بدرالسادات دانشمند

بدرالسادات دانشمند

بدرالسادات دانشمند    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

همایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
طیبه آخوندی رنجبر نقش آموزشهای پیش از دبستان بر ارتباط‌‌‌ با مدرسه و کاهش مشکلات یادگیری دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی کارشناسی ارشد 1398/11/06
فاطمه باژن تبیین استراتژی های موثر جهت ارتقاء ارتباط با مدرسه دانش آموزان در آموزش مجازی کارشناسی ارشد --------
نسیبه دریجانی بررسی موانع اجرای برنامه درسی هنر در آموزش ابتدایی کارشناسی ارشد 1397/11/17
سیده صدیقه حیات الغیبی ارزیابی درونی طرح آموزش مفاهیم پایه ریاضی به کودکان پیش از دبستان ( ای مت) کارشناسی ارشد 1396/12/13
مرجان همتی ارزیابی صلاحیت های حرفه ای دانشجویان آموزش ابتدایی دانشگاههای شهر کرمان با رویکرد بهینه کاری کارشناسی ارشد 1395/12/14
مهدیه مددی ماهانی نقش واسطه¬ای انتظارات ویژه تدریس و خودکارآمدی معلم در ارتباط بین احساس مسئولیت معلم و انگیزش تدریس کارشناسی ارشد --------
پروانه محبیان تدوین برنامه درسی هوش اخلاقی کودکان پیش از دبستان براساس نظریه بوربا کارشناسی ارشد 1400/04/29
مرضیه رجبی زاده دارزینی ارایه الگوی برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر یادگیری هیجانی – اجتماعی در دوره متوسطه از دیدگاه معلمان کارشناسی ارشد 1395/12/14
عاطفه رحمانی فرد بررسی مولفه های هوش اخلاقی در کتاب های هدیه آسمانی دوره ابتدایی کارشناسی ارشد --------
زهرا رستگاری راوری ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش تدریس اثربخش مربیان دوره پیش از دبستان کارشناسی ارشد --------
زینب محمدرضائی خبیصی تحلیل عناصر برنامه درسی آموزش مقطع دبستان شهر کرمان بر اساس مهارت حل مساله کارشناسی ارشد 1400/03/12
مهدیه مویدی نیا تاثیر آموزش مفاهیم پایه‌ ریاضی به کودکان پیش‌دبستانی (با روش ای مث) بر شایستگی ریاضی آنان کارشناسی ارشد 1396/12/14
زینب ابراهیمی شاه ابادی طراحی و اعتبار یابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر رفتارهای حامی محیط زیست در آموزش ابتدایی ایران کارشناسی ارشد --------
لیلا تیموری نسب زمین حسین رابطه بین ذهنیت فلسفی و کیفیت تدریس معلمان مدارس ابتدایی شهرستان جیرفت کارشناسی ارشد 1394/11/05
افشین صادقی سیه بنوییه بررسی نقش برنامه درسی آموزش علوم در شکل‌گیری دانش حرفه‌ای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان. کارشناسی ارشد --------
سکینه قاسمی نقش مولفه های برنامه درسی پنهان در شکل گیری هویت ملی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1394/10/28
مریم گلستانی ارائه مدلی جهت مقایسه رابطه هوش هیجانی با رضایت مندی از تحصیل و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اول در مدارس هوشمند و عادی کارشناسی ارشد 1394/10/28
نرگس عباسی تحلیل دانش،نگرش و مهارت اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر از دوره های آنلاین انبوه رایگان(موک) کارشناسی ارشد --------
زینب عرب گورچویی بررسی موانع اجرای آموزش مجازی از طریق موبایل در دانشگاه شهیدباهنر کرمان کارشناسی ارشد 1400/04/20
کلثوم اربابی بزمان تعیین ویژگی های برنامه درسی با رویکرد هنری وزیبایی شناختی در دوره اول ابتدایی : ارائه مدل کاربردی کارشناسی ارشد --------
فاطمه فرامرزپوردادمنی تحلیل برنامه درسی مقطع ابتدائی بر اساس مؤلفه های سوادرسانه ای از دیدگاه معلمان کارشناسی ارشد 1399/12/25
مینا هوتی نقش هوشمند سازی مدارس بر میزان مهارتهای اجتماعی، خود تنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهر زاهدان کارشناسی ارشد 1396/12/13
اعظم جعفرزاده بهاءآبادی تجربه زیسته اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم و فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان از تعاملات استاد- دانشجو. کارشناسی ارشد 1398/09/17
عشرت کریمی مسکونی بررسی موانع اجرای آموزش صلح از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی کارشناسی ارشد 1399/06/30
میترا مداحی روش تجربه زیسته اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان از ارائه دروس با شیوه ی بازی گونه سازی کارشناسی ارشد 1399/12/13
انسیه میرزایی تبیین عناصر برنامه¬درسی آموزش عالی براساس انواع تعاملات آموزشی در محیط یادگیری مجازی کارشناسی ارشد --------
اسماء پورتوکلی چترودی طراحی الگوی تدوین محتوای الکترونیکی بر اساس عوامل موثر بر رضایتمندی از یادگیری الکترونیکی کارشناسی ارشد 1396/12/15
وحید شمس الدینی لری تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان از هویت ملی و دینی بر اساس ابعاد برنامه درسی کارشناسی ارشد 1396/06/26
حدیثه ترسائی تجربه زیسته معلمان و دانش آموزان شهر زاهدان از آموزش مجازی ارائه شده در دوران کرونایی کارشناسی ارشد --------
رضا توهند تبیین ویژگی‌های محتوای‌الکترونیکی در برنامه درسی آموزش عالی براساس رویکرد بازی‌گونه‌سازی کارشناسی ارشد --------
زهرا یزدی زاده راوری تاثیر یادگیری ترکیبی بر هیجان پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم کارشناسی ارشد 1395/11/17
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آموزش وپرورش پیش دبستانی،دبستان ومتوسطه در ایران 1212032 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/30 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
آموزش وپرورش پیش دبستانی،دبستان ومتوسطه در ایران 1212032 2 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/10/30 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
سنجش و اندازه گیری 1212049 2 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/30 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
سنجش و اندازه گیری 1212049 2 02 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/30 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
طراحی وتدوین برنامه درسی 4048042 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
برنامه ریزی درسی درآموزش پیش دبستانی ودبستانی 4048054 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
نظریه های یادگیری والگوهای تدریس 4048047 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
الگوها وروش های تدریس 1212042 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/02 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
الگوها وروش های تدریس 1212042 3 02 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/02 (11:45 - 13:30) ترم دوم 1399
تغییر واجرای برنامه درسی 4048043 2 02 هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) 1400/04/03 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1399
طراحی وتدوین برنامه درسی 4048042 2 01 هرهفته دو شنبه (18:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (19:30 - 20:30) 1400/04/06 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1399
روانشناسی تربیتی 1212412 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/31 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
آموزش وپرورش پیش دبستانی،دبستان ومتوسطه در ایران 1212032 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/21 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
سنجش و اندازه گیری 1212049 2 02 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/23 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
سنجش و اندازه گیری 1212049 2 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/23 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
مقدمات روش های تحقیق کمی وکیفی 1212027 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته یک شنبه (19:30 - 20:30) 1399/10/18 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
برنامه ریزی درسی درآموزش پیش دبستانی ودبستانی 4048054 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/16 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
نظریه های یادگیری والگوهای تدریس 4048047 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/30 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
الگوها وروش های تدریس 1212042 3 01 | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/22 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
الگوها وروش های تدریس 1212042 3 02 | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/22 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2