مرکز رایانه


مرکز رایانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دارای بیش از 10 دستگاه کامپیوتر می باشد. هم اکنون در این مرکز فعالیت های زیر انجام می شود:

الف) برگزاری کلاس درس آشنایی با کامپیوتر و تمرین درسی دانشجویان
ب) داده پردازی و تحلیل داده های پروژه های تحقیقاتی دانشجویان و استادان
ج) استفاده از شبکه های اطلاع رسانی
د) آموزش های ویژه در زمینه تحقیق