کارکنان


نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن (پیش شماره 034)

پست الکترونیکی

خانم سمیه محمدصادقی

دفتر دانشکده

31322400 ، 33257346

 

خانم فریده پرنده افشار

مدیر امور عمومی

31322396

 

خانم مهدیه اسلامی

کارشناس امور پژوهشی

31322412

 

خانم عفت پورخاتون

دبیرخانه دانشکده

31322413

 

خانم زهرا صادقی

دفتر برنامه ریزی

31322412

 

خانم ساره دیاری

خانم زهرا میرزایی

کتابخانه دانشکده

31322398

 

آقای هادی محی آبادی

جمع دار و امین اموال

31322404

 

آقای احمدرضا اکبری فر

حسابداری دانشکده

31322404

 

آقای ناصر سلطانی

نامه رسانی و کارپردازی دانشکده

31322354

 

خانم فاطمه احمدی

دفتر بخش ادبیات فارسی

31322330 ، 33257267

 

خانم صدیقه قطب الدینی

دفتر بخش زبان های خارجی

31322360 ، 33257263

 

خانم پوران گنجعلی خانی

دفتر بخش روانشناسی

31322353 ، 33257255

 

خانم مهناز طباطبایی

دفتر بخش علوم اجتماعی

31322388 ، 33257365

 

خانم زهرا کرمانی

دفتر بخش علوم تربیتی

31322420 ، 33257255

 

خانم فاطمه رشیدی رنجبر

دفتر بخش جغرافیا

31322409 ، 33257263

 

خانم سوزان منوچهری

دفتر بخش تاریخ

31322408 ، 33257628

 

خانم شعله پاکروانان

دفتر بخش علم اطلاعات و دانش شناسی

31322380

 

آقای مهدی سعید

دفتر گروه تخصصی ادبیات عربی

31322402

 

آقای مهدی سعید

دفتر گروه تخصصی فلسفه

31322402