تماس با دانشکده


 

آدرس: کرمان - انتهای بلوار 22 بهمن - دانشگاه شهید باهنر کرمان 

دانشکده  ادبیات و علوم انسانی

 

تلفن:  33257346-034 و 31322400-034      

  تلفاکس:  33257347-034
   
  کد پستی :  7616914111