پذیرش دانشجو در مقطع دکتری رشته جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران (گروه علوم اجتماعی) از نیمسال اول 96-97