معاونت کل


 نام و نام خانوادگی: صادق کریمی
 رتبه علمی: دانشیار
 آخرین مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیای طبیعی(آب و هواشناسی)
 مدت تصدی: از مهر 1399 تا کنون
 پست قبلی: رئیس بخش جغرافیا
 پست الکترونیکی:  karimi.s.climatologist@uk.ac.ir