فرهاد دشتکی نیا

فرهاد دشتکی نیا

فرهاد دشتکی نیا    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
اتنا علی یزدی شفیع ابادی فرهنگ نامه بناهای تاریخی روستاهای شهرستان رفسنجان کارشناسی ارشد --------
اتنا علی یزدی شفیع ابادی فرهنگ نامه بناهای تاریخی روستاهای شهرستان رفسنجان کارشناسی ارشد --------
اتنا علی یزدی شفیع ابادی فرهنگ نامه بناهای تاریخی روستاهای شهرستان رفسنجان کارشناسی ارشد --------
امین امینیان کاروانسراهای شهر کرمان در دوره قاجاریه، تاریخ، معماری و کارکردهای گذشته وعصر حاضر کارشناسی ارشد 1399/11/15
امین امینیان کاروانسراهای شهر کرمان در دوره قاجاریه، تاریخ، معماری و کارکردهای گذشته وعصر حاضر کارشناسی ارشد --------
امین امینیان کاروانسراهای شهر کرمان در دوره قاجاریه، تاریخ، معماری و کارکردهای گذشته وعصر حاضر کارشناسی ارشد 1399/11/15
امین امینیان کاروانسراهای شهر کرمان در دوره قاجاریه، تاریخ، معماری و کارکردهای گذشته وعصر حاضر کارشناسی ارشد --------
امین امینیان کاروانسراهای شهر کرمان در دوره قاجاریه، تاریخ، معماری و کارکردهای گذشته وعصر حاضر کارشناسی ارشد 1399/11/15
امین امینیان کاروانسراهای شهر کرمان در دوره قاجاریه، تاریخ، معماری و کارکردهای گذشته وعصر حاضر کارشناسی ارشد 1399/11/15
امین امینیان کاروانسراهای شهر کرمان در دوره قاجاریه، تاریخ، معماری و کارکردهای گذشته وعصر حاضر کارشناسی ارشد --------
امین امینیان کاروانسراهای شهر کرمان در دوره قاجاریه، تاریخ، معماری و کارکردهای گذشته وعصر حاضر کارشناسی ارشد 1399/11/15
یگانه بحرینی فتح ابادی فرهنگ‌نامة بناهای تاریخی شهرستان زرند کارشناسی ارشد --------
محمدرضا بیاض پور شیوه‌های اعتراض جمعی در عصر قاجاریه (از آغاز قاجاریَه تا انقلاب مشروطیَت) کارشناسی ارشد --------
محمدرضا بیاض پور شیوه‌های اعتراض جمعی در عصر قاجاریه (از آغاز قاجاریَه تا انقلاب مشروطیَت) کارشناسی ارشد 1400/03/03
محمدرضا بیاض پور شیوه‌های اعتراض جمعی در عصر قاجاریه (از آغاز قاجاریَه تا انقلاب مشروطیَت) کارشناسی ارشد 1400/03/03
محمدرضا بیاض پور شیوه‌های اعتراض جمعی در عصر قاجاریه (از آغاز قاجاریَه تا انقلاب مشروطیَت) کارشناسی ارشد --------
محمدرضا بیاض پور شیوه‌های اعتراض جمعی در عصر قاجاریه (از آغاز قاجاریَه تا انقلاب مشروطیَت) کارشناسی ارشد 1400/03/03
مهلا کدخداهمت ابادی بررسی جمعیّت مسیحیان و زرتشتیان ایران در عصر قاجار کارشناسی ارشد --------
مهلا کدخداهمت ابادی بررسی جمعیّت مسیحیان و زرتشتیان ایران در عصر قاجار کارشناسی ارشد 1400/04/02
مهلا کدخداهمت ابادی بررسی جمعیّت مسیحیان و زرتشتیان ایران در عصر قاجار کارشناسی ارشد --------
مهلا کدخداهمت ابادی بررسی جمعیّت مسیحیان و زرتشتیان ایران در عصر قاجار کارشناسی ارشد --------
مهلا کدخداهمت ابادی بررسی جمعیّت مسیحیان و زرتشتیان ایران در عصر قاجار کارشناسی ارشد --------
مهلا کدخداهمت ابادی بررسی جمعیّت مسیحیان و زرتشتیان ایران در عصر قاجار کارشناسی ارشد 1400/04/02
مهلا کدخداهمت ابادی بررسی جمعیّت مسیحیان و زرتشتیان ایران در عصر قاجار کارشناسی ارشد --------
مهلا کدخداهمت ابادی بررسی جمعیّت مسیحیان و زرتشتیان ایران در عصر قاجار کارشناسی ارشد --------
رسول کامران جمعیت شناسی ایران از آغاز دورة قاجاریه تا انقلاب مشروطیت کارشناسی ارشد --------
امیرعلی میراحمدی زاده بررسی علل و پیامدهای شورش های دوره زندیه کارشناسی ارشد --------
زینب السادات میرتاج الدینی بررسی دگرگونی‌های فرهنگ غذایی ایرانیان در عصر قاجاریه کارشناسی ارشد --------
زینب السادات میرتاج الدینی بررسی دگرگونی‌های فرهنگ غذایی ایرانیان در عصر قاجاریه کارشناسی ارشد 1400/11/20
زینب السادات میرتاج الدینی بررسی دگرگونی‌های فرهنگ غذایی ایرانیان در عصر قاجاریه کارشناسی ارشد --------
زینب السادات میرتاج الدینی بررسی دگرگونی‌های فرهنگ غذایی ایرانیان در عصر قاجاریه کارشناسی ارشد --------
عصمت محمدی قناتغستانی بررسی مناسبات علمای شیعه با اقلیتهای دینی ( مسیحی ، زرتشتی ، یهودی ) در عصر قاجار کارشناسی ارشد --------
فاطمه محمدی پناه تاریخ وتحولات قنات درکرمان، ماهان، بردسیر( از سده های نخستین اسلامی تا پایان قاجاریه) کارشناسی ارشد --------
فاطمه محمدی پناه تاریخ وتحولات قنات درکرمان، ماهان، بردسیر( از سده های نخستین اسلامی تا پایان قاجاریه) کارشناسی ارشد --------
فاطمه محمدی پناه تاریخ وتحولات قنات درکرمان، ماهان، بردسیر( از سده های نخستین اسلامی تا پایان قاجاریه) کارشناسی ارشد --------
فاطمه محمدی پناه تاریخ وتحولات قنات درکرمان، ماهان، بردسیر( از سده های نخستین اسلامی تا پایان قاجاریه) کارشناسی ارشد --------
فاطمه محمدی پناه تاریخ وتحولات قنات درکرمان، ماهان، بردسیر( از سده های نخستین اسلامی تا پایان قاجاریه) کارشناسی ارشد --------
رویا پورخوش سفر باغ‌های تاریخی استان کرمان (تاریخ و معماری) کارشناسی ارشد --------
رویا پورخوش سفر باغ‌های تاریخی استان کرمان (تاریخ و معماری) کارشناسی ارشد --------
رویا پورخوش سفر باغ‌های تاریخی استان کرمان (تاریخ و معماری) کارشناسی ارشد --------
شیوا سعادت ابادی نسب بررسی پیامدهای زلزلة بم بر زندگی زنان (با رویکرد تاریخی). کارشناسی ارشد --------
سمانه شورابادی تکابی فرهنگ‌نامه‌ی خوراک‌های محلی کرمان کارشناسی ارشد --------
سمانه شورابادی تکابی فرهنگ‌نامه‌ی خوراک‌های محلی کرمان کارشناسی ارشد --------
سمانه شورابادی تکابی فرهنگ‌نامه‌ی خوراک‌های محلی کرمان کارشناسی ارشد --------
سمانه شورابادی تکابی فرهنگ‌نامه‌ی خوراک‌های محلی کرمان کارشناسی ارشد --------
طیبه غلامشاه زاده بررسی علل و پیامدهای قحطی‌های کرمان در عصر قاجاریه کارشناسی ارشد 1400/12/18
طیبه غلامشاه زاده بررسی علل و پیامدهای قحطی‌های کرمان در عصر قاجاریه کارشناسی ارشد --------
طیبه غلامشاه زاده بررسی علل و پیامدهای قحطی‌های کرمان در عصر قاجاریه کارشناسی ارشد --------
طیبه غلامشاه زاده بررسی علل و پیامدهای قحطی‌های کرمان در عصر قاجاریه کارشناسی ارشد --------
مقداد بذرکار بررسی تشکیلات نظامی سلجوقیان کرمان با تأکید بر دیوان عَرَض کارشناسی ارشد --------
محمد بهجاری تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در سیریک و میناب کارشناسی ارشد --------
پروین دستوری کرمان در سفرنامه های عهد قاجار (اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) کارشناسی ارشد 1395/03/01
جلیل زارعی موسویه بررسی عملکرد انجمن معارف (1318- 1315 ه.ق) کارشناسی ارشد 1397/11/07
مریم زندمقدم بررسیِ روشِ تاریخنویسیِ محمد ابراهیم باستانی پاریزی کارشناسی ارشد 1396/10/27
فایزه شجاعی نیا بررسی بازتاب حیات کودکان عصر قاجار در سفرنامه های فرنگی کارشناسی ارشد 1397/11/06
یاسر شمس الدینی لری داده شناسی وضعیت آثار و بناهای تاریخی دوره قاجار در سفرنامه های اروپاییان (از آغاز دوره قاجار تا پایان عهد ناصری) کارشناسی ارشد 1395/12/15
حدیث شورابادی تکابی بررسی زندگی سیاسی سید احمد رضوی(1350-1285ش) کارشناسی ارشد 1398/06/20
فاطمه صانعی بررسی آداب، سنن و ابنیهء زرتشتیانِ کرمان و امکان¬سنجیِ آن در توسعهء گردشگری کارشناسی ارشد --------
سعیده یعقوبی راد بررسی اوضاع سیاسی و فرهنگی ایالت کرمان در عصر شاه عباس اول صفوی ( 996-1038 ه ق ) کارشناسی ارشد 1394/11/05
طیبه غلامشاه زاده بررسی علل و پیامدهای قحطی‌های کرمان در عصر قاجاریه کارشناسی ارشد --------
طیبه غلامشاه زاده بررسی علل و پیامدهای قحطی‌های کرمان در عصر قاجاریه کارشناسی ارشد --------
علی محمدی تهرودی پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعیِ جداییِ قفقاز از ایران کارشناسی ارشد 1400/09/08
زهرا محمدی سلیمانی بررسی جایگاه زنان در اندیشه¬ی روشنفکران عصر قاجار(نمونه موردی: میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقا¬خان کرمانی، میرزا ملکمخان، میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی) کارشناسی ارشد 1397/04/05
وجیهه محمدی میخانه بررسی نقش سیاسی خاندان هدایت در دوره ی قاجاریه کارشناسی ارشد 1397/06/26
ناصر افضلی بررسی وضعیت اقتصادی خراسان در دورة صفویان. کارشناسی ارشد 1397/03/19
اتنا علی یزدی شفیع ابادی فرهنگ نامه بناهای تاریخی روستاهای شهرستان رفسنجان کارشناسی ارشد --------
امین امینیان کاروانسراهای شهر کرمان در دوره قاجاریه، تاریخ، معماری و کارکردهای گذشته وعصر حاضر کارشناسی ارشد --------
امین امینیان کاروانسراهای شهر کرمان در دوره قاجاریه، تاریخ، معماری و کارکردهای گذشته وعصر حاضر کارشناسی ارشد --------
امین امینیان کاروانسراهای شهر کرمان در دوره قاجاریه، تاریخ، معماری و کارکردهای گذشته وعصر حاضر کارشناسی ارشد 1399/11/15
امین امینیان کاروانسراهای شهر کرمان در دوره قاجاریه، تاریخ، معماری و کارکردهای گذشته وعصر حاضر کارشناسی ارشد 1399/11/15
امین امینیان کاروانسراهای شهر کرمان در دوره قاجاریه، تاریخ، معماری و کارکردهای گذشته وعصر حاضر کارشناسی ارشد --------
امین امینیان کاروانسراهای شهر کرمان در دوره قاجاریه، تاریخ، معماری و کارکردهای گذشته وعصر حاضر کارشناسی ارشد --------
فاطمه بانشی بررسی تحلیلی عوامل رشد یا رکود جذب گردشگر به اماکن تاریخی-مذهبی شهر شیراز طی یک دهه اخیر (مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک شیراز) کارشناسی ارشد 1399/11/15
محمدرضا بیاض پور شیوه‌های اعتراض جمعی در عصر قاجاریه (از آغاز قاجاریَه تا انقلاب مشروطیَت) کارشناسی ارشد --------
محمدرضا بیاض پور شیوه‌های اعتراض جمعی در عصر قاجاریه (از آغاز قاجاریَه تا انقلاب مشروطیَت) کارشناسی ارشد --------
محمدرضا بیاض پور شیوه‌های اعتراض جمعی در عصر قاجاریه (از آغاز قاجاریَه تا انقلاب مشروطیَت) کارشناسی ارشد --------
محمدرضا بیاض پور شیوه‌های اعتراض جمعی در عصر قاجاریه (از آغاز قاجاریَه تا انقلاب مشروطیَت) کارشناسی ارشد --------
علی بازرگان هرندی تصحیح نسخه خطی سفرنامه تبریز تا کرمان از مؤلفی گمنام کارشناسی ارشد 1396/06/26
علی قربانی نژاد جمعیت‌شناسی، فعالیت‌های اقتصادی- فرهنگی و مناسبات اجتماعی و سیاسی کلیمیان ایران از آغاز دورة قاجار تا پایان عهد ناصری کارشناسی ارشد 1398/04/04
فاطمه هژبرپورراوری بررسی رویکرد روشنفکران عهد قاجار به نظام آموزشی ایران (نمونة موردی: آخوندزاده، میرزا ملکم‌خان، میرزا آقاخان کرمانی و طالبوف تبریزی) کارشناسی ارشد 1399/04/01
فاطمه حسین ابادی بررسی دیدگاه روشنفکران عصر قاجار درباره‌ی کودکان (مطالعه موردی: میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان، میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی، میرزا آقاخان کرمانی) کارشناسی ارشد --------
فاطمه حسینی بررسی تبادلات و مناسبات ارضی ایران و روم در دوره ساسانی ( با تاکید بر معاهدات صلح) کارشناسی ارشد 1397/10/24
شمسی جعفری مقدم بررسی تبادلات و مناسبات ارضی ایران و روم در دوره اشکانیان (با تاکید بر معاهدات صلح) کارشناسی ارشد 1399/11/14
مهلا کدخداهمت ابادی بررسی جمعیّت مسیحیان و زرتشتیان ایران در عصر قاجار کارشناسی ارشد --------
مهلا کدخداهمت ابادی بررسی جمعیّت مسیحیان و زرتشتیان ایران در عصر قاجار کارشناسی ارشد --------
مهلا کدخداهمت ابادی بررسی جمعیّت مسیحیان و زرتشتیان ایران در عصر قاجار کارشناسی ارشد --------
مهلا کدخداهمت ابادی بررسی جمعیّت مسیحیان و زرتشتیان ایران در عصر قاجار کارشناسی ارشد --------
مهلا کدخداهمت ابادی بررسی جمعیّت مسیحیان و زرتشتیان ایران در عصر قاجار کارشناسی ارشد --------
مهلا کدخداهمت ابادی بررسی جمعیّت مسیحیان و زرتشتیان ایران در عصر قاجار کارشناسی ارشد --------
عماد خدایاری بررسی اندیشه¬ها و زندگی سیاسی کریم سنجابی کارشناسی ارشد 1399/07/30
زینب السادات میرتاج الدینی بررسی دگرگونی‌های فرهنگ غذایی ایرانیان در عصر قاجاریه کارشناسی ارشد --------
زینب السادات میرتاج الدینی بررسی دگرگونی‌های فرهنگ غذایی ایرانیان در عصر قاجاریه کارشناسی ارشد --------
فاطمه محمدی پناه تاریخ وتحولات قنات درکرمان، ماهان، بردسیر( از سده های نخستین اسلامی تا پایان قاجاریه) کارشناسی ارشد --------
فاطمه محمدی پناه تاریخ وتحولات قنات درکرمان، ماهان، بردسیر( از سده های نخستین اسلامی تا پایان قاجاریه) کارشناسی ارشد --------
فاطمه محمدی پناه تاریخ وتحولات قنات درکرمان، ماهان، بردسیر( از سده های نخستین اسلامی تا پایان قاجاریه) کارشناسی ارشد --------
مجید نیک پور مطالعه زمینه‌های شکل‌گیری، مناسبات و جایگاه علمای متشرعه در ایالت کرمان عصر قاجار (با رویکرد به روابط بین علمای متشرعه با حکام و اقلیت‌های دینی) کارشناسی ارشد --------
رویا پورخوش سفر باغ‌های تاریخی استان کرمان (تاریخ و معماری) کارشناسی ارشد --------
مینا پورامیری بررس عملکرد سازمان زنان استان کرمان ( 1345-1357) با تکیه بر اسناد کارشناسی ارشد 1398/04/05
یوسف شهابی نژاد زندگی و زمانه شیخ محمد حسن سیرجانی (شیخ الملک) (1340-1275ه.ق) کارشناسی ارشد 1400/09/29
سمانه شورابادی تکابی فرهنگ‌نامه‌ی خوراک‌های محلی کرمان کارشناسی ارشد --------
سمانه شورابادی تکابی فرهنگ‌نامه‌ی خوراک‌های محلی کرمان کارشناسی ارشد --------
نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ هنر ایران 4088028 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1399/11/01 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
سمینار 4088052 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/18 (15:45 - 17:30) ترم اول 1399
مبانی تاریخ اجتماعی در ایران 1232251 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/20 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
انقلاب مشروطه وتحولات سیاسی ... ایران تا انقراض قاجار 1232268 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/24 (09:45 - 11:30) ترم اول 1399
تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران از ابتدای قاجار تا مشروطه 1232265 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) 1399/10/20 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
ایران در عهد قاجاریه با تکیه برمناسبات خارجی ونهضت مشروطیت 4088012 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/21 (07:45 - 09:30) ترم اول 1399
شناخت ونقد منابع وماخذ ایران پس از اسلام 1232252 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/10/16 (11:45 - 13:30) ترم اول 1399
بررسی و نقد مکتب های ایران شناسی 4088047 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/23 (07:30 - 09:30) ترم دوم 1398
مبانی جامعه شناسی 1232242 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/24 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1398
تاریخ تحولات ایران در دوره افشاریه وزندیه 1232264 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/26 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
روش تحقیق درتاریخ 1232221 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/22 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1398
تاریخ خلیج فارس وسرزمین های مجاور 1232260 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/25 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
تاریخ هنر ایران 4088028 2 01 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
حوزه های ایران شناسی (مکتب ها، گرایش ها، روش ها) 4088030 2 01 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
مبانی تاریخ اجتماعی در ایران 1232251 2 01 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
انقلاب مشروطه وتحولات سیاسی ... ایران تا انقراض قاجار 1232268 2 01 1398/10/25 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
نقد وبررسی متون تاریخی 4088002 2 01 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران از ابتدای قاجار تا مشروطه 1232265 4 01 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ایران در عهد قاجاریه با تکیه برمناسبات خارجی ونهضت مشروطیت 4088012 2 01 1398/10/21 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
شناخت ونقد منابع وماخذ ایران پس از اسلام 1232252 2 01 1398/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
نمایش 21 - 40 از 42 نتیجه
از 3