ریاست دانشکده


 نام و نام خانوادگی: عنایت ا... شریف پور
 رتبه علمی: دانشیار
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترای ادبیات فارسی
 مدت تصدی: از سال 1396 تا کنون
 پست قبلی:

 معاونت آموزشی - پژوهشی

دانشکده از سال 1387 تا 1396

 پست الکترونیکی:  e.sharifpour@mail.uk.ac.ir