نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست فعلی

ریاست فعلی


 نام و نام خانوادگی: عنایت ا... شریف پور
 رتبه علمی: دانشیار
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترای ادبیات فارسی
 مدت تصدی: از سال 1396 تا کنون
 پست قبلی:  معاونت آموزشی - پژوهشی دانشکده از سال 1387 تا 1396
 پست الکترونیکی:  e.sharifpour@mail.uk.ac.ir