انتصاب جناب آقای دکتر حسین غضنفرپور به عنوان معاونت دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب جناب آقای دکتر حسین غضنفرپور به عنوان معاونت دانشکده ادبیات و علوم انسانی