انتصاب آقای دکتر غضنفر پور بعنوان سرپرست محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه

انتصاب آقای دکتر غضنفرپور بعنوان سرپرست محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه