اصغر سلطانی کفرانی

اصغر سلطانی کفرانی

اصغر سلطانی کفرانی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

دکتر اصغر سلطانی، دانشیار برنامه درسی در دانشگاه شهید باهنر کرمان است. او درجه کارشناسی خود را در رشته آموزش زیست شناسی از دانشگاه شهرکرد دریافت کرد و سپس موفق به اخذ درجه کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی و دکتری تخصصی برنامه درسی از دانشگاه اصفهان شد. حوزه علاقه مندی وی شامل آموزش علوم، یادگیری علوم، محیط یادگیری علوم، ماهیت علم، نظریه برنامه درسی و تاریخ برنامه درسی است.

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
پونه افشاری بررسی تجربه دانشجویان و اعضای هیات علمی از چگونگی اجرای برنامه درسی از طریق آموزش مجازی کارشناسی ارشد --------
پونه افشاری بررسی تجربه دانشجویان و اعضای هیات علمی از چگونگی اجرای برنامه درسی از طریق آموزش مجازی کارشناسی ارشد --------
پونه افشاری بررسی تجربه دانشجویان و اعضای هیات علمی از چگونگی اجرای برنامه درسی از طریق آموزش مجازی کارشناسی ارشد --------
زهرا اکبرپور رابطة میان ادراک دانشجویان دورة کارشناسی رشته‌های علوم از برنامة درسی با رویکرد آن‌ها به مطالعة دروس، مورد: دانشگاه شهید باهنرکرمان. کارشناسی ارشد 1400/06/15
زهرا اکبرپور رابطة میان ادراک دانشجویان دورة کارشناسی رشته‌های علوم از برنامة درسی با رویکرد آن‌ها به مطالعة دروس، مورد: دانشگاه شهید باهنرکرمان. کارشناسی ارشد --------
زهرا اکبرپور رابطة میان ادراک دانشجویان دورة کارشناسی رشته‌های علوم از برنامة درسی با رویکرد آن‌ها به مطالعة دروس، مورد: دانشگاه شهید باهنرکرمان. کارشناسی ارشد --------
زهرا اکبرپور رابطة میان ادراک دانشجویان دورة کارشناسی رشته‌های علوم از برنامة درسی با رویکرد آن‌ها به مطالعة دروس، مورد: دانشگاه شهید باهنرکرمان. کارشناسی ارشد --------
زهرا اکبرپور رابطة میان ادراک دانشجویان دورة کارشناسی رشته‌های علوم از برنامة درسی با رویکرد آن‌ها به مطالعة دروس، مورد: دانشگاه شهید باهنرکرمان. کارشناسی ارشد --------
زهرا اکبرپور رابطة میان ادراک دانشجویان دورة کارشناسی رشته‌های علوم از برنامة درسی با رویکرد آن‌ها به مطالعة دروس، مورد: دانشگاه شهید باهنرکرمان. کارشناسی ارشد --------
زهرا اکبرپور رابطة میان ادراک دانشجویان دورة کارشناسی رشته‌های علوم از برنامة درسی با رویکرد آن‌ها به مطالعة دروس، مورد: دانشگاه شهید باهنرکرمان. کارشناسی ارشد --------
زهرا اکبرپور رابطة میان ادراک دانشجویان دورة کارشناسی رشته‌های علوم از برنامة درسی با رویکرد آن‌ها به مطالعة دروس، مورد: دانشگاه شهید باهنرکرمان. کارشناسی ارشد --------
محمدعلی عارفی مسکونی بررسی چالشهای اجرای برنامه درسی علوم تجربی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی. کارشناسی ارشد --------
محمدعلی عارفی مسکونی بررسی چالشهای اجرای برنامه درسی علوم تجربی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی. کارشناسی ارشد 1400/06/15
محمدعلی عارفی مسکونی بررسی چالشهای اجرای برنامه درسی علوم تجربی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی. کارشناسی ارشد --------
محمدعلی عارفی مسکونی بررسی چالشهای اجرای برنامه درسی علوم تجربی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی. کارشناسی ارشد --------
محمدعلی عارفی مسکونی بررسی چالشهای اجرای برنامه درسی علوم تجربی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی. کارشناسی ارشد --------
سکینه دادعلی زاده تبیین ویژگی‌های محیط یادگیری مبتنی بر مولفه های هویت علمی از منظر دانشجویان. کارشناسی ارشد 1400/11/03
سکینه دادعلی زاده تبیین ویژگی‌های محیط یادگیری مبتنی بر مولفه های هویت علمی از منظر دانشجویان. کارشناسی ارشد --------
سکینه دادعلی زاده تبیین ویژگی‌های محیط یادگیری مبتنی بر مولفه های هویت علمی از منظر دانشجویان. کارشناسی ارشد --------
سکینه دادعلی زاده تبیین ویژگی‌های محیط یادگیری مبتنی بر مولفه های هویت علمی از منظر دانشجویان. کارشناسی ارشد --------
سکینه دادعلی زاده تبیین ویژگی‌های محیط یادگیری مبتنی بر مولفه های هویت علمی از منظر دانشجویان. کارشناسی ارشد --------
راضیه ملائی بررسی تجربه دانشجویان از برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
راضیه ملائی بررسی تجربه دانشجویان از برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
راضیه ملائی بررسی تجربه دانشجویان از برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1400/06/17
راضیه ملائی بررسی تجربه دانشجویان از برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
راضیه ملائی بررسی تجربه دانشجویان از برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
راضیه ملائی بررسی تجربه دانشجویان از برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
راضیه ملائی بررسی تجربه دانشجویان از برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
راضیه ملائی بررسی تجربه دانشجویان از برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
زهرا رجبی دنیانی تحلیل محتوای کتابهای درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس مولفههای ماهیت علم کارشناسی ارشد 1400/06/17
زهرا رجبی دنیانی تحلیل محتوای کتابهای درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس مولفههای ماهیت علم کارشناسی ارشد --------
زهرا رجبی دنیانی تحلیل محتوای کتابهای درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس مولفههای ماهیت علم کارشناسی ارشد --------
زهرا رجبی دنیانی تحلیل محتوای کتابهای درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس مولفههای ماهیت علم کارشناسی ارشد --------
زهرا رجبی دنیانی تحلیل محتوای کتابهای درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس مولفههای ماهیت علم کارشناسی ارشد --------
بتول سعیدی رشک علیا شناسایی و تحلیل روندهای پژوهش برنامه درسی در آموزش عالی ایران. کارشناسی ارشد --------
بتول سعیدی رشک علیا شناسایی و تحلیل روندهای پژوهش برنامه درسی در آموزش عالی ایران. کارشناسی ارشد 1400/11/03
بتول سعیدی رشک علیا شناسایی و تحلیل روندهای پژوهش برنامه درسی در آموزش عالی ایران. کارشناسی ارشد --------
بتول سعیدی رشک علیا شناسایی و تحلیل روندهای پژوهش برنامه درسی در آموزش عالی ایران. کارشناسی ارشد --------
بتول سعیدی رشک علیا شناسایی و تحلیل روندهای پژوهش برنامه درسی در آموزش عالی ایران. کارشناسی ارشد --------
عذرا صالحی نوه اناری زاده بررسی محتوای برنامه درسی علوم ابتدایی مبتنی بر مولفه های فلسفه برای کودکان و بازنویسی بخش های منتخب آن کارشناسی ارشد 1400/06/15
عذرا صالحی نوه اناری زاده بررسی محتوای برنامه درسی علوم ابتدایی مبتنی بر مولفه های فلسفه برای کودکان و بازنویسی بخش های منتخب آن کارشناسی ارشد --------
عذرا صالحی نوه اناری زاده بررسی محتوای برنامه درسی علوم ابتدایی مبتنی بر مولفه های فلسفه برای کودکان و بازنویسی بخش های منتخب آن کارشناسی ارشد --------
عذرا صالحی نوه اناری زاده بررسی محتوای برنامه درسی علوم ابتدایی مبتنی بر مولفه های فلسفه برای کودکان و بازنویسی بخش های منتخب آن کارشناسی ارشد --------
عذرا صالحی نوه اناری زاده بررسی محتوای برنامه درسی علوم ابتدایی مبتنی بر مولفه های فلسفه برای کودکان و بازنویسی بخش های منتخب آن کارشناسی ارشد --------
عذرا صالحی نوه اناری زاده بررسی محتوای برنامه درسی علوم ابتدایی مبتنی بر مولفه های فلسفه برای کودکان و بازنویسی بخش های منتخب آن کارشناسی ارشد --------
عذرا صالحی نوه اناری زاده بررسی محتوای برنامه درسی علوم ابتدایی مبتنی بر مولفه های فلسفه برای کودکان و بازنویسی بخش های منتخب آن کارشناسی ارشد --------
عذرا صالحی نوه اناری زاده بررسی محتوای برنامه درسی علوم ابتدایی مبتنی بر مولفه های فلسفه برای کودکان و بازنویسی بخش های منتخب آن کارشناسی ارشد --------
افشین صادقی سیه بنوییه بررسی نقش برنامه درسی آموزش علوم در شکل‌گیری دانش حرفه‌ای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان. کارشناسی ارشد --------
افشین صادقی سیه بنوییه بررسی نقش برنامه درسی آموزش علوم در شکل‌گیری دانش حرفه‌ای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان. کارشناسی ارشد --------
افشین صادقی سیه بنوییه بررسی نقش برنامه درسی آموزش علوم در شکل‌گیری دانش حرفه‌ای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان. کارشناسی ارشد --------
فرشته السادات همتی سراپرده تبیین موانع شکل¬گیری تعامل استاد- دانشجو در فرایند اجرای برنامه¬های درسی از دیدگاه دانشجویان. کارشناسی ارشد --------
فرشته السادات همتی سراپرده تبیین موانع شکل¬گیری تعامل استاد- دانشجو در فرایند اجرای برنامه¬های درسی از دیدگاه دانشجویان. کارشناسی ارشد --------
فرشته السادات همتی سراپرده تبیین موانع شکل¬گیری تعامل استاد- دانشجو در فرایند اجرای برنامه¬های درسی از دیدگاه دانشجویان. کارشناسی ارشد --------
فرشته السادات همتی سراپرده تبیین موانع شکل¬گیری تعامل استاد- دانشجو در فرایند اجرای برنامه¬های درسی از دیدگاه دانشجویان. کارشناسی ارشد 1400/06/20
فرشته السادات همتی سراپرده تبیین موانع شکل¬گیری تعامل استاد- دانشجو در فرایند اجرای برنامه¬های درسی از دیدگاه دانشجویان. کارشناسی ارشد --------
طاهره ابراهیمی تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه هفتم و هشتم براساس مولفه های هویت ملی کارشناسی ارشد 1394/10/27
شهناز اقبال یخدانی تحلیل محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدائی براساس دیدگاه سازه نگر کارشناسی ارشد 1394/11/08
وهاب بخش ازادی بررسی رابطه بین رشته‌ی تحصیلی، سطح درگیری و نتایج یادگیری دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1396/12/14
علی بهادر رابطه ادراک دانش‌آموزان متوسطه اول شهر کرمان از تأکید عوامل محیطی بر اهداف تسلطی با انگیزش و خودتنظیمی آنها در یادگیری علوم. کارشناسی ارشد 1398/04/05
مظفر بهزادی چاه نارنج بررسی روابط ساختاری میان مؤلفه‌های سواد زیست محیطی دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1397/03/27
مینا پور اسماعیلی بررسی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی گاز کرمان براساس مدل سوات. کارشناسی ارشد 1394/12/22
اعظم جعفرزاده بهاابادی تجربه زیسته اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم و فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان از تعاملات استاد- دانشجو. کارشناسی ارشد 1398/09/17
زهرا جعفری سقاواز بررسی کارآیی بیرونی دانشکده فنی –مهندسی دانشگاه باهنر کرمان در ابعاد فردی –اجتماعی واقتصادی کارشناسی ارشد 1396/12/12
زینب جهانگرد رابطه نگرش نسبت به علم و راهبردهای فراشناخت در بین دانش آموزان متوسطه شهر کرمان کارشناسی ارشد 1394/10/28
فاطمه حسن زاده بررسی زمینه¬های اجرای برنامه درسی کارآفرینانه در آموزش عالی ایران( مورد مطالعه: دانشگاه شهید باهنر کرمان) کارشناسی ارشد 1399/12/11
اعظم حمیدی نصرآباد بررسی رابطه ی سبک های یادگیری با مدیریت زمان در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1393/06/15
معصومه خسروی مشیزی بررسی تطبیقی برنامه درسی هنر دوره ابتدایی کشور ایران با کشورهای منتخب (استرالیا، کانادا ، و انگلستان ) کارشناسی ارشد 1394/10/27
احسان خواجویی راوری بررسی تطبیقی آموزش محیط¬زیست در برنامه¬درسی دوره¬ی ابتدایی ایران با برنامه-درسی دوره¬ی ابتدایی کشورهای منتخب (ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا). کارشناسی ارشد 1396/06/26
عاطفه رحمانی فرد بررسی مولفه های هوش اخلاقی در کتاب های هدیه آسمانی دوره ابتدایی کارشناسی ارشد --------
زهرا رستگاری راوری ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش تدریس اثربخش مربیان دوره پیش از دبستان کارشناسی ارشد --------
حلیمه رستمی نسب بررسی روابط ساختاری میان تعاملات استاد – دانشجو، درگیری کلاسی و رشد مهارتهای شناختی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1396/12/15
زهرا زندی گوهرریزی تحلیل برنامه ی درسی آموزش پیش دبستانی شهر کرمان بر اساس مولفه های یادگیری سازگار با مغز کارشناسی ارشد 1396/12/14
سمیه سلاجقه تذرجی تاثیر برنامه‌درسی مدارس هوشمند بر علائم بیش‌فعالی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر کرمان در سال تحصیلی 94-93 کارشناسی ارشد 1394/10/30
مهلا شیخ شعاعی اختیارآبادی بررسی روابط ساختاری میان برداشتها و رویکردها نسبت به یادگیری در میان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 96-95 کارشناسی ارشد 1396/12/09
حامد شیردلی تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی کلاس های هفتم و هشتم بر اساس روش ویلیام رومی کارشناسی ارشد 1394/04/10
حیدر شمس الدینی مطلق شناسایی زمینه ها و بررسی اثر بخشی فعالیت های فوق برنامه در مدارس متوسطه شهر کرمان کارشناسی ارشد 1395/06/23
علی شهابی تاثیر حلقه تفاهم بر خلاقیت در درس انشاء پایه پنجم ابتادئی دانش آموزان شهر سیرجان کارشناسی ارشد --------
هوشنگ شهنوازی فلسفه تربیتی پیامبر اسلام (ص) با توجه به احادیث وارده درصحیح بجاری کارشناسی ارشد 1393/06/17
سکینه عباسی نودژ نقش مولفه های برنامه درسی پنهان در شکل گیری هویت دینی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1394/10/28
حلیمه عبداله پور پیش بینی تعاملات بیرونی استاد –دانشجو بر اساس رفتارهای آموزشی و فعالیتهای حرفه ای /وضعیت ها و تعاملات اتفاقی اعضا هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1395/12/11
معصومه عبدالهی چمازکتی بررسی مقایسه ای امید به اشتغال در دانشجویان رشته های محض و میان رشته ای دانشگاه مازندران کارشناسی ارشد 1394/10/27
احمد عربی جونقانی تبیین الگوی مطلوب برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدائی از دیدگاه معلمان کارشناسی ارشد 1395/06/23
مریم کلیم شستانی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تعاملات آموزشی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان کارشناسی ارشد 1395/12/11
رضا کمالی برآورد تابع بهره وری اعضای هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1395/12/14
سوده کمالی بررسی برنامه ریزی آموزشی سازمان فنی و حرفه ای شهرستان کرمان با رویکرد استراتژیک کارشناسی ارشد 1395/03/16
زهرا کوشان رابطه سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1393/06/18
ساره گلستانی بررسی کیفی راهبردها والگوهای تعاملی استاد-دانشجو در میان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1396/12/13
زینب محمدرضائی خبیصی تحلیل عناصر برنامه درسی آموزش مقطع دبستان شهر کرمان بر اساس مهارت حل مساله کارشناسی ارشد 1400/03/12
زهره میرزائی راینی تبیین ویژگی‌های دانشگاه نسل سوم و میزان دستیابی دانشگاه شهید باهنر کرمان به آن کارشناسی ارشد 1396/12/09
سمانه مقدری ارزیابی برنامه درسی دوره ی کارشناسی پیش دبستانی و دبستانی مبتنی بر الگوی زایس از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشجویان و دانش آموختگان این رشته در دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1393/10/30
صادق ملایی بررسی میزان دستیابی به هدفهای برنامه درسی تربیت بدنی متوسطه از دیدگاه دبیران تربیت بدنی شهر کرمان در سال تحصیلی 93-92 کارشناسی ارشد 1393/10/30
مرضیه ملایی تحلیل محتوای برنامه درسی دوره پیش دبستانی استان کرمان در سال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد 1393/10/30
سیده امنه مهدی پورشیروانی بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی پژوهشی معلمان کارشناسی ارشد 1398/06/26
محمدعلی موقری تحلیل محتوای کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی پیش و پس از انقلاب اسلامی بر اساس مولفه های آموزش شهروندی کارشناسی ارشد 1399/06/30
فرشته السادات همتی سراپرده تبیین موانع شکل¬گیری تعامل استاد- دانشجو در فرایند اجرای برنامه¬های درسی از دیدگاه دانشجویان. کارشناسی ارشد --------
فرشته السادات همتی سراپرده تبیین موانع شکل¬گیری تعامل استاد- دانشجو در فرایند اجرای برنامه¬های درسی از دیدگاه دانشجویان. کارشناسی ارشد --------
زهرا اکبرپور رابطة میان ادراک دانشجویان دورة کارشناسی رشته‌های علوم از برنامة درسی با رویکرد آن‌ها به مطالعة دروس، مورد: دانشگاه شهید باهنرکرمان. کارشناسی ارشد --------
زهرا اکبرپور رابطة میان ادراک دانشجویان دورة کارشناسی رشته‌های علوم از برنامة درسی با رویکرد آن‌ها به مطالعة دروس، مورد: دانشگاه شهید باهنرکرمان. کارشناسی ارشد --------
زهرا اکبرپور رابطة میان ادراک دانشجویان دورة کارشناسی رشته‌های علوم از برنامة درسی با رویکرد آن‌ها به مطالعة دروس، مورد: دانشگاه شهید باهنرکرمان. کارشناسی ارشد --------
زهرا اکبرپور رابطة میان ادراک دانشجویان دورة کارشناسی رشته‌های علوم از برنامة درسی با رویکرد آن‌ها به مطالعة دروس، مورد: دانشگاه شهید باهنرکرمان. کارشناسی ارشد --------
زهرا اکبرپور رابطة میان ادراک دانشجویان دورة کارشناسی رشته‌های علوم از برنامة درسی با رویکرد آن‌ها به مطالعة دروس، مورد: دانشگاه شهید باهنرکرمان. کارشناسی ارشد --------
زهرا اکبرپور رابطة میان ادراک دانشجویان دورة کارشناسی رشته‌های علوم از برنامة درسی با رویکرد آن‌ها به مطالعة دروس، مورد: دانشگاه شهید باهنرکرمان. کارشناسی ارشد --------
محمدعلی عارفی مسکونی بررسی چالشهای اجرای برنامه درسی علوم تجربی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی. کارشناسی ارشد --------
محمدعلی عارفی مسکونی بررسی چالشهای اجرای برنامه درسی علوم تجربی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی. کارشناسی ارشد --------
محمدعلی عارفی مسکونی بررسی چالشهای اجرای برنامه درسی علوم تجربی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی. کارشناسی ارشد --------
محمدعلی عارفی مسکونی بررسی چالشهای اجرای برنامه درسی علوم تجربی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی. کارشناسی ارشد --------
اسما بهره مند رابطه بین آموزش تفکر با مهارت های زندگی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 93-1392 کارشناسی ارشد 1392/10/24
سکینه دادعلی زاده تبیین ویژگی‌های محیط یادگیری مبتنی بر مولفه های هویت علمی از منظر دانشجویان. کارشناسی ارشد --------
سکینه دادعلی زاده تبیین ویژگی‌های محیط یادگیری مبتنی بر مولفه های هویت علمی از منظر دانشجویان. کارشناسی ارشد --------
سکینه دادعلی زاده تبیین ویژگی‌های محیط یادگیری مبتنی بر مولفه های هویت علمی از منظر دانشجویان. کارشناسی ارشد --------
محبوبه قاسم شیرازی واکاوی تجارب معلمان قصه گو در ارتباط با نقش قصه در اجرای اثربخش برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی کارشناسی ارشد 1400/06/21
سیده محیا حسینی بررسی میزان توجه به فرهنگ محیط زیست در محتوای برنامه درسی رشته‌های علوم‌تربیتی و علوم‌اجتماعی از دید اعضای هیات ‌علمی و دانشجویان. کارشناسی ارشد --------
زهرا کوشی ارائه الگوی جهت پیش بینی کیفیت تدریس اعضا هیات علمی براساس ذهنیت فلسفی و انگیزش شغلی آنان کارشناسی ارشد 1392/10/14
مجید کشاورز بررسی پدیدارشناختی تجربه زیسته معلمان شهر نیریز از موانع پرورش مهارت های اجتماعی دانش اموزان در آموزش مجازی کارشناسی ارشد --------
حشمت اله کوشکی واکاوی تجارب زیسته معلمان از برنامه درسی صلح محور در مدارس ابتدایی شهر ستان کوهدشت - یک پژوهش کیفی کارشناسی ارشد 1397/06/25
ایمان محمودی فرد بررسی و تحلیل اخلاق آموزشی اعضای هیأت علمی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد 1396/12/15
مهتاب مرآتی بررسی رابطه میان عوامل اقتصادی، فرهنگی، فردی، ساختاری با کاریابی دانشجویان، مورد: (دانشگاه شهیدباهنر کرمان) کارشناسی ارشد 1397/06/25
حسین مقدم پورخواجویی مقایسه عوامل موثر بر سیاست گذاری های آموزشی ایران و ترکیه از سال 2003 تا 2013 کارشناسی ارشد 1398/11/15
راضیه ملائی بررسی تجربه دانشجویان از برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
راضیه ملائی بررسی تجربه دانشجویان از برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
راضیه ملائی بررسی تجربه دانشجویان از برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
راضیه ملائی بررسی تجربه دانشجویان از برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
راضیه ملائی بررسی تجربه دانشجویان از برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
راضیه ملائی بررسی تجربه دانشجویان از برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
محبوبه مسافری چهارفرسخی نقش واسطه گری پذیرش فناوری در رابطه بین شیوه ارزشیابی الکترونیکی و رضایتمندی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد --------
فاطمه نظری کوثرریزی شناسایی واولویت بندی عوامل مرتبط با امید به آینده شغلی و ارتباط آن با سطح انگیزش تحصیلی دانشجویان (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان) کارشناسی ارشد 1396/06/28
فاطمه پالیز بررسی میزان برخورداری برنامه درسی آموزش عالی ایران از مؤلفه های صلح محور مبتنی بر دیدگاه کانت کارشناسی ارشد 1399/06/29
زهرا رجبی دنیانی تحلیل محتوای کتابهای درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس مولفههای ماهیت علم کارشناسی ارشد --------
زهرا رجبی دنیانی تحلیل محتوای کتابهای درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس مولفههای ماهیت علم کارشناسی ارشد --------
مرضیه رجبی زاده دارزینی ارایه الگوی برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر یادگیری هیجانی – اجتماعی در دوره متوسطه از دیدگاه معلمان کارشناسی ارشد 1395/12/14
زینب رمضانی رمنتی بررسی موانع اجرای برنامه درسی آموزش عالی با ویژگیهای کارآفرینانه از نظر اعضاء هیات علمی کارشناسی ارشد 1396/12/15
بتول سعیدی رشک علیا شناسایی و تحلیل روندهای پژوهش برنامه درسی در آموزش عالی ایران. کارشناسی ارشد --------
بتول سعیدی رشک علیا شناسایی و تحلیل روندهای پژوهش برنامه درسی در آموزش عالی ایران. کارشناسی ارشد --------
عذرا صالحی نوه اناری زاده بررسی محتوای برنامه درسی علوم ابتدایی مبتنی بر مولفه های فلسفه برای کودکان و بازنویسی بخش های منتخب آن کارشناسی ارشد --------
عذرا صالحی نوه اناری زاده بررسی محتوای برنامه درسی علوم ابتدایی مبتنی بر مولفه های فلسفه برای کودکان و بازنویسی بخش های منتخب آن کارشناسی ارشد --------
عذرا صالحی نوه اناری زاده بررسی محتوای برنامه درسی علوم ابتدایی مبتنی بر مولفه های فلسفه برای کودکان و بازنویسی بخش های منتخب آن کارشناسی ارشد --------
عذرا صالحی نوه اناری زاده بررسی محتوای برنامه درسی علوم ابتدایی مبتنی بر مولفه های فلسفه برای کودکان و بازنویسی بخش های منتخب آن کارشناسی ارشد --------
عذرا صالحی نوه اناری زاده بررسی محتوای برنامه درسی علوم ابتدایی مبتنی بر مولفه های فلسفه برای کودکان و بازنویسی بخش های منتخب آن کارشناسی ارشد --------
عذرا صالحی نوه اناری زاده بررسی محتوای برنامه درسی علوم ابتدایی مبتنی بر مولفه های فلسفه برای کودکان و بازنویسی بخش های منتخب آن کارشناسی ارشد --------
الهام صامت تاثیر آموزش قرائت قرآن کریم بر توانائی خواندن متن و قرائت قرآن دانش آموزان پسر کم توان ذهنی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1392/10/23
آسیه شمس الدین پور تاثیر راهبرد کلاس معکوس بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی پایه ششم کارشناسی ارشد 1399/06/30
فاطمه ولی زاده تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره ی ابتدایی با توجه به مهارت های سواد علمی فناورانه کارشناسی ارشد 1393/10/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهداشت و ایمنی مدارس 1212067 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1400/10/28 (09:45 - 11:30) ترم اول 1400
روش تدریس فارسی و آموزش کودکان دو زبانه 1212078 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1400/10/21 (17:45 - 19:45) ترم اول 1400
فلسفه علم و روش شناسی 4048060 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/23 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 4048051 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
تاریخ مطالعات برنامه درسی 4048039 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/10/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
روش تدریس علوم تجربی واجتماعی 1212244 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1400/10/28 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
روش تدریس علوم تجربی واجتماعی 1212244 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) 1400/10/28 (15:45 - 17:30) ترم اول 1400
ارزشیابی آموزشی 1212063 2 03 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/03 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
ارزشیابی آموزشی 1212063 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1400/04/03 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
روش تدریس ریاضیات 1212064 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) 1400/03/31 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
روش تدریس ریاضیات 1212064 2 02 هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 11:30) 1400/03/31 (15:45 - 17:30) ترم دوم 1399
مشاوره تحصیلی و شغلی 1212050 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/26 (13:45 - 15:30) ترم دوم 1399
بهداشت و ایمنی مدارس 1212067 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/20 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
روش تدریس فارسی و آموزش کودکان دو زبانه 1212078 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/18 (15:45 - 17:30) ترم اول 1399
فلسفه علم و روش شناسی 4048060 2 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/13 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 4048051 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/15 (17:45 - 19:30) ترم اول 1399
تاریخ مطالعات برنامه درسی 4048039 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/05 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
سمینار در برنامه درسی 4048057 2 02 هرهفته سه شنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته چهار شنبه (17:30 - 19:30) 1399/10/25 (17:45 - 19:30) ترم اول 1399
روش تدریس علوم تجربی واجتماعی 1212244 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 15:30) 1399/10/21 (15:45 - 17:30) ترم اول 1399
روش تدریس علوم تجربی واجتماعی 1212244 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1399/10/21 (15:45 - 17:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2