مدیران سایت دانشکده و بخش ها


هرگونه پیشنهاد و انتقاد در خصوص وب سایت های دانشکده و یا زیر مجموعه آن از طریق مکاتبه با ایمیل مدیر وب سایت بخش مربوطه و یا مدیر وب سایت دانشکده صورت پذیرد. در آینده نزدیک امکان مکاتبه از طریق وب فرم موجود در وب سایت تمامی بخش های دانشکده مهیا خواهد شد

  
مدیر وب سایت دانشکده ادبیات و علوم انسانی: دکتر شیما قهاری
ghahary@uk.ac.ir

مدیر وب سایت بخش جغرافیا: دکتر مصطفی خبازی
mostafakhabazi@uk.ac.ir

مدیر وب سایت بخش تاریخ - دکتر جمشید روستا
jamshidroosta@uk.ac.ir

مدیر وب سایت بخش زبان های خارجی: خانم هدی هادی پور
  hadipour@uk.ac.ir

مدیر وب سایت بخش زبان و ادبیات فارسی: دکتر سید امیر جهادی
Jahadi@uk.ac.ir

مدیر وب سایت بخش روانشناسی: دکتر مسعود فضیلت پور
fazilatm@uk.ac.ir​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

مدیر وب سایت بخش علم اطلاعات و دانش شناسی: دکتر عادل سلیمان نژاد
adels2004@yahoo.com​​

مدیر وب سایت بخش علوم تربیتی: دکتر اصغر سلطانی
a.soltani.edu@uk.ac.ir

 مدیر وب سایت بخش علوم اجتماعی: دکتر کاظم کاظمی
kkazemi@uk.ac.ir
 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​