انتصاب مجدد آقای دکتر شریف پور به عنوان ریاست محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب مجدد آقای دکتر شریف پور به عنوان ریاست محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی