معاونت کل     

 
نام و نام خانوادگی: حسین غضنفرپور
رتبه علمی: دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مدت تصدی: سال 1387 تا کنون
پست الکترونیکی: ma1380@uk.ac.ir