آدرس دانشکده

آدرس دانشکده

آدرس: کرمان - انتهای بلوار 22 بهمن

دانشگاه شهید باهنر کرمان 

دانشکده  ادبیات و علوم انسانی

 کد پستی :  7616914111