لیست شماره تماس های دانشکده

برای تماس با از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف بخش /واحد تلفن تلفاکس پست الکترونیکی
1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی 33257346 و 31322400 33257347