آزاده شریفی مقدم

آزاده شریفی مقدم

آزاده شریفی مقدم    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
مهدیه دهقانی نقش جنسیّت در کاربرد عناصر واژگانی نشان¬دار در حوزه¬ی غذا و خوراک در چند داستان بلند ایرانی«در چارچوب نظری? نشان¬داری» کارشناسی ارشد 1400/04/14
مهدیه دهقانی نقش جنسیّت در کاربرد عناصر واژگانی نشان¬دار در حوزه¬ی غذا و خوراک در چند داستان بلند ایرانی«در چارچوب نظری? نشان¬داری» کارشناسی ارشد --------
مهدیه دهقانی نقش جنسیّت در کاربرد عناصر واژگانی نشان¬دار در حوزه¬ی غذا و خوراک در چند داستان بلند ایرانی«در چارچوب نظری? نشان¬داری» کارشناسی ارشد --------
مهدیه دهقانی نقش جنسیّت در کاربرد عناصر واژگانی نشان¬دار در حوزه¬ی غذا و خوراک در چند داستان بلند ایرانی«در چارچوب نظری? نشان¬داری» کارشناسی ارشد 1400/04/14
روبیتا رخشانی توجیه شناختی غلبه الگوی (ایده آل) بر الگوی (نوعی)عشق در منظومه خسرو وشیرین نظامی از دیدگاه زبان شناسی شناختی کارشناسی ارشد --------
هانیه شیروانی پور تاثیر جنسیت نویسنده بر ویژگی های کلامی شخصیت های غیر هم جنس خود بر مبنای نظریه ی جنسیت لیکاف (1975) مطالعه ی موردی دو داستان زن زیادی و شب سراب کارشناسی ارشد --------
هانیه شیروانی پور تاثیر جنسیت نویسنده بر ویژگی های کلامی شخصیت های غیر هم جنس خود بر مبنای نظریه ی جنسیت لیکاف (1975) مطالعه ی موردی دو داستان زن زیادی و شب سراب کارشناسی ارشد --------
هانیه شیروانی پور تاثیر جنسیت نویسنده بر ویژگی های کلامی شخصیت های غیر هم جنس خود بر مبنای نظریه ی جنسیت لیکاف (1975) مطالعه ی موردی دو داستان زن زیادی و شب سراب کارشناسی ارشد 1400/06/24
زهرا پورمیرزایی خبطی تاثیر متغیرهای سن ،جنسیت و تحصیلات بر کاربرد سکوت ارتباطی در تعاملات کلامی بینا فردی کارشناسی ارشد 1399/06/25
زهرا پورمیرزایی خبطی تاثیر متغیرهای سن ،جنسیت و تحصیلات بر کاربرد سکوت ارتباطی در تعاملات کلامی بینا فردی کارشناسی ارشد 1399/06/25
زهرا پورمیرزایی خبطی تاثیر متغیرهای سن ،جنسیت و تحصیلات بر کاربرد سکوت ارتباطی در تعاملات کلامی بینا فردی کارشناسی ارشد 1399/06/25
زهرا پورمیرزایی خبطی تاثیر متغیرهای سن ،جنسیت و تحصیلات بر کاربرد سکوت ارتباطی در تعاملات کلامی بینا فردی کارشناسی ارشد --------
زهرا پورمیرزایی خبطی تاثیر متغیرهای سن ،جنسیت و تحصیلات بر کاربرد سکوت ارتباطی در تعاملات کلامی بینا فردی کارشناسی ارشد --------
زهرا پورمیرزائی خبطی تاثیر متغیرهای سن ،جنسیت و تحصیلات بر کاربرد سکوت ارتباطی در تعاملات کلامی بینا فردی کارشناسی ارشد 1399/06/25
زهرا پورمیرزائی خبطی تاثیر متغیرهای سن ،جنسیت و تحصیلات بر کاربرد سکوت ارتباطی در تعاملات کلامی بینا فردی کارشناسی ارشد 1399/06/25
زهرا پورمیرزائی خبطی تاثیر متغیرهای سن ،جنسیت و تحصیلات بر کاربرد سکوت ارتباطی در تعاملات کلامی بینا فردی کارشناسی ارشد 1399/06/25
حامد صابرماهانی بررسی نشانگرهای کلامی و غیرکلامی دروغ در منتخبی از فیلم های ایرانی کارشناسی ارشد --------
حامد صابرماهانی بررسی نشانگرهای کلامی و غیرکلامی دروغ در منتخبی از فیلم های ایرانی کارشناسی ارشد --------
حامد صابرماهانی بررسی نشانگرهای کلامی و غیرکلامی دروغ در منتخبی از فیلم های ایرانی کارشناسی ارشد 1400/06/23
حامد صابرماهانی بررسی نشانگرهای کلامی و غیرکلامی دروغ در منتخبی از فیلم های ایرانی کارشناسی ارشد --------
مرتضی صابرماهانی بررسی الگوی مفهومسازی »عشق« در رومئو و ژولیت اثر شکسپیر و مقایس?? آن با لیلی و مجنونِ نظامی "براساس الگوی شناختیِ عشق ِکووکسز" کارشناسی ارشد --------
مرتضی صابرماهانی بررسی الگوی مفهومسازی »عشق« در رومئو و ژولیت اثر شکسپیر و مقایس?? آن با لیلی و مجنونِ نظامی "براساس الگوی شناختیِ عشق ِکووکسز" کارشناسی ارشد --------
مرتضی صابرماهانی بررسی الگوی مفهومسازی عشق در رومئو و ژولیت اثر شکسپیر و مقایسه آن با لیلی و مجنونِ نظامی "براساس الگوی شناختیِ عشق ِکووکسز" کارشناسی ارشد 1400/06/23
مرتضی صابرماهانی بررسی الگوی مفهومسازی »عشق« در رومئو و ژولیت اثر شکسپیر و مقایس?? آن با لیلی و مجنونِ نظامی "براساس الگوی شناختیِ عشق ِکووکسز" کارشناسی ارشد --------
مرتضی صابرماهانی بررسی الگوی مفهومسازی »عشق« در رومئو و ژولیت اثر شکسپیر و مقایس?? آن با لیلی و مجنونِ نظامی "براساس الگوی شناختیِ عشق ِکووکسز" کارشناسی ارشد --------
میترا ایران نژادپاریزی توجیه شناختی غلبه الگوی "ایده آل" بر الگوی "نوعی" عشق در منظوم? لیلی و مجنونِ نظامی از دیدگاه زبان شناسی شناختی کارشناسی ارشد 1398/04/25
الهه ارجمندی بررسی استعاره های مفهومی کلامی و غیرکلامی شادی و غم در اشعار دوره اول ابتدایی از دیدگاه زبانشناسی شناختی کارشناسی ارشد 1395/09/01
مریم آزادیخواه بررسی استعاره های مفهومی شادی و غم در اشعار پروین اعتصامی در چارچوب زبان شناسی شناختی کارشناسی ارشد 1394/10/29
اعظم انجم شعاع بررسی مقابله ای مفهوم، ساختار و کاربرد تعارف در دو زبان فارسی و انگلیسی. کارشناسی ارشد 1394/11/07
مسعود بحرینی پژوهش پیرامون میزان تاثیر متغیرهای اجتماعی بر کاربرد ساختارهای تعارف در زبان فارسی در چهارچوب نظریه ادب کارشناسی ارشد 1393/10/28
امین برهانی ارتقاء انگیزه دانشجویان زبان انگلیسی از طریق گسترده خوانی کارشناسی ارشد --------
مریم بلوچی باغینی بررسی زبان شناختی «القاب خطاب» در گونه ی کلامی منطقه ی کرمان کارشناسی ارشد 1396/12/13
زهرا پورمیرزایی خبطی تاثیر متغیرهای سن ،جنسیت و تحصیلات بر کاربرد سکوت ارتباطی در تعاملات کلامی بینا فردی کارشناسی ارشد 1399/06/25
زهرا پورمیرزایی خبطی تاثیر متغیرهای سن ،جنسیت و تحصیلات بر کاربرد سکوت ارتباطی در تعاملات کلامی بینا فردی کارشناسی ارشد --------
زهرا پورمیرزایی خبطی تاثیر متغیرهای سن ،جنسیت و تحصیلات بر کاربرد سکوت ارتباطی در تعاملات کلامی بینا فردی کارشناسی ارشد 1399/06/25
زهرا پورمیرزایی خبطی تاثیر متغیرهای سن ،جنسیت و تحصیلات بر کاربرد سکوت ارتباطی در تعاملات کلامی بینا فردی کارشناسی ارشد --------
زهرا پورمیرزایی خبطی تاثیر متغیرهای سن ،جنسیت و تحصیلات بر کاربرد سکوت ارتباطی در تعاملات کلامی بینا فردی کارشناسی ارشد 1399/06/25
زهرا پورمیرزایی خبطی تاثیر متغیرهای سن ،جنسیت و تحصیلات بر کاربرد سکوت ارتباطی در تعاملات کلامی بینا فردی کارشناسی ارشد 1399/06/25
سمیرا تجرد مقایسه وازه ها و عبارات جنسیت زده در داستان های بلند متعلق به دو بازه زمانی 60 و 80 کارشناسی ارشد 1390/10/19
زینب توفیق مقدم خنثی شدگی آوایی همخوان های انسدادی واکدار در جایگاه آغازه و پایانی در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1394/06/18
عاطفه جدیدالاسلامی تحلیلی نقش گرا بر مطالعه ی تاثیر متغیرهای سن و جنسیت بر شیوه ی بیان و توصیف درد در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1393/06/17
بهناز جعفرخانی بررسی انواع «سکوت گویا» در فیلم سینمایی «بچه¬های آسمان» از دیدگاه زبان¬شناسی نقش¬گرا کارشناسی ارشد 1398/06/17
گلناز چاوشی سکوت در متون ادب فارسی معاصر (با تاکید بر رمانها) کارشناسی ارشد 1392/06/27
سهیلا چتریزه بررسی نقش های ارتباطی سکوت گویا در غزل های حافظ کارشناسی ارشد 1397/10/23
مریم حاجی لو بررسی ادوات تکریم در متون دینی زرتشتی و مقایسه ی آن با متون دینی اسلامی کارشناسی ارشد 1393/11/04
ناهید حیدری پایان نامه حیدری کارشناسی ارشد --------
مریم حسنی موسی آبادی تاثیر سبک کلام بر کاربرد ساختارهای حدنما توسط گروه های جنس در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1393/10/28
حکیمه حمزه بررسی ویژگیهای واجی، آوایی لهجه ی کیسکانی کارشناسی ارشد 1393/11/04
سمانه دادمهر تحلیل مقابله ای القاب خطاب در زبان فارسی و انگلیسی کارشناسی ارشد 1392/06/26
فاطمه رحیمی صادق لنگری تاثیر عوامل سن جنسیت و ایدئولوژی بر کاربرد سکوت ارتباطی در شخصیت های رمان سووشون کارشناسی ارشد 1399/04/16
مرضیه رستمی زاده مقایسه عوامل انسجام در داستانهای جلال آل احمد و هوشنگ مرادی کرمانی در چهارچوب فرانقش متنی رویکرد نقش گرای هلیدی کارشناسی ارشد 1391/11/04
فاطمه رضائی بررسی استعاره های کلامی و غیر کلامی در پوسترهای مذهبی و ملی بر اساس رویکرد شناختی فورسویل کارشناسی ارشد 1395/12/14
لیلا یزدان پناه بررسی روند تغییر صورتهای خطاب در بازه زمانی دو صد ساله زبان فارسی کارشناسی ارشد 1391/06/25
رحیمه سالاری گوغری بررسی پیوستار شفافیت و تیرگی در کلمات مرکب به¬کار رفته در کتاب¬های فارسی دوره اول ابتدایی کارشناسی ارشد 1397/11/15
سروا سالکی تصحیح شفاهی خطاهای زبانب و صحبت مدرس کارشناسی ارشد --------
فرزانه سرلک بررسی استفاده از استعاره جان‌بخشی به اشیا (تشخیص) در ضرب‌المثل‌های دزفولی کارشناسی ارشد 1400/06/22
شکیبا شریفی نژادنعمت آباد بررسی تطبیقی استعاره¬های مفهومی حوزه ی«خشم» در دو حماسه «هفت خوان رستم» و «بیوولف» کارشناسی ارشد 1397/11/10
ناهید شفیعی نیک تحلیل نقادانه کلام: مطالعه موردی کاربرد تئوری چیلتون در سخنرانی های جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در مورد جنگ عراق کارشناسی ارشد 1391/06/25
حامد صابرماهانی بررسی نشانگرهای کلامی و غیرکلامی دروغ در منتخبی از فیلم های ایرانی کارشناسی ارشد --------
حامد صابرماهانی بررسی نشانگرهای کلامی و غیرکلامی دروغ در منتخبی از فیلم های ایرانی کارشناسی ارشد --------
مرتضی صابرماهانی بررسی الگوی مفهومسازی »عشق« در رومئو و ژولیت اثر شکسپیر و مقایس?? آن با لیلی و مجنونِ نظامی "براساس الگوی شناختیِ عشق ِکووکسز" کارشناسی ارشد --------
مرتضی صابرماهانی بررسی الگوی مفهومسازی »عشق« در رومئو و ژولیت اثر شکسپیر و مقایس?? آن با لیلی و مجنونِ نظامی "براساس الگوی شناختیِ عشق ِکووکسز" کارشناسی ارشد --------
مرتضی صابرماهانی بررسی الگوی مفهومسازی »عشق« در رومئو و ژولیت اثر شکسپیر و مقایس?? آن با لیلی و مجنونِ نظامی "براساس الگوی شناختیِ عشق ِکووکسز" کارشناسی ارشد --------
مرتضی صابرماهانی بررسی الگوی مفهومسازی »عشق« در رومئو و ژولیت اثر شکسپیر و مقایس?? آن با لیلی و مجنونِ نظامی "براساس الگوی شناختیِ عشق ِکووکسز" کارشناسی ارشد --------
فاطمه طهماسبی بررسی استعاره مفهومی مرگ در زبان فارسی از دیدگاه زبان شناسی شناختی کارشناسی ارشد 1394/10/30
نادیا غضنفری مقدم تجلیلی بر ترجمه عناصر و مفاهیم تبعیض جنسیتی از زبان انگلیسی به فارسی : بر اساس چهارچوب تحلیل گفتمان بر گرفته از مدل پاک نهاد جبروتی کارشناسی ارشد 1392/06/20
فتانه السادات فاطمی مطالعه و ارزیابی میزان تطابق استعاره¬های مفهومی کلامی و غیرکلامیِ (مصّور) حوزه مفهومی جنگ در داستان¬های شاهنامه از منظر زبان¬شناسی شناختی کارشناسی ارشد 1396/10/27
فریماه فرهی مقدم بررسی تغییرات معنایی وام واژه های فرانسه در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1390/11/12
فرهاد کریم آبادی زاده بررسی فرآیندهای واجی در گویش کرمانی در چهاچوب نظریه بهینگی کارشناسی ارشد 1394/11/07
مهدیه کرمی رباطی مقایسه ویزگی های زبانی کودکان مبتلا به اوتیسم و کودکان سالم کارشناسی ارشد 1390/11/12
عاطفه محمدیاری رابطه ی بین تمایل برقراری ارتباط زبان آموزان، درک فردی توانش ارتباطی، انگیزش یکپارچه و پیشرفت تحصیلی آن ها در بافت زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه کارشناسی ارشد 1394/04/01
مصطفی محمدیاری ارزیابی تبعیض جنسی در کتب آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی یا زبان دوم برای زبان آموزان کودک و نوجوان کارشناسی ارشد --------
مریم مخترع بررسی زبان شناختی « نام آواها» در گون? کلامی منطق? کرمان کارشناسی ارشد --------
هاجر همایون بررسی اولویت های زبان آموزان برای تصحیح خطاها در کلاس های زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 1391/06/28
مرجان اخضمی بررسی مقایسه¬ای نقض اصول گرایس در یک نمایش¬نامه درام و یک نمایش¬نامه طنز کارشناسی ارشد --------
مریم عرب نژاد تحلیل محتوای شناختی استعاره‌های کارکردی در اشعار حفظی کتب فارسی دوره ابتدائی کارشناسی ارشد --------
الناز ایازی فرآیند فراگیری زبان اول در بچه های فارسی زبان زیر 4 سال کارشناسی ارشد 1394/06/17
سعیده برزگر بررسی سکوت ارتباطی در آثار ادبی سعدی در چارچوب نظری رومن یاکوبسن کارشناسی ارشد 1395/12/15
مهدیه دهقانی نقش جنسیّت در کاربرد عناصر واژگانی نشان¬دار در حوزه¬ی غذا و خوراک در چند داستان بلند ایرانی«در چارچوب نظری? نشان¬داری» کارشناسی ارشد --------
مهدیه دهقانی نقش جنسیّت در کاربرد عناصر واژگانی نشان¬دار در حوزه¬ی غذا و خوراک در چند داستان بلند ایرانی«در چارچوب نظری? نشان¬داری» کارشناسی ارشد --------
کیمیا فاریابی بررسیی استعاره های مفهومی حوزه احساس در اثار قیصر امین بور در چارچوب زبانشناسی شناختی کارشناسی ارشد 1399/06/29
رزا قاسمی نژاد میزان آشنایی مترجمین رسمی دادگستری با اصول اخلاقی مترجمین ایران کارشناسی ارشد 1393/06/17
علی حمزه نژادطوطیه تاثیر سن و جنسیت بر زمان آغاز واک و مرکز ثقل طیفی کارشناسی ارشد 1396/12/12
سیدمحمد حسینی نسب تحلیل زبان شناختی واژگان و زبان مخفی مجرمین شهر کرمان کارشناسی ارشد 1398/11/15
اسماء ایزدی بیدانی بررسی مقایسه ای مشخصات آکوستیکی واکه ها و همخوانهای انسدادی در کودکان کم شنوا، کاشت حلزون شدهو دارای شنوایی طبیعی کارشناسی ارشد 1397/11/15
اسما کدخداده خانی بررسی راهبردهای عذرخواهی براساس دو عامل اجتماعی جنسیت و قدرت در جامعه زبانی کرمان کارشناسی ارشد --------
فاطمه لاله زاری مقایسه‌ی استعاره‌های مفهومی عشق عرفانی و انسانی در اشعار عاشقانه‌ی فریدون مشیری برمبنای مدل کووکسز کارشناسی ارشد --------
شیواالسادات منصوری بررسی تاثیر سن و جنسیت گوینده بر فضای واکه ای f0 وf1 تعامل و در زبان فارسی کارشناسی ارشد 1399/12/11
منصور مارزی بررسی ارتباط میان هوش های چندگانه دانش آموزان پیش دانشگاهی ایرانی و عملکرد آنها بر روی تست چهار گزینه ای و کوتاه پاسخ خواندن و درک مطلب کارشناسی ارشد 1392/06/23
الهام نقدی نسب تأثیر جنسیت بر کاربرد ابزارهای انسجام در اشعار دفاع مقدس کارشناسی ارشد 1396/12/12
شقایق پروانه زاده تحلیل استعاره های مفهومی به کار رفته در چند اثر از ادبیات دفاع مقدس بر مبنای جنسیت نویسندگان کارشناسی ارشد --------
نجمه روحانی مقایسه کاربرد ابزارهای انسجامی در نوشتار دانش آموزان نابینا و بینای دختر و پسر بر اساس نظریه ی نقش گرای هلیدی کارشناسی ارشد 1395/10/26
زهرا صباغ زاده نعمت آباد بررسی واژگان و اصطلاحات کاربردی حوزه کشاورزی لهجه نوق کارشناسی ارشد 1400/06/15
هانیه شیروانی پور تاثیر جنسیت نویسنده بر ویژگی های کلامی شخصیت های غیر هم جنس خود بر مبنای نظریه ی جنسیت لیکاف (1975) مطالعه ی موردی دو داستان زن زیادی و شب سراب کارشناسی ارشد --------
هانیه شیروانی پور تاثیر جنسیت نویسنده بر ویژگی های کلامی شخصیت های غیر هم جنس خود بر مبنای نظریه ی جنسیت لیکاف (1975) مطالعه ی موردی دو داستان زن زیادی و شب سراب کارشناسی ارشد --------
نفیسه تقوی بررسی مشخصه های کمی ریتم زبان فارسی و تاثیر آن بر موسیقی سنتی سازی ضربی ایران بر اساس نظریه گریب و لو کارشناسی ارشد 1392/06/27
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل مقابله ای ساخت فارسی و انگلیسی 1214071 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/23 (07:45 - 09:30) ترم اول 1400
زبان شناسی تاریخی تطبیقی 4050032 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
صرف 4050033 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1400/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
زبانشناسی شناختی 4050029 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/19 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
جامعه شناسی زبان 4050854 2 01 هرهفته دو شنبه (13:45 - 15:30) 1400/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تحلیل گفتمان و کاربردشناسی زبان 4050035 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/26 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
صرف 4050033 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/29 (07:45 - 09:30) ترم دوم 1399
کلیات زبانشناسی 2 1214350 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1400/04/06 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
تحلیل مقابله ای ساخت فارسی و انگلیسی 1214071 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/25 (13:45 - 15:30) ترم اول 1399
زبان شناسی تاریخی تطبیقی 4050032 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/20 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
بررسی مقابله ای فارسی وانگلیسی 1214014 2 01 هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/22 (17:45 - 19:30) ترم اول 1399
جامعه شناسی زبان 4050854 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (07:30 - 09:30) 1399/11/06 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
تحلیل گفتمان و کاربردشناسی زبان 4050035 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/22 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
زبانشناسی شناختی 4050029 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/27 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
کلیات زبانشناسی 2 1214350 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/23 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
روش تحقیق در زبان شناسی 4050037 2 01 1398/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
زبان شناسی تاریخی تطبیقی 4050032 2 01 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
صرف 4050033 2 01 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
زبانشناسی شناختی 4050029 2 01 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
جامعه شناسی زبان 4050854 2 01 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 20 نتیجه
از 1