احمد امیری خراسانی

احمد امیری خراسانی

احمد امیری خراسانی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
خدیجه اسدی کرم تاثیر اندیشه مولانا بر افکار برخی اندیشمندان جهانی ( با تکیه بر قوانین هستی) کارشناسی ارشد --------
خدیجه اسدی کرم تاثیر اندیشه مولانا بر افکار برخی اندیشمندان جهانی ( با تکیه بر قوانین هستی) کارشناسی ارشد --------
خدیجه اسدی کرم تاثیر اندیشه مولانا بر افکار برخی اندیشمندان جهانی ( با تکیه بر قوانین هستی) کارشناسی ارشد --------
فاطمه اعظم پور مقایسه تطبیقی رمان های سه گانه کنستانتین سیمونوف و مجموعه رمان های جاده جنگ از منصور انوری کارشناسی ارشد 1399/11/28
فاطمه اعظم پور مقایسه تطبیقی رمان های سه گانه کنستانتین سیمونوف و مجموعه رمان های جاده جنگ از منصور انوری کارشناسی ارشد 1399/11/28
ملیکا پورکمال زاده فرهنگ واژه های نو و اصطلاحات ادبیّات پایداری (دوره انقلاب اسلامی) دکتری --------
ملیکا پورکمال زاده فرهنگ واژه های نو و اصطلاحات ادبیّات پایداری (دوره انقلاب اسلامی) دکتری --------
ملیکا پورکمال زاده فرهنگ واژه های نو و اصطلاحات ادبیّات پایداری (دوره انقلاب اسلامی) دکتری --------
اعظم اثنی عشری کهنوجی سربنانی بررسی تجلی سیمای حضرت مریم(س) در ادبیات فارسی( از ابتدا تا حافظ) کارشناسی ارشد 1396/07/15
عبدالحمید احسانی بررسی مولفه های پایداری در اشعار فارسی اقبال لاهوری کارشناسی ارشد 1392/06/31
غلامرضا احمدزاده وازه ی رضا درمتون عرفانی کارشناسی ارشد 1390/11/10
قدرت آخشن اسوه های پایداری در شعر دفاع مقدس کارشناسی ارشد --------
غلامحسین اخگریان بررسی آثار و وصیّت نامه های شهدای منطقه منوجان) کارشناسی ارشد 1396/06/28
مهین ایرانمنش بازتاب شعورمندی کائنات در متون منظوم عرفانی فارسی دکتری 1398/10/30
محمدحسین ایران منش فرهنگ اصطلاحات و توصیه های اخلاقی در متون منظوم فارسی آثار برجسته تا قرن هشتم ( حافظ ) دکتری 1394/06/18
سعید اسدی زیدابادی بررسی رابطه انسان و اجتماع در مثنوی معنوی کارشناسی ارشد 1390/12/23
مریم افضلی تصحیح انتقادی رساله اول ( رسائل الاعجاز) امیر خسرو دهلوی دکتری 1399/12/12
پیمان آقا بیگی پور بررسی اقشار اجتماعی در دو اثر کلیله و دمنه و مرزبان نامه کارشناسی ارشد 1392/08/11
عصمت اکرمی نیا بررسی رجز در شعر دفاع مقدس کارشناسی ارشد 1393/09/29
زهرا امانی زارین جامعه شناسی ادبیات داستانی دفاع مقدس ( با تکیه بر چند اثر شاخص) کارشناسی ارشد 1394/06/17
سیامک امیری بررسی و تحلیل ریشه های جوانمردی و فتوّت در متون منظوم پهلوانی دکتری --------
زهرا انجم شعاع سیر تحلیلی بن مایه اعتراض در شعر فارسی انقلاب اسلامی از پیروزی انقلاب تا سال 1390 دکتری 1398/02/11
حسن باقریان قشر بندی اجتماعی در اشعارسنایی کارشناسی ارشد 1390/12/23
حمیده برزگرزاده زرندی بررسی جایگاه خیمه در ادبیات فارسی بر مبنای ادبیات آئینی کارشناسی ارشد 1394/10/30
میترا پویان مهر تحلیل ساختار داستانی ابومسلم نامه کارشناسی ارشد --------
محبوبه پورسینا نقد و تحلیل مشکلات نگارشی و ویرایشی پایان نامه¬های رشت? زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان سال 1396 کارشناسی ارشد 1399/07/23
تکتم جعفری تحلیل بازتاب اقتصاد خانواده درشعر دوران مشروطه وپهلوی اوّل کارشناسی ارشد 1400/08/04
فرزانه جعفری تحلیل مؤلفه های پایداری در جلد اوّل و دوم تاریخ وصّاف کارشناسی ارشد 1399/04/02
مرضیه جعفری زاده بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه کارشناسی ارشد 1392/10/30
علی جعفری فرسنگی طبیعت در دیوان شمس کارشناسی ارشد 1390/12/21
اسماعیل جلیل پیران مقایسه آثار سعدی و یا ئولوکوئیلو کارشناسی ارشد 1390/10/07
رمضان جهانداری مبانی هستی شناسی از دیدمولانا و دلالت های آن در تربیت عاطفی دکتری 1397/11/17
افسانه حاج علیزاده حجاب های نفس از دیدگاه مولانا در مثنوی معنوی کارشناسی ارشد --------
محمد حجت آموزه های اسلامی در شعر پنج شاعر برجسته سبک هندی صائب - بیدل - بابافغانی - طالب آملی - کلیم کاشانی دکتری --------
معصومه یحیی زاده مقنی تصویر آب در شعر عاشورایی کارشناسی ارشد 1393/06/19
عسگر حسنپور شخصیت و شخصیت پردازیدر رمان هار دفاع مقدس از ابتدا تا1370 کارشناسی ارشد --------
اسماعیل حسن زاده بازتاب معاد در شعر عرفانی فارسی از آغاز تا جامی دکتری 1398/06/13
محسن خواجوئی سیرجانی بررسی اندیشه های اخلاقی ابوسعید ابوالخیر کارشناسی ارشد 1393/11/08
سمیه راجی امیرحسینی جایگاه روح در ادبیات فارسی از آغاز تا پایان سبک خراسانی کارشناسی ارشد --------
فائزه رامشک ررسی ادبیات و فرهنگ عام? دهستان کوتک شهرستان کهنوج کارشناسی ارشد --------
سجاد رجائی نژاد بررسی اندیشه ی سنایی درباره ی مستحسنات و معاملات صوفیه کارشناسی ارشد 1396/06/28
علی رحمانیان تصحیح نسخه خطی لطایف الانشاء دکتری 1395/06/21
هاله رعایی بررسی آیین و فرهنگ جوانمردی در ادب فارسی از آغاز تا قرن هفتم هجری کارشناسی ارشد 1393/06/18
علی محمد روانستان نقد و تحلیل ادبیات اسارت با تکیه بر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران دکتری 1395/02/09
عباس زاهدی سیمای حضرت موسی(ع) در آیینه ی شعر فارسی دکتری 1396/06/22
عباس سالاری تحلیل و بررسی مضامین شعری سید اشرف الدین حسینی گیلانی ( نسیم شمال) کارشناسی ارشد 1392/06/31
فائزه سعیدی ارزیابی کیفیت پایان نامه های کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ( 1390-1380) کارشناسی ارشد 1394/10/29
آزاده سلیمانی مقدم تحلیل زندگی نامه ی شهدا و رزمندگان منطقه ی قنات ملک از ایل بزرگ سلیمانی کارشناسی ارشد 1396/06/28
سیدعلیرضا شجاعی فرهنگ توصیفی- تحلیلی واژگان و اصطلاحات کشاورزی و دامداری غرب فارس دکتری 1399/11/11
عاطفه شرفی مرگ و رستاخیز در مثنوی کارشناسی ارشد --------
الناز شعاعی شاهرخ آبادی هویت یابی در شعر دفاع مقدس کارشناسی ارشد 1393/10/27
مهیار شهبازی تاثیر شمس تبریزی و حسام الدین چلبی بر مولانا و انعکاس آن در مثنوی کارشناسی ارشد 1391/07/24
عزت صالحی ابرقوئی سیر تحلیلی سرود، به ویژه در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس کارشناسی ارشد 1395/12/14
فاطمه صانعی فضا سازی در ده رمان دفاع مقدس کارشناسی ارشد --------
ابوالقاسم صدقیان زاده بررسی و مولفه های پایداری با تکیه بر آثار قیصر امین پور و سلمان هراتی کارشناسی ارشد --------
فاطمه طاهری سروتمین باورهای عامیانه در اشعار بیدل کارشناسی ارشد 1390/11/15
سیدعبدالرسول عقیلی تحلیل مؤلّفه‌های پایداری در آثار شاعران شهرستان جهرم کارشناسی ارشد 1396/12/09
ناهید علی اکبری بررسی زندگی شخصیت و آثار شهدای اهل قلم کارشناسی ارشد 1391/11/18
اسرین فتاحی تحلیل عناصر فرهنگ عامه در کتاب ابومسلم¬نامه کارشناسی ارشد 1398/04/22
نجمه فعال رسی جنبه های نمایشی گستان سعدی کارشناسی ارشد --------
ملیحه فلاح لاله زاری " پالایش روحی ( کاتارسیس ) در آثار برجسته منظوم روایی فارسی " دکتری 1393/08/24
مهرانگیز قادر بررسی غم در آثار مولانا کارشناسی ارشد --------
مهدیه قربانی هنوج نقد و تحلیل مناقب سالار شهیدان امام حسین (ع) در شعر و شاعران بزرگ عصر قاجار کارشناسی ارشد --------
عبدالرضا قیصری طنز در خاطره و داستان کوتاه دفاع مقدس کارشناسی ارشد --------
علیرضا کاشانی جایگاه خانواده از دیدگاه ادب فارسی دکتری 1396/12/02
اکبر کریمی عاشورا در شعر دفاع مقدس کارشناسی ارشد --------
سارا کریمی حسن ابادی توبه و پیمان شکنی در آثار مولانا کارشناسی ارشد --------
علیه کریم زاده نگاری بررسی تطبیقی انعکاس طبیعت در شعر خاقانی و بحتری کارشناسی ارشد 1393/11/08
هاجر گله داری تحلیل مؤلّفه‌های پایداری در جلد سوّم، چهارم و پنجم تاریخ وصّاف کارشناسی ارشد 1399/04/18
فاطمه لشکری داستان کوتاه دفاع مقدس سالهای 1360تا1370 کارشناسی ارشد --------
حکیمه مجاهدی کارکردهای ادبی نجوم در خمسه نظامی کارشناسی ارشد 1390/11/15
اسلام محمدی سلیمانی بررسی و تحلیل زندگینامه و وصیت نامه شهیدان سلیمانی(غیر از شهدای قنات ملک) دکتری --------
سعیده مرجع زاده فرهنگ اصطلاحات و توصیه های اخلاقی در متون منظوم فارسی ( آثار برجسته از ابتدای قرن نهم تا پایان دوره مشروطه) دکتری 1394/06/18
فیروز مردانی تصحیح شرح احمد بن موسی استادی بر گلشن راز دکتری 1395/08/05
فرزانه سادات میرزائی آیین زندگی در آثار خواجوی کرمانی کارشناسی ارشد 1394/10/29
زهرا میرشکار مدینه فاضله ( جهان ایده آل) شاعران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب (ازمشروطه تا کنون دکتری --------
نسرین مسلمی زاده بازتاب اقتصاد خانواده در شعر دوره پهلوی دوم (1320 تا 1357) کارشناسی ارشد --------
مسلم مظفری «نگرشی تحلیلی به تفسیر آیات متشابه در چهار اثر عرفانی از منظر هرمنوتیک» (با تکیه بر کشف‌الاسرار، انوارالتنزیل و اسرار التاویل، انوار درخشان و بیان السعاده فی مقامات العباده) دکتری 1400/02/15
سمیه مظهری صفات بررسی مضامین اخلاقی در گلستان سعدی و مقامات حریری کارشناسی ارشد 1390/12/20
محمد رضا مومنی شرح کتاب ترجمه سیرت جلال الدین منکبرنی کارشناسی ارشد 1392/10/23
صادق نیک نفس دهقانی بررسی و تحلیل افسانه های جنوب کرمان کارشناسی ارشد 1394/10/30
سیدرضا هاشمی نقد و تحلیل شعر و شخصیت قیصر امین پور کارشناسی ارشد --------
احمد یوسف زاده تحلیل ساختاری و محتوایی مکاتبات آزادگان دفاع مقدس دکتری --------
فاطمه گل عابدی کاریکاتور ادبی در کلیات سعدی کارشناسی ارشد 1392/06/24
احمد عاقلی گوکی تحلیل محتوایی آثار مکتوب ( وصایا ، دل نوشته ها و . . . ) شهدای شهرستان های شهداد، راین و گلباف در هشت سال دفاع مقدس کارشناسی ارشد --------
رقیه علی مهدی بازتاب نظام ارزشی دفاع مقدّس در نوشته‌های کنگره سرداران شهید استان کرمان کارشناسی ارشد --------
لیلی امیری ابراهیم اباد دستورالعمل شعر و شاعری در ادبیّات فارسی دکتری --------
لیلی امیری ابراهیم اباد دستورالعمل شعر و شاعری در ادبیّات فارسی دکتری --------
زهرا انجم شعاع بررسی تطبیقی تعالیم اخلاقی نهج البلاغه و شاهنامه ی فردوسی کارشناسی ارشد 1393/06/19
صدیقه عارفی مؤلّفه های پایداری در آثار عباس میرزایی کارشناسی ارشد 1398/11/05
خدیجه اسدی کرم تاثیر اندیشه مولانا بر افکار برخی اندیشمندان جهانی ( با تکیه بر قوانین هستی) کارشناسی ارشد 1399/10/02
نفیسه دیده بان مفهوم عرفانی دریا و مفاهیم مربوط به آن در منظومه های عطار کارشناسی ارشد --------
نجمه دودمان نقد و بررسی مکتب عرفانی نوظهور حلقه کارشناسی ارشد 1398/06/20
مهسا اسفندیاری دسته بندی و بررسی انواع و مضامین ادبی در منظومه های عطار کارشناسی ارشد --------
فاطمه اعظم پور مقایسه تطبیقی رمان های سه گانه کنستانتین سیمونوف و مجموعه رمان های جاده جنگ از منصور انوری کارشناسی ارشد 1399/11/28
فاطمه اعظم پور مقایسه تطبیقی رمان های سه گانه کنستانتین سیمونوف و مجموعه رمان های جاده جنگ از منصور انوری کارشناسی ارشد 1399/11/28
سیدافضل حسینی هنزا مؤلّفه¬های پایداری در دیوان اشعار ابن حسام خوسفی کارشناسی ارشد --------
صغرا ایمانپور بررسی تطبیقی عناصر ادبیات و فرهنگ عامه در اشعار سعدی و اشعار متنبی کارشناسی ارشد 1393/06/16
باقر منظری توکلی وحدت وجود مبانی کارکردها و تمثیل های آن در اشعار شاه نعمت الله ولی کارشناسی ارشد 1393/08/17
طیبه موسی یی هاردنگی بررسی تطبیقی تاویلات قرآنی در کشف الاسرار میبدی و لطائف الاشارات قشیری ( 5 جزء اول ) کارشناسی ارشد 1393/06/16
عزیزاله نبی زاده شهربابک زندان مولفه ای از شعر مقاومت فارسی کارشناسی ارشد 1393/04/14
نجیمه نوروزی چگینی جایگاه مناصب و مناسبات ادبی در دربار پادشاهان( از ابتدا تا آغاز عصر صفویّه) دکتری --------
فاطمه السادات پورحسینی سیریزی آموزه های اخلاقی در اخلاق ناصری کارشناسی ارشد 1393/11/06
ملیکا پورکمال زاده بررسی مضامین اخلاقی در طوطی نامه ی ضیاء نخشبی کارشناسی ارشد 1396/06/29
رحیمه پورپسندی بررسی سهم استان کرمان در نثر دفاع مقدس ( بخش دوم : ادبیات داستانی ) کارشناسی ارشد 1394/06/28
هادی پورشیخعلی اندوهجردی بررسی مولفه های هویت در مثنوی معنوی کارشناسی ارشد 1395/12/15
محمد رشیدی بررسی تطبیقی دیدگاه های عرفانی محی الدین ابن عربی و مولانا جلال الدین بلخی ( با تاکیدبر دو کتاب فصوص الحکم و مثنوی معنوی) دکتری 1396/12/02
الهام شجاعی بررسی زبانی و ادبی منظومه مانوی پارتی انگدروشنان ، با نگاهی اجمالی به محتوای عرفانی متن کارشناسی ارشد 1394/04/23
عبدالحسن ذاکر بیهقی از دیدگاه ساخت شکنی کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیق در متون نظم فارسی 9054029 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
متون نثر2- جهانگشا و مرزبان نامه 4054092 2 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مرجع شناسی وروش تحقیق در ادبیات پایداری 4054047 2 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/26 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
تطور متون نثر فارسی 4054701 2 01 هرهفته یک شنبه (19:30 - 21:30) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تحقیق در متون نثر فارسی 9054007 2 02 هرهفته شنبه (19:30 - 21:30) 1400/03/26 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
متون نظم 2- مثنوی 4054094 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/03/26 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
تحلیل متون نثر پایداری 4054705 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/02 (11:30 - 13:30) ترم دوم 1399
تحقیق در متون نظم فارسی 9054029 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/14 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
متون نثر2- جهانگشا و مرزبان نامه 4054092 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/20 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
نظم 3خاقانی نظامی 4054812 2 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/13 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
متون نظم 2- مثنوی 4054094 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/15 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
تحلیل متون نثر پایداری 4054705 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/15 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
نثر فارسی (2)تاریخ جهانگشا ومرزبان نامه 4054039 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/27 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
تحقیق در متون نثر فارسی 9054007 2 01 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نظم 4 مثنوی 4054026 2 01 1398/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نظم 3خاقانی نظامی 4054812 2 01 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 16 نتیجه
از 1