رؤسای قبلی

 نام ونام خانوادگی   رتبه علمی   آخرین مدرک تحصیلی  مدت تصدی   پست الکترونیکی 
 محمود مدبری   استاد  دکتری ادبیات فارسی  از سال 1394 تا سال 1396  
 عباسعلی رستمی نسب  استاد  دکترای فلسفه تعلیم و تربیت  از سال 1387 تا سال1393  
 ناصر محسنی نیا  دانشیار  دکترای زبان و ادبیات عربی  از سال 1385 تا سال1387  
 محمد صادق بصیری  استاد  دکترای ادبیات فارسی  از سال 1382 تا سال1385  
 نعمت الله موسی پور  استاد  دکترای برنامه ریزی درسی  از سال 1379 تا سال1382  
 محمود مدبری  استاد  دکترای ادبیات فارسی  از سال 1376 تا سال1379  
 احمد امیری خراسانی  استاد  دکترای ادبیات فارسی  از سال 1374 تا سال1376  
 یحیی طالبیان  استاد  دکترای ادبیات فارسی  از سال 1373 تا سال1374  
 مرحوم عبدالحمید کرباسی  استاد  دکترای علوم اجتماعی  از سال 1366 تا سال1373  
 علی اصغر رستمی ابوسعیدی  استاد  دکترای زبانشناسی کاربردی  از سال 1364 تا سال 1366