کارمندان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برای تماس با از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام ونام خانوادگی سمت شماره تماس داخلی پست الکترونیکی
خانم سمیه محمدصادقی دفتر دانشکده 31322400 ، 33257346
خانم فریده پرنده افشار مدیر امور عمومی 31322396
خانم مهدیه اسلامی کارشناس امور پژوهشی 31322412
خانم عفت پورخاتون دبیرخانه دانشکده 31322413
خانم زهرا صادقی دفتر برنامه ریزی 31322412
خانم ساره دیاری کتابخانه دانشکده 31322398
ساره دیاری کتابخانه دانشکده 31322398
آقای هادی محی آبادی جمع دار و امین اموال 31322404
آقای احمدرضا اکبری فر حسابداری دانشکده 31322404
آقای محمد دهقانی دفتر بخش ادبیات فارسی 31322330 ، 33257267
خانم سوزان منوچهری دفتر بخش زبان های خارجی 31322360 ، 33257263
خانم پوران گنجعلی خانی دفتر بخش روانشناسی 31322353 ، 33257255
خانم مهناز طباطبایی دفتر بخش علوم اجتماعی 31322388 ، 33257365
خانم زهرا کرمانی دفتر بخش علوم تربیتی 31322420 ، 33257255
خانم فاطمه رشیدی رنجبر دفتر بخش تاریخ 31322409 ، 33257263
خانم فاطمه رشیدی رنجبر دفتر بخش جغرافیا 31322409 ، 33257263 دفتر بخش تاریخ 31322408 ، 33257628
خانم مرجان امیری دفتر بخش علم اطلاعات و دانش شناسی 31322380
خانم مرجان امیری دفتر گروه تخصصی ادبیات عربی 31322402
خانم مرجان امیری دفتر گروه تخصصی فلسفه 31322402