبار جنوب کارشناسی ارشد --------
علی پیشیان کند و کاو کیفی پدیده ترک تحصیل در رودبار جنوب کارشناسی ارشد --------
علی پیشیان کند و کاو کیفی پدیده ترک تحصیل در رودبار جنوب کارشناسی ارشد --------
بهنام رضائی زاده روکرد کندوکاو کیفی فرایند برساخت هویت اجتماعی جوانان افغان در شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
بهنام رضائی زاده روکرد کندوکاو کیفی فرایند برساخت هویت اجتماعی جوانان افغان در شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
بهنام رضائی زاده روکرد کندوکاو کیفی فرایند برساخت هویت اجتماعی جوانان افغان در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/12/06
بهنام رضائی زاده روکرد کندوکاو کیفی فرایند برساخت هویت اجتماعی جوانان افغان در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/12/06
بهنام رضائی زاده روکرد کندوکاو کیفی فرایند برساخت هویت اجتماعی جوانان افغان در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/12/06
بهنام رضائی زاده روکرد کندوکاو کیفی فرایند برساخت هویت اجتماعی جوانان افغان در شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
بهنام رضائی زاده روکرد کندوکاو کیفی فرایند برساخت هویت اجتماعی جوانان افغان در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/12/06
بهنام رضائی زاده روکرد کندوکاو کیفی فرایند برساخت هویت اجتماعی جوانان افغان در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/12/06
محسن سعیدی کندوکاو کیفی بنیادگرایی دینی در میان نوجوانان و جوانان مهاجر افغانستانی در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/19
محسن سعیدی کندوکاو کیفی بنیادگرایی دینی در میان نوجوانان و جوانان مهاجر افغانستانی در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/19
محسن سعیدی کندوکاو کیفی بنیادگرایی دینی در میان نوجوانان و جوانان مهاجر افغانستانی در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/19
محسن سعیدی کندوکاو کیفی بنیادگرایی دینی در میان نوجوانان و جوانان مهاجر افغانستانی در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/19
محسن سعیدی کندوکاو کیفی بنیادگرایی دینی در میان نوجوانان و جوانان مهاجر افغانستانی در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/19
محسن سعیدی کندوکاو کیفی بنیادگرایی دینی در میان نوجوانان و جوانان مهاجر افغانستانی در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/19
محسن سعیدی کندوکاو کیفی بنیادگرایی دینی در میان نوجوانان و جوانان مهاجر افغانستانی در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/19
محسن سعیدی کندوکاو کیفی بنیادگرایی دینی در میان نوجوانان و جوانان مهاجر افغانستانی در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/19
عاطفه عبدالحسینی قریه علی اشتغال زنان و نحوه ی مدیریت منابع اقتصادی در خانواده: مطالعه ی موردی زنان معلم شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
عاطفه عبدالحسینی قریه علی اشتغال زنان و نحوه ی مدیریت منابع اقتصادی در خانواده: مطالعه ی موردی زنان معلم شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
عاطفه عبدالحسینی قریه علی اشتغال زنان و نحوه ی مدیریت منابع اقتصادی در خانواده: مطالعه ی موردی زنان معلم شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
عاطفه عبدالحسینی قریه علی اشتغال زنان و نحوه ی مدیریت منابع اقتصادی در خانواده: مطالعه ی موردی زنان معلم شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
عاطفه عبدالحسینی قریه علی اشتغال زنان و نحوه ی مدیریت منابع اقتصادی در خانواده: مطالعه ی موردی زنان معلم شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
عاطفه عبدالحسینی قریه علی اشتغال زنان و نحوه ی مدیریت منابع اقتصادی در خانواده: مطالعه ی موردی زنان معلم شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
عاطفه عبدالحسینی قریه علی اشتغال زنان و نحوه ی مدیریت منابع اقتصادی در خانواده: مطالعه ی موردی زنان معلم شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
عاطفه عبدالحسینی قریه علی اشتغال زنان و نحوه ی مدیریت منابع اقتصادی در خانواده: مطالعه ی موردی زنان معلم شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
زهرا منظری توکلی بررسی کیفی چالشهای اهدای عضو از دیدگاه خانواده های واجد الشرایط اهدای عضو کارشناسی ارشد --------
زهرا منظری توکلی بررسی کیفی چالشهای اهدای عضو از دیدگاه خانواده های واجد الشرایط اهدای عضو کارشناسی ارشد --------
زهرا منظری توکلی بررسی کیفی چالشهای اهدای عضو از دیدگاه خانواده های واجد الشرایط اهدای عضو کارشناسی ارشد --------
زهرا منظری توکلی بررسی کیفی چالشهای اهدای عضو از دیدگاه خانواده های واجد الشرایط اهدای عضو کارشناسی ارشد --------
زهرا منظری توکلی بررسی کیفی چالشهای اهدای عضو از دیدگاه خانواده های واجد الشرایط اهدای عضو کارشناسی ارشد --------
زهرا منظری توکلی بررسی کیفی چالشهای اهدای عضو از دیدگاه خانواده های واجد الشرایط اهدای عضو کارشناسی ارشد --------
زهرا منظری توکلی بررسی کیفی چالشهای اهدای عضو از دیدگاه خانواده های واجد الشرایط اهدای عضو کارشناسی ارشد --------
زهرا منظری توکلی بررسی کیفی چالشهای اهدای عضو از دیدگاه خانواده های واجد الشرایط اهدای عضو کارشناسی ارشد --------
حکیمه احمدپور مقایسه میزان آگاهی زنان ومردان ازحقوق شهروندی وعوامل اجتماعی مرتبط با آن کارشناسی ارشد 1391/11/17
معصومه احمدی طیفکانی جغرافیای فرهنگی وسازگاری اجتماعی مهاجرین(مطالعه موردی شهرسیرجان) کارشناسی ارشد 1399/11/01
سمیه ایزدی بررسی تاثیر استفاده از وسایل فناوری اطلاعاتی و ارتباطی ( اینترنت وموبایل) برروابط همسایگی:مطالعه موردی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1392/11/01
اسما امیری حیدری بررسی رابطه یک زندگی زنان با هویت بازاندیشانه کارشناسی ارشد --------
مهیم امیرمحمدی دولت اباد کنکاش کیفی پدیده ی فرهنگ شرافت و تعامل آن با خشونت در شهرستان جیرفت کارشناسی ارشد 1397/06/26
سینا امینی زاده کاوش کیفی ورزش باستانی زورخانه : مطالعه موردی ورزشکاران شهر کرمان کارشناسی ارشد 1393/06/05
فاطمه انجم شعاع رابطه باورهای فرهنگی با عدالت سازمانی وبهزیستی کارکنان کارشناسی ارشد --------
ندا بارزبان بررسی عوامل اجتماعی موثر برترجیحات باروری دربین زنان متاهل (49-15سال) شهر سیرجان کارشناسی ارشد 1395/11/04
مرضیه بازگیرکهنعلی تجربه زیسته ی دادوستد موادمخدر در بین زنان ساکن شهرستان رودبارجنوب کارشناسی ارشد 1400/06/16
راضیه بهمئی مردم نگاری بستر اجتماعی پدیده قتل های ناموسی دراستان خوزستان کارشناسی ارشد 1392/06/16
ثریا پورنصیری خطبه سرا کندوکاو کیفی فرآیند پدیده ی رینوپلاستی ( جراحی زیبایی بینی) : مطالعه ی موردی زنان ومردان جراحی شده ی شهر آستارا درسال 91-90 کارشناسی ارشد 1391/03/09
مسعود چاری صادق بررسی ساختارومحتوای ارزشی نسلها بارویکردفازی:مطالعه موردی شهروندان بالای 18 سال شهر کرمان کارشناسی ارشد 1391/10/18
فاطمه حیدری نژاد کند وکاو کیفی تجربه ی داغ ننگ HIV/AIDSدرحوزه پزشکی : مطالعه موردی زنان مبتلا به HIV/AIDSدرشهرکرمان. کارشناسی ارشد 1396/06/29
معین حری بررسی تاثیر عوامل جامعه شناختی بر تخلفات رانندگی در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1397/06/27
فاطمه حسینی پراندر بررسی عوامل اجتماعی وفرهنگی موثر بربرابری جنسیتی دربین زنان و مردان متاهل شهر بندرعباس کارشناسی ارشد 1395/06/29
هادی حسن دوست فرخانی بررسی نگرش نسبت به فساد اداری و عوامل اجتماعی موثربرآن با تاکید برسرمایه اجتماعی دربین دانشجویان دانشگاه شهید باهنرکرمان درسال تحصیلی 91-90 کارشناسی ارشد 1391/02/19
فاطمه حکمت بررسی عوامل عوامل موثر برمسئولیت پذیری اجتماعی جوانان کارشناسی ارشد --------
سعاده خجسته بررسی جامعه شناختی عوامل موثر برگرایش دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان نسبت به ارزش های دموکراتیک کارشناسی ارشد 1394/11/06
روح الله خواجه دولت اباد جستار وکاوش کیفی پدیده اعتیاد دانشجویی( اعتیاد به مواد مخدر) مطالعه ی موردی دانشجویان مبتلا به اعتیاد دانشگاه شهیدباهنرکرمان 91-90 کارشناسی ارشد 1391/11/08
الهام رضائی بررسی کیفی تجربه زیسته مادران اچ ای وی مثبت و ایدز از بیماری ، در پاشگاه مثبت کرمان کارشناسی ارشد 1393/11/06
رویا رمضانی نژاد موانع تحقق اخلاق شهروندی ( تحلیل نظری و بررسی پژهشهای پیشین در جامعه ی کنونی ایران کارشناسی ارشد 1397/11/13
سمیه رئیسی بررسی کیفی خشونت علیه زنان در میان زنان بلوچ در ایرانشهر کارشناسی ارشد 1391/02/30
بهنام زارع بررسی شادمانی و عوامل موثر برآن کارشناسی ارشد --------
محسن سعیدی کندوکاو کیفی بنیادگرایی دینی در میان نوجوانان و جوانان مهاجر افغانستانی در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/19
محسن سعیدی کندوکاو کیفی بنیادگرایی دینی در میان نوجوانان و جوانان مهاجر افغانستانی در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/19
محسن سعیدی کندوکاو کیفی بنیادگرایی دینی در میان نوجوانان و جوانان مهاجر افغانستانی در شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
محسن سعیدی کندوکاو کیفی بنیادگرایی دینی در میان نوجوانان و جوانان مهاجر افغانستانی در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/19
محسن سعیدی کندوکاو کیفی بنیادگرایی دینی در میان نوجوانان و جوانان مهاجر افغانستانی در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/19
محسن سعیدی کندوکاو کیفی بنیادگرایی دینی در میان نوجوانان و جوانان مهاجر افغانستانی در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/19
مهدی سلیمی پژوهش عملی - مشارکتی به عنوان یک رویکرد آموزشی توانمندساز کارشناسی ارشد 1391/04/03
محمد شکوهی تحلیل محتوای کتب درسی مقطع ابتدایی برپایه جامعه پذیری جنسیت کارشناسی ارشد 1391/11/14
زهرا شمس الدینی لری بررسی میزان تقدیر گرایی و عوامل اجتماعی موثر برآن (مطالعه موردی : شهروندان شهر کرمان) کارشناسی ارشد 1395/06/27
عادله عابدین پور واکاوی کیفی تجربه ی زنان مدیر دربخش صنعت مشهد کارشناسی ارشد 1393/06/12
عاطفه عبدالحسینی قریه علی اشتغال زنان و نحوه ی مدیریت منابع اقتصادی در خانواده: مطالعه ی موردی زنان معلم شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
عاطفه عبدالحسینی قریه علی اشتغال زنان و نحوه ی مدیریت منابع اقتصادی در خانواده: مطالعه ی موردی زنان معلم شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
عاطفه عبدالحسینی قریه علی اشتغال زنان و نحوه ی مدیریت منابع اقتصادی در خانواده: مطالعه ی موردی زنان معلم شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
عاطفه عبدالحسینی قریه علی اشتغال زنان و نحوه ی مدیریت منابع اقتصادی در خانواده: مطالعه ی موردی زنان معلم شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
عاطفه عبدالحسینی قریه علی اشتغال زنان و نحوه ی مدیریت منابع اقتصادی در خانواده: مطالعه ی موردی زنان معلم شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
عاطفه عبدالحسینی قریه علی اشتغال زنان و نحوه ی مدیریت منابع اقتصادی در خانواده: مطالعه ی موردی زنان معلم شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
امیرحسین فردوسی بررسی رابطه ی بین سرمایه اجتماعی و رعایت دستور عمل های بهداشتی( پروتکل های بهداشتی)مرتبط با کووید 19 کارشناسی ارشد 1400/06/21
فریما قراری پژوهش عملی مشارکتی بعنوان یک رویکرد آموزشی ( مطالعه موردی مدرسه آزاد مشتاق 1390-1389) کارشناسی ارشد 1390/11/12
علیرضا کرد مطالعه کیفی بنیادگرایی اسلامی (سنی)دربلوچستان ایران کارشناسی ارشد 1394/10/28
نجمه گودرزی بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینمای ایران(بررسی موردی چهار فیلم پرفروش) کارشناسی ارشد 1392/11/09
محمود مختاری اردکان واکاوی کیفی اخلاق کار در میان بازاریان شهر اردکان یزد کارشناسی ارشد --------
زهرا منظری توکلی بررسی کیفی چالشهای اهدای عضو از دیدگاه خانواده های واجد الشرایط اهدای عضو کارشناسی ارشد --------
زهرا منظری توکلی بررسی کیفی چالشهای اهدای عضو از دیدگاه خانواده های واجد الشرایط اهدای عضو کارشناسی ارشد --------
زهرا منظری توکلی بررسی کیفی چالشهای اهدای عضو از دیدگاه خانواده های واجد الشرایط اهدای عضو کارشناسی ارشد --------
زهرا منظری توکلی بررسی کیفی چالشهای اهدای عضو از دیدگاه خانواده های واجد الشرایط اهدای عضو کارشناسی ارشد --------
زهرا منظری توکلی بررسی کیفی چالشهای اهدای عضو از دیدگاه خانواده های واجد الشرایط اهدای عضو کارشناسی ارشد --------
زهرا منظری توکلی بررسی کیفی چالشهای اهدای عضو از دیدگاه خانواده های واجد الشرایط اهدای عضو کارشناسی ارشد --------
حسین موحدی نیا مطالعه حافظه جمعی قوم بلوچ درجنوب استان کرمان کارشناسی ارشد 1392/11/01
ملیحه نصیری بزنجانی بررسی کیفی بسترهای خانوادگی تسهیل گرو تشدید کننده بیماری اچ ای وی/ایدز : مطالعای موردی زنان مبتلا به اچ ای وی/ ایدز درشهر کرمان کارشناسی ارشد 1396/06/29
محمدجواد عبدالکریمی داورانی مطالعه کیفی نقش گردشگری در توسعه روستایی از دیدگاه ذی نفعان(مطالعه موردی: روستای داوران ) کارشناسی ارشد 1399/06/30
محمدجواد عبدالکریمی داورانی مطالعه کیفی نقش گردشگری در توسعه روستایی از دیدگاه ذی نفعان(مطالعه موردی: روستای داوران ) کارشناسی ارشد --------
محمدجواد عبدالکریمی داورانی مطالعه کیفی نقش گردشگری در توسعه روستایی از دیدگاه ذی نفعان(مطالعه موردی: روستای داوران ) کارشناسی ارشد 1399/06/30
محمدجواد عبدالکریمی داورانی مطالعه کیفی نقش گردشگری در توسعه روستایی از دیدگاه ذی نفعان(مطالعه موردی: روستای داوران ) کارشناسی ارشد --------
محمدجواد عبدالکریمی داورانی مطالعه کیفی نقش گردشگری در توسعه روستایی از دیدگاه ذی نفعان(مطالعه موردی: روستای داوران ) کارشناسی ارشد 1399/06/30
محمدجواد عبدالکریمی داورانی مطالعه کیفی نقش گردشگری در توسعه روستایی از دیدگاه ذی نفعان(مطالعه موردی: روستای داوران ) کارشناسی ارشد 1399/06/30
حسین احمدی کهنعلی دلالت¬های معنایی ازدواج سفید در میان مردان جوان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1397/06/26
شکیلا اکبری کندوکاو کیفی ادراک کودکان مقطع ابتدایی از خشونت: مطالعه موردی دانش‌آموزان سوم و چهارم ابتدایی کارشناسی ارشد --------
شکیلا اکبری کندوکاو کیفی ادراک کودکان مقطع ابتدایی از خشونت: مطالعه موردی دانش‌آموزان سوم و چهارم ابتدایی کارشناسی ارشد --------
علی علمدارزاده باغینی بررسی کیفی چالش های مدیریت راه آهن در ایران دوره زمانی بعد از انقلاب کارشناسی ارشد --------
علی علمدارزاده باغینی بررسی کیفی چالش های مدیریت راه آهن در ایران دوره زمانی بعد از انقلاب کارشناسی ارشد --------
علی علمدارزاده باغینی بررسی کیفی چالش های مدیریت راه آهن در ایران دوره زمانی بعد از انقلاب کارشناسی ارشد --------
علی علمدارزاده باغینی بررسی کیفی چالش های مدیریت راه آهن در ایران دوره زمانی بعد از انقلاب کارشناسی ارشد --------
علی علمدارزاده باغینی بررسی کیفی چالش های مدیریت راه آهن در ایران دوره زمانی بعد از انقلاب کارشناسی ارشد --------
سیدغلامرضا علوی مقدم بررسی عوامل موثر بر اعتماد دانش آموزان به معلمان (مطالعه موردی در شهرستان راور) کارشناسی ارشد 1399/04/18
طیبه انصاری فرد بررسی رابطه بین شبکه های اجتماعی آنلاین و سرمایه اجتماعی درمیان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1395/12/09
الهه آذر بهرام آگاهی، نگرش و رفتار دانش آموزان دختر تیزهوش شهر کرمان در مورد بهداشت دوران قاعدگی و تجربه زیسته آنها از این دوران. کارشناسی ارشد 1398/11/16
ملیحه بلوچی ماهانی تحلیل جامعه شناختی گفتگوهای زنانه در مسجد: مورد پژوهش مسجد امام حسین (ع) کارشناسی ارشد 1397/10/01
میترا برناه بررسی کیفی چالش های اهدای عضو از دیدگاه کادر پزشکی:مطالعه موردی کادر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مهندس افضلی کرمان کارشناسی ارشد --------
میترا برناه بررسی کیفی چالش های اهدای عضو از دیدگاه کادر پزشکی:مطالعه موردی کادر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مهندس افضلی کرمان کارشناسی ارشد --------
میترا برناه بررسی کیفی چالش های اهدای عضو از دیدگاه کادر پزشکی:مطالعه موردی کادر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مهندس افضلی کرمان کارشناسی ارشد --------
میترا برناه بررسی کیفی چالش های اهدای عضو از دیدگاه کادر پزشکی:مطالعه موردی کادر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مهندس افضلی کرمان کارشناسی ارشد --------
میترا برناه بررسی کیفی چالش های اهدای عضو از دیدگاه کادر پزشکی:مطالعه موردی کادر پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مهندس افضلی کرمان کارشناسی ارشد --------
سمیرا اسفندیاری مهنی تحلیل شاخص های اخلاق شهروندی در جمهوری افلاطون کارشناسی ارشد 1397/11/17
ساره گلستانی بررسی کیفی راهبردها والگوهای تعاملی استاد-دانشجو در میان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1396/12/13
محمد گلکار بررسی عادت واره مصرف تریاک در بین مردان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/26
محمد گلکار بررسی عادت واره مصرف تریاک در بین مردان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/26
محمد گلکار بررسی عادت واره مصرف تریاک در بین مردان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/26
محمد گلکار بررسی عادت واره مصرف تریاک در بین مردان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/26
محمد گلکار بررسی عادت واره مصرف تریاک در بین مردان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/06/26
محمد گلکار بررسی عادت واره مصرف تریاک در بین مردان شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
محمدصادق حسینی محمدآبادی بررسی رابطه ادراک از محله با مشارکت اجتماعی در بین سالمندان شهر کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/16
عبدالطیف کاروانی بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی برهویت جمعی کارشناسی ارشد 1393/04/15
مجید کشاورز بررسی پدیدارشناختی تجربه زیسته معلمان شهر نیریز از موانع پرورش مهارت های اجتماعی دانش اموزان در آموزش مجازی کارشناسی ارشد --------
مریم خراسانی زاده گروکی تمرین پژوهش عملی مشارکتی با 50 کودک بازمانده از تحصیل ( مرکز دوستدارکودک مشتاق 1392-1390) کارشناسی ارشد 1392/04/19
میثم لورگی واکاوی کیفی برساخت بزهکاری ، در میان نوجوانان شهرستان کهنوج کارشناسی ارشد --------
میثم لورگی واکاوی کیفی برساخت بزهکاری ، در میان نوجوانان شهرستان کهنوج کارشناسی ارشد --------
میثم لورگی واکاوی کیفی برساخت بزهکاری ، در میان نوجوانان شهرستان کهنوج کارشناسی ارشد --------
میثم لورگی واکاوی کیفی برساخت بزهکاری ، در میان نوجوانان شهرستان کهنوج کارشناسی ارشد --------
میثم لورگی واکاوی کیفی برساخت بزهکاری ، در میان نوجوانان شهرستان کهنوج کارشناسی ارشد --------
میثم لورگی واکاوی کیفی برساخت بزهکاری ، در میان نوجوانان شهرستان کهنوج کارشناسی ارشد --------
لیلا محمودی نظریه کاستلز درباره پدر سالاری ، پژوهش عملی مشارکتی با دانش آموزان دختر مهاجر افغانستانی درمرکز دوستدار کودک مشتاق 1394-1395 کارشناسی ارشد 1395/06/13
مهرانگیز محمدخانی کاوش کیفی فرایندهای آزار سایبری در میان زنان جوان ایرانی دکتری --------
صلاح الدین نادری جامعه شناسی مردم مدارو آزمون نظریه کاستلز در عرصه کارکودکان ( پژوهش عملی مشارکتی با کودکان افغان درمرکز دوستدار کودک مشتاق 1393-1391) کارشناسی ارشد 1393/04/01
علی پیشیان کند و کاو کیفی پدیده ترک تحصیل در رودبار جنوب کارشناسی ارشد --------
علی پیشیان کند و کاو کیفی پدیده ترک تحصیل در رودبار جنوب کارشناسی ارشد --------
علی پیشیان کند و کاو کیفی پدیده ترک تحصیل در رودبار جنوب کارشناسی ارشد --------
علی پیشیان کند و کاو کیفی پدیده ترک تحصیل در رودبار جنوب کارشناسی ارشد --------
علی پیشیان کند و کاو کیفی پدیده ترک تحصیل در رودبار جنوب کارشناسی ارشد --------
علی پیشیان کند و کاو کیفی پدیده ترک تحصیل در رودبار جنوب کارشناسی ارشد --------
فهیمه رئیسی نژاد درک تجربه زیسته زنان جیرفتی ازاستفاده ازطب مکمل (سنتی)دردوران کرونا کارشناسی ارشد --------
بهنام رضائی زاده روکرد کندوکاو کیفی فرایند برساخت هویت اجتماعی جوانان افغان در شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
بهنام رضائی زاده روکرد کندوکاو کیفی فرایند برساخت هویت اجتماعی جوانان افغان در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/12/06
بهنام رضائی زاده روکرد کندوکاو کیفی فرایند برساخت هویت اجتماعی جوانان افغان در شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
بهنام رضائی زاده روکرد کندوکاو کیفی فرایند برساخت هویت اجتماعی جوانان افغان در شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
بهنام رضائی زاده روکرد کندوکاو کیفی فرایند برساخت هویت اجتماعی جوانان افغان در شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
بهنام رضائی زاده روکرد کندوکاو کیفی فرایند برساخت هویت اجتماعی جوانان افغان در شهر کرمان کارشناسی ارشد 1399/12/06
مبین صالحی نیا تحلیل مسائل اجتماعی درشعرسیاوش کسرایی وبدرشاکرالسّیاب کارشناسی ارشد 1397/11/14
محمدحسن شمس الدینی مطلق بررسی رفتار شهروندی سازمانی و عوامل موثر برآن دربین معلمان شهرکرمان کارشناسی ارشد 1392/06/20
فهیمه شریعتی فر بررسی رابطه بین رضایت از نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی زنان 20-65 ساله ساکن شهر کرمان کارشناسی ارشد 1400/06/20
محمدجواد زبردست بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتماد شهروندان به سازمان های شهری: با تاکید بر سازمان شهرداری کارشناسی ارشد 1400/06/15
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زن و توسعه 4052045 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
کاربرد روشهای کمی و کیفی در تحقیقات اجتماعی 9052003 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
روشهای تحقیق 1 4052011 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
کارتحقیقی 1216233 4 07 نامشخص نامشخص ترم اول 1400
بررسی مسائل اجتماعی ایران 1216232 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 09:30) 1400/10/23 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
کاربرد روشهای کمی و کیفی در تحقیقات اجتماعی 9052003 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/07 (17:45 - 19:30) ترم دوم 1399
کارتحقیقی 1216233 4 07 نامشخص نامشخص ترم دوم 1399
جامعه شناسی معرفتی 4052809 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/31 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
بررسی مسائل اجتماعی 1216284 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1400/04/06 (09:45 - 11:30) ترم دوم 1399
زن و توسعه 4052045 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/20 (13:45 - 15:30) ترم اول 1399
روشهای تحقیق 1 4052011 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/11/04 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
کارتحقیقی 1216233 4 07 نامشخص نامشخص ترم اول 1399
بررسی مسائل اجتماعی ایران 1216232 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 09:30) 1399/10/17 (09:45 - 11:30) ترم اول 1399
روش تحقیق 2 کیفی 4052048 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/28 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
کارتحقیقی 1216233 4 07 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
بینش های جامعه شناسی 2 4052003 3 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 16:30) 1399/04/22 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
جامعه شناسی معرفتی 4052809 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/24 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1398
بررسی مسائل اجتماعی پیشرفته 9052009 2 01 1398/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
زن و توسعه 4052045 2 01 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مردم شناسی شناختی 4052056 2 01 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2