ریاست


ریاست

 

 نام و نام خانوادگی:
عنایت ا... شریف پور
 رتبه علمی:
دانشیار
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترای ادبیات فارسی
 مدت تصدی:
از سال 1396 تا کنون
 پست الکترونیکی:
 e.sharifpour@mail.uk.ac.ir
   روسای پیشین

مدت تصدی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

نام و نام خاتوادگی

ردیف

 از سال 1394 تا سال 1396 استاد دکتری ادبیات فارسی محمود مدبری 1

از سال 1387 تا سال 1393

استاد

دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

عباسعلی رستمی نسب

2

از سال 1385 تا سال 1387

دانشیار

دکترای زبان و ادبیات عربی

ناصر محسنی نیا

3

از سال 1382 تا سال 1385

استاد

دکترای ادبیات فارسی

محمد صادق بصیری

4

از سال 1379 تا سال 1382

دانشیار

دکترای برنامه ریزی درسی

نعمت الله موسی پور

5

از سال 1376 تا سال 1379

استاد

دکترای ادبیات فارسی

محمود مدبری

6

از سال 1374 تا سال 1376

استاد

دکترای ادبیات فارسی

احمد امیری خراسانی

7

از سال 1373 تا سال 1374

استاد

دکترای ادبیات فارسی

یحیی طالبیان

8

از سال 1366 تا سال 1373

استاد

دکترای علوم اجتماعی

مرحوم عبدالحمید کرباسی

9

از سال 1364 تا سال 1366

استاد

دکترای زبانشناسی کاربردی

علی اصغر رستمی ابوسعیدی

10