تاسیس گروه تخصصی زبان و ادبیات عرب از نیمسال اول 95-96